परिपत्रक: कार्यमुल्यमापन अहवाल वापरणेबाबत
   
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 01.03.2019)
   
  सफेद व लाल हजेरीपटावरील काम केलेल्या प्रत्यक्षात ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या मजुरांची यादी
   
  University Staff Seniority List (HOD, Prof. tec)