DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 

E-Tenders                            Go to Quotations/Tenders click here

ई निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२०)
शुद्धिपत्रक: 'ड' नमुना ई निविदा सुचना (२२४२) बाबत
शुद्धिपत्रक:- ई निविदा सूचना क्र. २४ (२२४१) बाबत
शुद्धिपत्रक- ई निविदा सूचना क्र. २१ (२२२७) बाबत

Quotations/Tenders

प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टो कंपनीच्या पाण्याच्या प्लास्टिक टाक्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
Supply Quotations for "Development of Prefessor Evaluation System mobile app" at Dapoli (Last Date:-11-03-2020)
Supply Quotations for "Development of Online e-commerce Platform for sale of University Agruculture Produces" at Dapoli (Last Date:-02-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालयाकरिता "लायब्ररी यूजर ट्रॅकिंग सिस्टिम सॉफ्टवेअर (UTS)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "Guest House" साठी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुवैद्यकीय साहित्य (Veterinary Material)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Stereoscopic Microscope" & "Insect Dessecting Microscope" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-27-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Gerber Centrifuge Machine" & "Water Bath" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-26-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "RO Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "LG/Whirpool Double Door Freeze" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप व ५ एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप दुरुस्त करणे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:२९-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Digital Podium PA Lectern System with nechband PA system" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-29-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या मेन गेटच्या डागडुजी" साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मुव्हेबल ट्रॉलीस व्हील" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टीम प्रेशरगेज, नॉनरेटर्निंग वॉल्व, सेफटी वॉल्व, स्टीम नीडल वॉल्व, स्टीम ट्रॅप असेम्ब्ली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "एक्झॉस्ट फॅन (१४५० आर पी एम) व सिलिकॉन फायबर कोटेड वायर (२.५ स्के.मी.मी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक संच व प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्यशेती साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "मोटार पंप रिव्हाडींग फिटिंग सह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "प्लास्टिक प्लॉट मधील फुले आलेली ऑर्कीड रोपे तसेच प्रो ट्रे मधील ऑर्चिड रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "कीटकनाशके, रोगनाशके आणि तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
निविदा सुचना: रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेणेसाठी लिलाव (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Bench Vice" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "तुषार सिंचन (Sprinkler)" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and maintained by Shivrai Technologies
Return to the Top