DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >>Archived Tenders

 
 
Supply Quotations for purchase of "Digital Analytical Weighing Balance (0mg to 100g)" at RFRS, Vengurle (Last Date:-20-02-2020)
Quotation for purchase of "Roofing and Jally meshing for Poultry shed material" at College of Agril., Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
Quotations for purchase of "Desktop Computer" at CAET, Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा पॉवर स्प्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
Quotations for purchase of "Meterological Instruments" at Diploma in Fisheries, Shirgaon
Tender Notice No. 29 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 28 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 27 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 26 (Last Date:-17-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट मेडी, जी आय पाईप, व गॅल्वनाइज्ड पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Centralized UF 300 LPD Water Filtration System" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टिक पिशव्या छपाई करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Analytical weighing Balance" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital brix Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital pH Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Heating Mantle" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मुलांचे व मुलींच्या वसतिगृहाकरिता तयार वॉचमन केबीन पुरविणे व जाग्यावर बसविणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पंप पॅनल करीत बंदिस्त पेटी तयार करून जागेवर बसवून देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Aluminium Locking Profile" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "UV Sheet" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "तांत्रिक सीडी व तांत्रिक पुस्तिका तयार करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०२-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान प्रशिक्षणार्थीना विविध हॉटेल/विश्रामगृह कडून ने आण करण्याकरिता वातानुकूलित गाडी व टॅम्पो ट्रॅव्हलर चे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान देण्यात येणाऱ्या "नायलॉन बॅग (sac)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मालवाहक क्रेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Fertigation Tank, Screen Fielter & Venturey Assembly" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Fertigation युनिट व स्प्रिंकलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जे. सी. बी. प्रति तास दराने भाडे तत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Galvanized Poles" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Furniture" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Feed Making Machinary" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Glass & Silicon tube" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "CCTV Unit" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-10-02-2020)
Supply Quotation for purchase of "Smart Digital TV" at University Library, Dapoli (Last Date:-06-02-2020)
Supply Quotation for purchase of "Photography Camera" at University Library, Dapoli (Last Date:-06-02-2020)
Supply Quuotations for the purchase of "Laboratory Material" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-05-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०२-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Sextant" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "L.C.D. Projector" for smart classroom at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-02-2020)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "ट्रायकोडर्मा (Trichoderma)" हे जैविक बुरशीनाशक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रेन पाईप (Rain Pipe)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Inline Lateral संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कल्टिव्हेटर (Cultivator)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Computer table & Classrooms tables" at Diploam in Fisheries, Shirgaon (Last Date:-29-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "USB Micro station, Silicon pyranometer sensors, PAR Quantum sensors and Soil moisture sensors" at CAET, Dapoli (Last Date:-31-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Air Conditioner" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे MIDH अंतर्गत "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधीत काम करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२०)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने फळभाग व हंगामी/भाजीपाला पिकातील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "हिरवे शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "लालमाती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "HDPE lining material for rainwater harvesting pond" at College of Horticulture, Dapoli (Last Date:-28-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Geo-Membrane material for fisheries pond" at College of Horticulture, Dapoli (Last Date:-28-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे MIDH अंतर्गत "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधीत काम करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२०)
Quotation for purchase of "Paddy Thresher cum Winnower" at RFRS, Vengurla (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "FRP Tank" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Ornamental Fish" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "AC Unit" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Silpaulin" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "HDPE Shednet" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Galvenized Rack" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Plastic Pool" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for "Printing of Manual" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-01-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "बारकोड प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "CCTV" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "लायब्ररी युजर ट्रॅकिंग सिस्टिम सॉफ्टवेअर (UTS)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Pc-Based Spectrophotometer-2202" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-23-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे १० एच. पी. व २ एच. पी. मोटर दुरुस्ती व फिटिंग साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१०० जी. एस. एम. प्रकारातील वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इव्हर्टर संच (११०० वॅट)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२०)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे विद्यापीठ वाहनासाठी क्वालीस जीप चे टायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Photo Active Radiation meter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२०)
Supply Quotations for "CCTV System" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-21-01-2020)
Supply Quotations for "Online Protein Skimmer" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-20-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Printer, Pen Drives, Whiteboard, hard disk dell monitor, Projector etc. and other accessories" at CAET, Dapoli (Last Date:-17-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट मेढी व सिमेंट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Solar Module, Battery, Lamps and Street Light" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुराविनेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
Supply quotations for purchase of "PVC Wire Mesh" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
Supply quotations for purchase of "Hapas, Nets, Nets, Ropes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बोरॉन (बोरॅक्स)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलमे/रोपे वाहतूक करणेसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
Supply quotations for purchase of "PVC Wire Mesh" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
Supply quotations for purchase of "Hapas, Nets, Nets, Ropes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बोरॉन (बोरॅक्स)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलमे/रोपे वाहतूक करणेसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेच्या प्रवेशद्वारासाठी ग्लास डोअर तसेच ऍल्युमिनिअम शीट बसविणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "Sound System" at College of Fisheries, Ratnagiri (Last Date:-15-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर व कार्यालयामध्ये विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "डायअमोनिअम ऑफ फॉस्फेट (DAP)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मायक्रोला १९:१९:१९, ०:५२:३४ रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रायकोडर्मा, PSB, KSB खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लास्टिक टॅंक (डबल कोटेड)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "अल्युमिनियम पाईप शिडी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभ्या दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फिशिंगनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "निंबोळी पेंड (निमकेक)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "तणनाशक ग्लायफोस्फेट (ग्लायसेल)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सल्फेट ऑफ पोटॅश (SOP)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "नारळ बियाणे/कलमे/रोपे वाहतुकीसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ग्रासकटर होंडा मेक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Vaccum Rotary Evaporator" at Post Graduate Institute of PHM, Roha (Last Date:-14-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Stationary" under ICSSR-IMPRESS at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-10-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Printer Cartridges" under ICSSR-IMPRESS at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-10-01-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर JCB भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कलर व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "G. I. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "लॅब टेबल, खुर्च्या व बुक केस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लेझर गायडेड लँड लेव्हलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन जोडणीसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लीड सील" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Hikvision CCTV System 4 Port" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍग्रोसॉ कंपनी चे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "डिजिटल बियाणे ओलावा मापक यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लाकडी पॅलेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "MRF ट्यूबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या कलम पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या, ग्रीनशेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फिशिंगनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "स्प्लिट एसी कॅरिअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
शुद्धिपत्रक क्र. १:- 'ड' नमुना ई निविदा सुचना (पहिली मुदतवाढ) (२२४२)
Supply Quotations for purchase of "Jally meshingfor poultry shed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-31-12-2019)
Supply Quotations for purchase of "Roofing Material for poultry shed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-31-12-2019)
दापोली येथे JSW-TPP Mango अंतर्गत कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "बारबेड वायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रॅक्टर टायर व ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सबमर्सिबल पंप (जोडणी सहित)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कक्षाकरिता सोफासेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३०-१२-२०१९)
शुद्धिपत्रक:- कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे सौर उर्जेवर विद्युतीकरण करणेसाठी साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "काजू बी ग्रेडिंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
ई निविदा सुचना क्र. २४ (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०१९) 
शुद्धिपत्रक:- ई निविदा सूचना क्र. १९ बाबत... 
दापोली येथे विद्यापीठ ग्रंथालय मध्ये "Book Racks" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०१९)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कमान उभारणीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "थायरम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॉली आरोहित पॉवर स्प्रेअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फॉगर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे Jain Solar Water Heating System खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
Supply quotations for the purchase of "Digital Theodolite" at college of fisheries, Shirgaon (Lats Date:-24-12-2019)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०१९)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "कार्यालयीन टेबल आणि कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०१९)
Supply quotations for the "Printing of Marathi book" under revolving fund project at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऑटोमॅटिक काजू बी ग्रेडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०१९)
Supply Quotations for "KOHA Library Management Software Installation and Training" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-19-12-2019)
Supply Quotations for purchase of "Constant Temperature Electric Waterbath" and "Digital Magnetic Stirrer with hot plate" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-12-2019)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "प्रिंटर with स्कॅनर (Canon २०१०)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे MIDH अंतर्गत केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०१९)
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या ३८ व्या पदवीदान समारंभासाठी "मंडप उभारणे व सजावटीची इतर कामे करून देणेसाठी" निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे Canon IR २५३० झेरॉक्स मशीन साठी नवीन HVT बोर्ड बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०१९)
फेर ई निविदा सूचना क्र. २५ (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
शुद्धिपत्रक क्र. २ फेर निविदा ई निविदा सूचना क्र. १७ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९) 
वाढीव मुदत:- प्रादेशिक नारळ केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे खाद्यान्न साठवणुकीसाठी योग्य प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वॉटर प्युरिफायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे कुक्कुटपालन कक्षामध्ये "स्वयंचलित पाणी पुरवठा उपकरण" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रसायने" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०१९)
Supply Quotations purchase of "Fertilizers, Insecticides and Fungicides" at CAET, Dapoli (Last Date:-13-12-2019)
Supply Quotations purchase of "pH Meter" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो (MH ०८-C-८५८०) MRF चे ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "LED बोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पोयटा माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "गॅल्व्हनाईज चैनलिंक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "टायर व ट्यूब (MRF)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रयोगशाळेमध्ये स्टिरिआस्कोपिक मायक्रोस्कोपिक कॅमेरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ११-१२-२०१९)
Supply Quotations for purchase of "Grass Cutter, Footsprayer and Accessories" at College of Horticultre, Mulde (Last Date:-10-12-2019)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडे तत्वावर जे. सी. बी. भाड्याने घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मिळणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०१९)
Supply quotations for purchase of "Navigational Instruments" for Dept. of Fisheries Engineering at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-12-2019) 
Supply quotations for purchase of "Halogen Leak Detector, Toolbox for Marine engine, Barometer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-12-2019) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. २२ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. २१ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Hotel essential Consumable Material" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-12-2019) 
Supply quotations for purchase of "Full Pack Computer Trolleys" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-12-2019) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. १७ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०४-१२-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. १६ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०४-१२-२०१९) 
निविदा सुचना- कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेण्याकरिता लिलाव (अंतिम दिनांक:-०३-१२-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Groundnut Oil Cake" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-02-12-2019) 
Supply Quotations for the purchase of "Speakers for Sound System & Karoke System" at CAET, Dapoli (Last Date:-02-12-2019) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Electronic Balance" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०१९) 
Supply Quotations for work of "Refilling of fire extinguishers" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-02-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मोरचूद व कळीचा चुना" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०१९)
Supply Quotations for purchase of "LA949 pRIMA-96TM Thermal Cycler 96 wells" at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-30-11-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्मार्ट क्लासरूम करण्याकरिता वर्गखोलीमध्ये फर्निचर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो कुशनिंग साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०१९) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Flame Photometer- Model No. 128" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०१९) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Computer" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "2.4 HD Megapixel Camera for CCTV System" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-28-11-2019) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "गाईंसाठी रबर मॅट" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Mini Laptop" at Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-28-11-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिस्प्ले तयार करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिस्प्ले युनिट तयार करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य (Poultry Feed) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Fish Grader" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-26-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
Supply quotations for "Preparation of Question Bank Book" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-25-11-2019) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "नॉनसीड भात आणि पळींज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कुक्कुट खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९)  
Supply quotations for purchase of "Biological Filter Tank" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-25-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "RAS Material" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-25-11-2019) 
ई निविदा सूचना क्र. २२ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. २१ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. २० (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रथमोपचार व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "LCD Projector" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभा दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "यु.पी.एस. इन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लास्टिक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हिरवे ऍग्रो शेडनेट (५०%, ७५% व ९०%)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे" या योजनेअंतर्गत "रोटाव्हेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे या योजनेअंतर्गत "मिनी ट्रॅक्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे पावडर कोटेड पत्रा व तार खिळे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सुफला १५:१५:१५" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
Quotation for purchase of "UV-Spectrophotometer" at College of Forestry, Dapoli (Extended Last Date:-20-11-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पी.एच. मीटर व ई. सी. मीटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९)  
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. २३ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १७ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "तरंगणाऱ्या जी आय फ्रेम व रेलिंग HDPE संवर्धन जाळी, संगोपन जाळी आणि बर्डनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "माहिती फलक तयार करणेसाठी"दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "लॅबोरेटरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे काम करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेसाठी प्लॅस्टिक पिशव्या" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९)  
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्वीटकॉर्न बियाणे" खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९)  
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "LCD Projector, White Writing Magnetic Board, Interactive Board & Projector Screen" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट व ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Air Blower" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Noodle (Pasta) and Bread Maker" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Office Cupboard, Table and Book Case" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपांना पाणी देणे खत घालणे, देखभाल करणे इ." कामे करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Noodle (Pasta) and Bread Maker" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Office Cupboard, Table and Book Case" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपांना पाणी देणे खत घालणे, देखभाल करणे इ." कामे करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "सिल्वर ब्लॅक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "होंडा ग्रास कटर आणि चैन सॉ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Electrical Binocular Microscope" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-14-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Audio System" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Smart 65 inch TV" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Digital Camera and Document Visualizer" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Projector and projector wall" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Water Distillation Unit" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Water Distillation Unit" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Electronic Digital Weighing Balance" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Digital USB Camera" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-14-11-2019) 
Supply Quotations for purchase of "Mini Laptop" (2nd Call) at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:- 09-11-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रशिक्षण स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऑटोक्लेव्ह व इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा" दुरुस्तीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध क्रीडा प्रकारांनुसार क्रीडा साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पिशवीतील सोनचाफा रोपे व सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कक्षाकरिता कापडी पडदे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "वॉटर कूलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-११-२०१९)  
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इलेक्ट्रिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे विद्यार्थिनी वसतिगृहासाठी "सॅनिटरी नॅपकिन बर्निंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सातेरी मधमाशी पेटी व वसाहत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "व्यायामशाळा साहित्य" खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गाळाची माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कुजलेले शेणखत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पडदा व इतर साहित्य" खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चार प्रयोगशाळांतील पीक चिकित्सालय प्रयोगशाळेमधील हॉल ला लोखंडी जाळी बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०१९)  
Quotation for purchase of "Pelican Soxhlet Apparatus" at RFRS, Vengurle (Last Date:-18-10-2019)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वातानुकूलित सयंत्र (A.C.)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०१९)  
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे Air Pumps खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९) 
Quotation for Printing of "Atlas" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-17-10-2019)  
उद्यानविद्या महाविदयालय, मुळदे येथे प्रक्षेत्र व नर्सरी विभागासाठी आवश्यक असणारी हत्यारे व साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गांडूळ बेड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २.- ई निविदा सूचना क्र. १५ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २.- ई निविदा सूचना क्र. १४ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१०-२०१९)  
List of the Manufacturer for Annual Rate Contract List for Supply of Chemicals/Glass wares/Plastic Wares & Silica Wares for the Year 2019-2020 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे knapsack Sprayer पंप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-१०-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "८५०VA क्षमतेचा इन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "बॉटल कूलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे "ट्रॅक्टर फॅब्रिकेटर्सचे काम करून घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविदयालय, मुळदे येथे ८५०VA क्षमतेचा इन्व्हर्टर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
Supply Qoutations for Replace of Air Conditioners and purchase new Air Conditioners machine at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
Supply Qoutations for Rapair of Light tubes and Chokes of Rackes at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
Supply Qoutations for Rapair of Air Conditioners at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पिशवीतील सोनचाफा रोपे व सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १- ई-निविदा सूचना क्र. १४ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १- ई-निविदा सूचना क्र. १५ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. २-ई-निविदा सूचना क्र. ०८ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २-ई-निविदा सूचना क्र. ०९ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०१९) 
जाहीर लिलाव- प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू झाडे मुळासकट तोडून जाहीर तोंडी लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत (दिनांक:-०४-१०-२०१९)
Supply Quotations for Purchase of "HP Probook 450 Laptop" at Department of Agronomy, Dapoli (Last Date:-05-10-2019)  
Selected Firms to Rate Contract for entering into Annual Rate Contract for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2019-20 
निम्नस्तर कृषी शिक्षण विभाग, दापोली येथे वातानुकूलित यंत्र खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०१९) 
विद्यापीठाच्या विविध प्रकाशनांच्या सुमारे ३०,००० प्रती छपाईसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे जांभूळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०१९) 
Quotation for purchase of Flame Phtotmeter at RFRS, Vengurle (Last Date:-03-10-2019)  
e-Tender Notice No. 15 (Last Date:-25-09-2019) 
e-Tender Notice No. 14 (Last Date:-25-09-2019) 
e-Tender Notice No. 13 (Last Date:-24-09-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कलमे/रोपे वाहतूकसाठी ट्रॉली खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॉली आरोहित पॉवर स्प्रेअर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पॉलीथीन शीट खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील खाद्यान्न साठवणुकीस योग्य प्लास्टिक पिशवी ५०० मिली क्षमता,३०० रोज गेज ७५ मायक्रोन खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील निर्लेखित साहित्याची विक्री करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. १० (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ०९ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ०८ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे बोर्ड तयार करून देण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव, रत्नागिरी येथे संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ११ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लेअर क्रम्बल खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र,लांजा येथे सिल्वर ब्लॅक पॉलीथीन मल्चिंग पेपर खरेदी कारणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अँमरॉन बॅटरी (क्षमता १२V/८०AH)" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा इंडिगो कार दुरुस्ती" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०९-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "HDPE Sheets" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-09-2019) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टरची रोटरी व कल्टिव्हेटर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य (Poultry Feed)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०९-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Bioballs" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-09-2019) 
Supply Quotations for purchase of "Media for Cultivation of Plants" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-09-2019) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ६ व ८ फुटी सिमेंट पोल, काटेरी कुंपण तार, बांधणी लोखंडी तार व काटेरी तारेचे हुक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
निम्नस्तर कृषी शिक्षण विभाग, दापोली येथे लॅपटॉप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
e-Tender Notice No. 12 (Last Date:-16-09-2019) 
e-Tender Notice No. 11 (Last Date:-16-09-2019) 
e-Tender Notice No. 7 (Last Date:-13-09-2019) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे बोर्ड तयार करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९) 
Supply Quotation for Android Apps Development at MBRS, Zadgaon, Ratnagiri (Last Date:-13-09-2019) 
Quotation for Installation of Audio-Visual aid "CCTV System" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-13-09-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे गांडूळखत बेड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे नारळ बाग व इतर मसाला पिकांना पाणी व्यवस्थापनासाठी PVC साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०१९) 
डॉ- बा. सा. को. कृ. वि., दापोली येथे कार्यालयीन स्टेशनरी साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०१९) 
e-Tender Notice No. 10 (Last Date:-09-09-2019) 
e-Tender Notice No. 9 (Last Date:-09-09-2019) 
e-Tender Notice No. 8 (Last Date:-09-09-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे डिजिटल बॅनर व फोर्म बोर्ड तयार करून देण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:०८-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे विद्यार्थी ओळखपत्र छपाई साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टिकाव व फावडे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
Quotation for purchase of Ph Meter at RFRS, Vengurle (Last Date:-07-09-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ठिबक सिंचन संचासाठी साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०९-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे इलेकट्रीक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०१९) 
कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Air Blowers for Aeration of Fish Tank at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-30-08-2019) 
Supply of Quotations for purchase of Submersible Pumps for Fish Tanks at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-30-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे Submersible Pump Set खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे Atomic Absorption Spectrophotometer मशीनचा Digital Touch Screen बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान देण्यात येणारे खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०८-२०१९) 
Quotation for Determination of Insecticide residue analysis from Cashew nut and Soil at Vengurle (Last Date:-27-08-2019) 
Quotation for purchase of Chemicals and Reagents at College of Fisheries, Shirgaoon (Last Date:-27-08-2019) 
Quotation for purchase of "Plumbing Material" at COF, Shirgaon (Last Date:-26-08-2019) 
उद्यानविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाजगी वाहन" भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
Atomic Absorption Spectrophotometer मशीनचा वार्षिक देखभाल करार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभा दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of "Electric Material" at COF, Shirgaon (Last Date:-22-08-2019) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे प्रक्षेत्रावर आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे इन्व्हर्टर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of "Plastic ware" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
Quotation for purchase of "Chemicals" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
Quotation for purchase of "iPhone XR" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे प्रशिक्षणांमध्ये "अल्पोपहार व जेवण"देणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०८-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे एक्साईड कंपनी ची बॅटरी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "तणनाशक (ग्लायफोसेट)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०१९) 
मध्यवर्ती संशोधन संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशवी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०१९) 
Corrigendum- Extended date on "Supply Quotations for purchase of Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Extended Date:- 19-08-2019) 
E-Tender Notice No. 1 (Last Date:-17-08-2019) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "कटला, रोहू, ग्रासकार्प, सायप्रिनस मत्स्यजिरे व जिताडा, कटला, रोहू मत्स्य बीज खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of GYM Equipment and Accessories at Shirgaon (Last Date:-14-08-2019)  
Quotation for purchase of Boys & Girls Hostel Canteen Material at Shirgaon (Last Date:-14-08-2019)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच व इन्व्हर्टर मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फावडे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कोकोनट हार्वेस्टिंग क्लायबर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मॅश व प्रोटीन फिशखाद्य" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
निविदा सुचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of "Laptop & Accessories" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-09-08-2019) 
Quotation for purchase of Digital Balance Capacity with rechargable Battery at Vengurle (Last Date:-09-08-2019) 
Supply Quotations for purchase of Packing Bags at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-12-08-2019) 
Supply Quotations for purchase of DNA Isolation Kit at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-08-2019) 
Supply Quotation for purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-12-08-2019) 
Rate Contract:- Invitation of Proposal for entering into Annual Rate Contract for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2019-20 (Last Date:-06-08-2019) 
Quotation for purchase of Lenovo Computer at Awashi, Khed (Last Date:-06-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सीलपॉलिन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०८-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे" तयार करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०५-०८-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य जांभूळ कलमे" तयार करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०५-०८-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of "Helment & Gumboot" at Shirgaon (Last Date:-05-08-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पॅक्लोब्युट्रॉझॉल खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५/०८/२०१९) 
ई-निविदा सुचना क्र. ०६ (अंतिम दिनांक:- ०३-०८-२०१९)  
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे वस्तीगृहामधील झाडे व रोपेकरिता खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०८-२०१९) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे सीलपॉलिन कापड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टिन पत्रा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे १०० गेज पारदर्शक प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कीटकनाशके, रोगनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ऑफिस कपाटे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३०-०७-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Plumbing Material at Shirgaon (Last Date:-26-07-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे मच्छररोधक धुरळणी यंत्र (Fogging Machine) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे तणनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २५-०७-२०१९) 
E-Tender Notice No.5 (Last Date-22-07-2019) 
Tender Notice No.3 (Last Date-23-07-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Stationary at TMBRS, Mumbai (Last Date:-22-07-2019) 
निविदा सुचना क्र. ०३ (अंतिम दिनांक:- २०-०७-२०१९)  
Supply Quotation for purchase of HDPE Container at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-07-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे प्लम्बिंग साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of Water storage tanks for Fish Culture at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-07-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे किराणा साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०१९) 
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली लिलाव निविदा पुरविणेबाबत दिनांक:-१९-०७-२०१९ 
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेणेसाठी लिलाव करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे पेट्रोल इंजिन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे रत्नदुर्ग मुलांच्या वसतिगृहासाठी समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक तयार करून पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of Food at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-18-07-2019) 
Supply Quotation for purchase of Artemia at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-18-07-2019) 
Tender Notice No.4 (Last Date-15-07-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे श्रेडर मशीन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ओले शेण आणि निंबोळी पेंड (निमकेक) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे लादी पॉलिश करून देणे करिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे Laboratory Material (Helmet and Gumboot) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे १२v, १६५ Ah क्षमतेचे बॅटरी खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे १० अश्वशक्ती किर्लोस्कर सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करूण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे लोखंडी हातगाडी बनवून घेण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे रत्नदुर्ग वसतिगृहातील तोडफोड झालेल्या कुलर ची दुरुस्ती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे संकरित काजू झाडांचा तोंडी जाहीर लिलाव (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेवाळ खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेवाळ (ग्रीन मॉस) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे गांडूळखत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०१९) 
Tender Notice No.2 (Last Date-06-07-2019) 
Tender Notice No.1 (Last Date-06-07-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे तणनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे मायफळ रोपे खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०७-२०१९) 
शिरगाव येथे Submersible Water Pump and Accessories खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे अननस सकर्स आणि हिरवे शेवाळ खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २८-०६-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पत्रे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०१९) 
Corrigendum No. 02- e-Tedner Notice No. 02 (Last Date:-27-06-2019) 
Corrigendum No. 01- e-Tedner Notice No. 01 (Last Date:-27-06-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २५-०६-२०१९) 
 • कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे वसतिगृहासाठी समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक तयार करून पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०१९):-
 • मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे बार्बेड वायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ठेका तत्वावर जेवण व नाश्ता तयार करून पुरविणेकरिता अन्न व औषध प्रशासनाचा परवानाप्राप्त ठेकेदारांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०१९) 
  कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे जनावरांचे खाद्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे खिरणी रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे खिरणी रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  फेर निविदा: वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत फेर निविदा (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने आंबा कलमे/शेंडा कलमे बांधण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे आंबा बाटा खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे सालविरहित आंबा बाटा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे सूक्ष्म अन्नद्राव्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०१९) 
  वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालाविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०१९)  
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे भाडेतत्वावर जे. सी. बी. भाड्याने घेण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०१९)  
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ६ व ८ फुटी सिमेंट पोल, काटेरी कुंपण तार, बांधणी लोखंड तार व काटेरी तारेचे हुक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २९-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पिशवीतील सोनचाफा रोपे खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे अॅमरॉन बॅटरी (क्षमता १२V/८०AH) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ठेकेदारी पद्धतीने आंबा/काजू कलमे तयार करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पॉलिशेड दुरुस्तीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सालविरहित आंबा बाटा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०५-२०१९) 
  कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर १०:२६:२६ खत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यालयातील संगणकांची देखभाल, दुरुस्ती, इंटरनेट सुविधा व इतर हार्डवेअर दुरुस्ती करणेकरीता वार्षिक देखभाल करार करणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०५-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे प्रो ट्रे खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०५-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे कोकोपीट व कोकोवीट खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पांढरे मांजरपाट कापड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०३-०५-२०१९) 
  कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे खाद्य पदार्थांचे दरपत्रके पुरविणेसाठी निविदा (अंतिम दिनांक:- २३-०४-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या कलम पिशव्या, ग्रीन/ब्लॅक शेडनेट, काळे कापड व सिलपोलीन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २३-०४-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे मायफळ रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पोयटा माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १८-०४-२०१९) 
  कृषि संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे कोकोपीठ, प्रोट्रे, ग्रिन शेडनेट ७५ %, पारदर्शक सिलपोलीन खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०४-२०१९) 
 • Rate Contracts:-
 • प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे चा सन २०१८-१९ या वर्षाचा वार्षिक अंक छपाई कामाकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०१९)
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे LED Board खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २८-०३-२०१९)
  तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे नवीन संगणक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०१९)
  Quotation for purchase of Feed at MSBRS, Zadgaon Ratnagiri (Last Date:-26-03-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पी. व्ही. सी. व ठिबक सिंचन साहित्य खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे व किरकोळ कामे करण्याचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे EPABX system खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सीसीटीव्ही युनिट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सिंचन साहित्य खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  Supply quotations for purchase of Polyethylene film, Shed nets, Profile, Spring and Gutter etc. at Dapoli (Last Date:- 19-03-2019)
  कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे संगणक खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे संगणक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १८-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे पारदर्शक सीलपॉलिन टक्के खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे ग्रिन शेडनेट ७५ टक्के खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सीलपॉलिन खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे संगणक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टेबल खुर्ची खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे टाटा सुमो (MH ०८ C ८५८०) दुरुस्तीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे रोपवाटीकेमध्ये मिस्ट चेंबर बनविणेसाठी लागणाऱ्या फ्रेम/चौकट आवश्यक साहित्य खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-०३-२०१९)
  Tender Notice No. 10
  Tender Notice No. 1
  coriendum 1 E Tender 23
  e-Tender Notice no.4
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कार्यालय कपाट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १३-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे Supreme Silpaulin खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०३-२०१९)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, येथे रिफटोमीटर, हार्डनेस मीटर, पी.एच.मीटर, थर्मामीटर खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे कुंपणाची काटेरी तार खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०१९)
  Supply Quotation for purchase of Brush-Grass cutter Honda make at RCRS, Bhatye (Last Date:- 07-03-2019)
  Supply Quotation for purchase of Study Table at Shirgaon (Last Date:- 07-03-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे प्लास्टिक टॅंक (डबल कोटेड) ISI मार्क खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे Maruti foot sprayer (Aspee made) खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०१९)
  Quotation for purchase of Rotary Slasher at RCRS Bhatye (Last Date:-06-03-2019 )
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे ऑफिस स्टेशनरी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे झाडे कापणी यंत्र (Chain Saw) खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे भात पेंढा खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे व्हेंचुरी संच खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पुठ्ठा खोके खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे विद्राव्य खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  Supply Quotation for Purchase of Irrigation and Fogging System Material at Dapoli (Last Date:-26-02-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे सिकेटर, चाकू व प्रुनर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे मायफळ बियाणे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २५-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे कल्टार (पॅक्लोब्युट्राझॉल) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे शेणखत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  ई-निविदा उघडण्याबाबतची सूचना (१६ फेब्रुवारी २०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे झिंक लेबल खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ओले शेण खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २६-०२-२०१९)
  Quotation for purchase of Computer at College of Horticulture, Mulde (Last Date:- 22-02-2019)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,वाकवली येथे पाईप लाईनसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २०-०२-२०१९)
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे जनरेटरसाठी बॅटरी खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-20-02-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते, कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २०-०२-२०१९)
  Quotation for Purchase of Stationary at Bhatye (Last Date:20-02-2019)
  Quotation for Purchase of Computer at Bhatye (Last Date:20-02-2019)
  Quotation for Printing of Book at Zadgaon, Ratnagiri (Last Date:21-02-2019)
  Tender Notice No. 50 (Last Date:- 21-02-2019)
  Tender Notice No. 49 (Last Date:- 21-02-2019)
  Tender Notice No. 48 (Last Date:- 21-02-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे इको प्रिंटींग माहिती दर्शक बोर्ड तयार करण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-15-02-2019)
  Quotation for purchase of Workshop technology material at Shirgaon (Last Date:16-02-2019)
  Quotation for purchase of Computer at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:- 16-02-2019)
  Corrigendum No. 1 (e-Tender Notice No. 15 (1st cal)) (Last Date:14-02-2019)
  E-Tender Notice No. 18 (Last Date:-13-02-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळी मिरी कटिंग्स खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-11-02-2019)
  Corrigendum No. 2 (e-Tender Notice No. 14 (2nd cal)) (Last Date:12-02-2019)
  E-Tender Notice No. 17 (2nd Call) (Last Date:-08-02-2019)
  E-Tender Notice No. 16 (Last Date:08-02-2019)
  E-Tender Notice No. 19 (2nd Call) (Last Date:-08-02-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे रोपवाटिके मध्ये मिस्ट चेंबर बनविणेसाठी लागणाऱ्या फ्रेम/चौकट तयार करणेसाठी मजुरी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:07-02-2019)
  कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य (Poultry feed) खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:06-02-2019)
  Tender Notice No. 46 (Last Date:-04-02-2019)
  Supply Quotation for purchase of Biometrics at Shirgaon (Last Date:31-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कळीचा चुना व मोरचूद खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:31-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळा व पांढरा ऑईलपेंट रंग, टर्पेंटाईन ब्रश, काव व चुना खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:31-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे बारबेड व बाईंडिंग तार खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:31-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे निर्जंतुक केलेले कोकोपीट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:31-01-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे विविध कामे करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-31-01-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे नारळ पाडप करणे साठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-31-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे टाल्कम पावडर खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:29-01-2019)
  Tender No.41 (Last Date:29-01-2019)
  पदवीदान टेंडर सूचना ३८ (Last Date:29-01-2019)
  Supply Quotation for purchase of Laboratory Material (Helmet, Gumboot) at Shirgaon (Last Date:28-01-2019)
  Supply Quotation for purchase of Brush Cutter at Lanja (Last Date:28-01-2019)
  Corrigendum No.01 (e-Tender Notice no. 14) (Last Date:28-01-2019)
  Corrigendum No.01 (e-Tender Notice no. 13) (Last Date:28-01-2019)
  Tender Notice No. 45 (Third Call) (Last Date:-25-01-2019)
  Supply of quotation for purchase of Computer and Printer at Vengurle (Last Date:23-01-2019)
  कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे तणनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:23-01-2019)
  Supply of Quotation for purchase of "Motic" make Microscope at Vengurle (Last Date:25-01-2019)
  Supply of Quotation for purchase of Hostel Canteen Material at Diploma in Fisheries Engineering College, Shirgaon (Last Date:23-01-2019)
  कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे गांडूळखत बेड खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:24-01-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कुंपणाची काटेरी तार खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:24-01-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे म्युरेट ऑफ पोटॅश खत खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (Last Date:19-01-2019)
  Supply quotation for purchase of FRP Boat Construction Material at Shirgaon (Last Date:19-01-2019)
  Supply of Quotation for purchase of Desktop Computer at Dept. of Agronomy, College of Agril., Dapoli (Last Date:22-01-2019)
  कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे गोदरेज/कस्तुरी कपाटे व स्टील खुर्च्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date:22-01-2019)
  Tender No.44 (second call) (Last Date:19-01-2019)
  Tender No.43 (second call) (Last Date:19-01-2019)
  Tender No.42 (second call) (Last Date:19-01-2019)
  Suplly Quotation for Purchase of Scruber Dryer at College of Agriculture, Dapoli (Last Date-15-01-2019)
  कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने विविध कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (Last Date:11-01-2019)
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा जि. रत्नागिरी येथे लालमाती खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-09-01-2019)
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा जि. रत्नागिरी येथे शेडनेट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-09-01-2019)
  e-Tender Notice No. 11 (Last Date-07-01-2019)
  Supply Quotation for purchase of Stainless steel distill water unit at Department of Agronomy, Dapoli (Last Date-05-01-2019)
  Supply Quotation for purchase of Soil Thermometer at Dapoli (Last Date-05-01-2019)
  Tender Notice No. 37 (Last Date-04-01-2019)
  Supply Quotation for purchase of Stationary at College of Agriculture Dapoli (Last Date-02-01-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे विद्राव्य खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-02-01-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (Last Date-31-12-2018)
  e-Tender Notice No. 10 (Last Date-31-12-2018)
  e-Tender Notice No. 09 (Last Date-31-12-2018)
  Supply Quotations for purchase of "Samsung Tablet" at Dapoli (Last Date:12-01-2019)
  Tender Notice no. 35 (Last Date-29-12-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू प्रशिक्षण दरम्यान देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-27-12-2018)
  Tender Notice-D Format (Last Date-21-12-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सिमेंट पोल/ सिमेंट मेडी खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-21-12-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे जी आय गोल पाईप/जी आय ट्यूब खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-21-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ठिबक सिंचन साहित्य खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-12-2018)
  Tender Notice no. 36 (Last Date-24-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे स्टेशनरी खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-20-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे जेवणाचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-20-12-2018)
  Tender Notice No. 33 (Last Date-21-12-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals & Filter paper at Vengurle
  Tender Notice No. 34 (Last Date-18-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे शेणखत खरेदी साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-18-12-2018)
  Quotation for purchase of Circular ERP tank, Ultra violet filter, Sand filter and Pump set with Strainer at Zdgaon, Rantagiri (Last Date-17-12-2018)
  Quotation for purchase of Laptop and Projector at Zdgaon, Rantagiri (Last Date-17-12-2018)
  Tender Notice No. 32 (Last Date-14-12-2018)
  Quotation for purchase of Digital Balance at RFRS, Vengurle (Last Date-11-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे नारळ पाडप व संकरीकरण करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत ( Last Date-११-१२-२०१८)
  Quotation for purchase of Slasher Parts at RCRS, Bhatye (Last Date-10-12-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सातेरी मधमाशी पेटी व वसाहत खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (last date-१२-१२-२०१८)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे फिशिंग गेट (last date-१०-१२-२०१८), शेडनेट (last date-०७-१२-२०१८), गाळाची माती (last date-१०-१२-२०१८) आणि रोपवाटिकेसाठी प्लास्टिक पिशव्या (last date-१०-१२-२०१८) खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत.
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे प्रायोगिक बोर्ड (फलक) लावणेसाठी लोखंडी चौकट(फ्रेम) तयार करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-12-12-18)
  Quotation for purchase of Navigation chart work material at Shirgaon (Last Date-07-12-2018)
  Tender Notice No. 31 (Last Date-07-12-2018)
  Tender Notice No. 30 (Last Date-07-12-2018)
  Tender Notice No. 29 (Last Date-07-12-2018)
  Tender Notice No. 28 (Last Date-03-12-2018)
  Corrigendum-01- E-Tender Notice No. 8 (Last Date-05-12-2018)
  Tender Notice No. 27 (Last Date-03-12-2018)
  Quotation for purchase of Staineless still distill water unit at Dapoli (Last Date-01-12-18)
  Quotation for purchase of FRP Tank and other materials at Shirgaon (Last Date-29-11-2018)
  Quotation for purchase of Display boards at Shirgaon (Last Date-28-11-2018)
  Quotation for purchase of Meteorological Instrument at Dapoli (Last Date-30-11-2018)
  Quotation for purchase of Lloyd Split Air Condition unit of 1.5 ton with installation for training classrooms at Zadgaon, Ratnagiri (Last Date-30-11-2018)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे ड्रीप साहित्य व पाईप विक्री साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-29-11-18)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे वाळवणीयंत्र (Dryer), बॉयलर आणि काजू बी कटर मशीन खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-29-11-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे टाटा इंडिगो कार (MH ०८ Z १८४२) दुरुस्तीकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-29-11-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा पुरविणेबाबत (Last Date-30-11-18)
  Quotation for purchase of Digital Balance Capacity (5kg/150kg) with rechargable battery at RFRS, Vengurle (Last Date-30-11-2018)
  Quotation for supply slasher parts at RCRS, Bhatye (Last Date-22-11-2018)
  Tender Notice No. 26 (Last Date-20-11-2018)
  Tender Notice No. 25 (Last Date-20-11-2018)
  Quotation for purchase of "G I angle rack" at KLRS, Panvel (Last Date-21-11-2018)
  Quotation for purchase of "Glass aquarium tank" at KLRS, Panvel (Last Date-21-11-2018)
  कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे सिल्व्हर पॉलिथिन मल्चिंग (Last Date-19-11-2018) व गांडूळखत (Last Date-22-11-2018) खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पुस्तक छपाई करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-11-2018)
  कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे स्वयंचलित बायोमास श्रेडर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-11-2018)
  मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम शिरगांव येथे बाक (बेंचेस) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
  E-Tender Notice No. 8 (Last Date-19-11-2018)
  बियाणे पॅकिंगसाठी कापडी पिशव्या खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-15-11-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-17-11-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गांडूळ बेड खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-15-11-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे कलिंगड व मधुमका बियाणे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे गांडूळखत खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-30-10-2018)
  Quotation for supply of Meteorological Instruments at Dapoli (Last Date-30-10-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा मागविणेबाबत (Last Date-29-10-2018)
  Quotation for purchase of Exide battery at KLRS, Panvel (Last Date-29-10-2018)
  Quotation for purchase of Shednet at Bhatye (Last Date-25-10-2018)
  Quotation for purchase of Black plastic paper at vengurle (Last Date-26-10-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पोयटा माती खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-26-10-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेडनेट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-26-10-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळा प्लास्टिक पेपर खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-26-10-2018)
  Quotation for purchase of Stationary at Zadgaon, Ratnagiri (Last Date-19-10-2018)
  Quotation for purchase of Polylined HDPE Bags at Dapoli (Last Date-19-10-2018)
  Quotation for purchase of Grinder Machine (Wiley mill) at panvel (Last Date-19-10-2018)
  Quotation for supply of Scruber Dry Machine at CAET, Dapoli (Last Date-19-10-2018)
  Quotation for purchase of Stationary material at vengurle (Last Date-18-10-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ऑईलपेंट कलर, व्हाईट सिमेंट कलर व काव खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-17-10-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड/बॅनर व रेट्रो रेडियम बोर्ड तयार करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-16-10-2018)
  Corrigendum notice no. 3 for e-Tender notice no. 3
  Quotation for purchase of Tata indigo Tubeless tyreat Vengurle (Last Date-12-10-2018)
  Supply quotation for structural audit of Faculty-3 & 2 block building at dapoli (Last Date-11-10-2018)
  Quotation for purchase of Power cable from MSEDCL pole to 8 Laboratory energy meter, dapoli (Last Date-11-10-2018)
  Quotation for purchase of Air condition machine in Directorate of research meeting room at dapoli (Last Date-11-10-18)
  Quotation for purchase of Air condition machine in Directorate of research meeting room at dapoli (Last Date-11-10-18)
  Quotation for purchase of 16 mm Lateral pipe at Bhatye (Last Date-10-10-2018)
  Quotation Notice of writoff materials at TMBRS, Mumbai (Last Date-10-10-2018)
  Tender Notice D-Format (Last Date-08-10-2018)
  E-Tender Notice No. 07 (Last Date-08-10-2018)
  मा. कुलगुरू महोदय निवासस्थान व अतिथिगृहामध्ये फ्लड लाईट व डेकोरेटिव्ह लाईट खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-06-10-2018)
  Quotation Notice for Minor electrical repair work to WET LAB at Dapoli (Last Date-05-10-2018)
  Tender Notice No. 24 (Last Date-04-10-2018)
  Quotation for determination of omega fatty acid from cashew kernel and CNSL from cashew shell, Vengurle (Last Date-04-10-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे मायफळ रोपांचे (कोंबांचे) खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-03-10-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टायर खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-03-10-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविणेसाठी जाहीर निविदा (Last Date-28-09-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी जाहिर निविदा (Last Date-28-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे जांभुळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-26-09-2018)
  Quotation for purchase of Microscope (Last Date-26-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-09-2018)
  E-Tender Notice No. 7 (Last Date-24-09-2018)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे कुबोटा कंपनी चा पॉवर टिलर व त्यावर चालणारी यंत्रे खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-09-2018)
  Quotation for supply of Automatic Distillation Unit at Dapoli (Last Date-25-09-2018)
  Quotation for purchase of Digital Analytical scientific balance at Dapoli (Last Date-25-09-2018)
  Quotation for supply of Distill water unit and Stainless steel rectangular hot plate at Dapoli (Last Date-25-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे किराणा साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-09-2018)
  Quotation for purchase of pH meter at Shirgaon (Last Date-21-09-2018)
  Tender Notice No. 23 (Last Date-21-09-2018)
  वेंगुर्ले येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली करिता ४' जाडीचा MS पत्रा खरेदीकरणेकरिता व ट्रॉली च्या मापामध्ये फिटिंग करून देणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-21-09-2018)
  Quotation for purchase of Double distillation unit and desiccator at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of vacuum pump at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of Various scientific instruments at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of Dissolve Oxygen Meter at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of Data processing unit with printer at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of Portable mud/sewage pump with diesel engineat at Panvel (Last Date-15-09-2018)
  Quotation for purchase of Hot plate and water bath (Last Date-15-09-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टिन पत्रा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-15-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके/बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-11-09-2018)
  Quotation for purchase of iPhone at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-09-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-09-2018)
  Quotation for purchase of Plastic Wares at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-09-2018)
  कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथील हापूस आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-10-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे वाळू खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-10-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पाण्याची टाकी खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-10-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सबमर्सिबल पंप (जोडणी सहित) खरेदीकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-07-09-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे तासलेला जांभा पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-07-09-2018)
  Quotation for purchase Refrigerator at RSRS Bhatye (Last Date-04-09-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे दरपत्रके पुरविणेसाठी जाहीर निविदा (Last Date-03-09-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविणेसाठी जाहीर निविदा (Last Date-03-09-2018)
  Quotation for purchase Electrical Appliances at Dapoli (Last Date-30-08-2018)
  Quotation for purchase Stationary Material at Bhatye, (Last Date-30-08-2018)
  Quotation for Canteen Material for Boys & Girls Hostel at diploma in fisheries engg. college Shirgaon (Last Date-29-08-2018)
  Quotation for purchase Water RO & PF Filter set at Bhatye (Last Date-24-08-2018)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे नर्सरी उपक्रमासाठी पॉली हाऊस बांधणे साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-27-08-2018)
  कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे सीलपॉलिन २५० GSM खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-08-2018)
  कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे स्वयंचलित biomass shredder खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-24-08-2018)
  E-Tender Notice no. 6 (Last Date-23-08-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे युरिया खत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-23-08-2018)
  E-Tender Notice No. 06 (Last Date-23-08-2018)
  Corrigendum No. 2 for e-tender notice no. 04 (Last Date-23-08-2018)
  Corrigendum No. 2 for e-tender notice no. 03 (Last Date-23-08-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सिंगल सुपर फॉस्फेट खत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-21-08-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे म्युरेट ऑफ पोटॅश खत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-21-08-2018)
  वसतिगृह विभाग कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 22 (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 21 (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 20 (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 19 (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 18 (Last Date-18-08-2018)
  Tender Notice No. 17 (Last Date-18-08-2018)
  Quotation for purchase Artemia Cyst at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date-16-08-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पॉवर स्प्रे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-16-08-2018)
  Tender Notice no. 16 (Last Date-09-08-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे तणनाशक खरेदीबाबतचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-09-08-2018)
  Tender Notice No. 16 (Last Date-09-08-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टायर खरेदीबाबतचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-08-08-2018)
  Quotation for purchase of Boys & Girls hostel canteen material of diploma in fisheries engg. college, Shirgaon (Last Date-06-08-2018)
  वसतिगृह विभाग, उद्यानविद्या महाविद्यालय मुळदे येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत (Last Date-06-08-2018)
  E-Tender Notice No. 5 (Last Date-01-08-2018)
  Quotation for purchase Cut-out & Demo models of refrigeration system at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date-30-07-2018)
  Quotation for supply Workshop table & Industrial locker at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date-30-07-2018)
  Quotation for purchase of Laboratory Instruments at shirgaon (Last Date-30-7-2018)
  Quotation for purchase of Specimen Jar at Shirgaon (Last Date-31-07-2018)
  Tender Notice No. 12 (Last Date-31-07-2018)
  Tender Notice No. 11 (Last Date-31-07-2018)
  Quotation for purchase of Survey Instruments at Shirgaon (Last Date-31-07-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ग्रामोक्झोन तणनाशक खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-31-07-2018)
  Tender Notice No. 15 (Last Date-31-07-2018)
  Tender Notice No. 14 (Last Date-31-07-2018)
  E tender Notice No. 4 (Last Date-27-07-2018)
  E tender Notice No. 3 (Last Date-27-07-2018)
  वेंगुर्ले येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली करिता ४' जाडीचा MS पत्रा खरेदीकरणेकरिता व ट्रॉली च्या मापामध्ये फिटिंग करून देणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-27-07-2018)
  Quotation for purchase of SOP fertilizer at Bhatye (Last Date-26-07-2018)
  निविदा सूचना ड नमुना- विद्यापिठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोरील कारंजाची दुरुस्ती करणे (Last Date-27-07-2018)
  Tender Notice No. 13 (Last Date-25-07-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ऑईल खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-29-07-2018)
  Tender Notice No. 9 (Last Date-23-7-2018)
  Tender Notice No. 8 (Last Date-23-7-2018)
  Tender Notice No. 7 (Last Date-23-7-2018)
  Tender Notice No. 6 (Last Date-23-7-2018)
  Quotation for purchase of All in one PC at Caet Dapoli (Last Date-23-07-2018)
  कृषि संशोधन केंद्र, पालघर येथे ठेकेदारी पद्धतीने आंबा व जांभूळ कलमे तयार करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-18-07-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत विविध प्रक्षेत्रावर महिला मजूर कर्मरयांकरिता रेडिमेड शोचालय व इतर अनुषंगीक बाबी पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-17-07-2018)
  Tender Notice No. 5 (Last Date-16-07-2018)
  Tender Notice No. 4 (Last Date-16-07-2018)
  Tender Notice No. 3 (Last Date-16-07-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे कल्टार खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-12-07-2018)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे भुईमूग पत्रींपेन्ड खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-11-07-2018)
  Quotation for Providing Name plates to temporary sheds, Training Hall & Substation and meter room of PGI-PHM, Killa-Roha (Last Date-11-07-2018)
  Quotation for designing & submitting RCC structural drawing (Last Date-11-07-2018)
  Quotation for providing additional electrification for A.C. unit at RARS, Karjat (Last Date-11-07-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली येथे रासायनिक खते खरेदीसाठी दारपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-10-07-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली येथे रासायनिक खते खरेदीसाठी दारपत्रके पुरविणेबाबत (Last Date-10-07-2018)
  Quotation Notice of Write-off materials of TMBRS Bandra, Mumbai (Last Date-05-07-2018)
  भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-30-06-2018)
  कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या वसतिगृहासाठी (रत्नदुर्ग) समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक (जेवण) तयार करून पुरविणे पुरविण्यासाठी निविदा व अटी (Last Date-25-06-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे Tata Sky रिचार्ज चे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-26-06-2018)
  प्रादेशिक संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे आवळा बियाणे खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-06-2018)
  Quatation for purchase Electrical Conductivity Meter machine at Vengurle (Last Date-20-06-2018)
  निर्लेखन जडवस्तू संग्रहाचा जाहीर लिलाव दिनांक ०५ जून २०१८ (Date-15-06-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे विविध कार्यक्रमांमध्ये जेवण पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (Date-15-06-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ठेकेदारी पद्धतीने कलमे बांधणीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-15-06-2018)
  कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या वसतिगृहासाठी (प्रियदर्शनी) समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक (जेवण) तयार करून पुरविणे (Date-9-06-2018)
  कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या वसतिगृहासाठी (रत्नदुर्ग) समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक (जेवण) तयार करून पुरविणे (Date-9-06-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Date-8-06-2018)
  Quotation for purchase Electrical Material at CAET, Dapoli (Last Date-07-06-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-31-05-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेणखत खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Date-29-05-2018)
  वाकवली येथे काजू बियाणे खरेदी प्रक्रिया (Date-29-05-2018)
  वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत (Last Date-29-05-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे साल विरहित आंबा बाटा खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-25-05-2018)
  शिरगाव येथील निवासस्थान इमारतीच्या छताची दुरुस्ती करणे, स्ट्रक्चरल स्टिल चे संकल्पन (डिझाईन) करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-23-05-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन भाट्ये, येथे सिंगल सुपर फॉस्फेट खत खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-05-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-09-05-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ठेकेदारी पद्धतीने आंबा/काजू कलमे तयार करण्यासाठीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-09-05-2018)
  Quotation for supply of Bamboo Mat Boards at Dapoli
  Quotation for supply of Bamboo Mat Boards at Dapoli
  वाकवली येथे प्लास्टिक पिशव्या (कलम बांधणी कापड) खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-08-05-2018)
  वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (Last Date-04-05-2018)
  E-Tender Notice No. 2 (Last Date-02-05-2018)
  E-Tender Notice No. 1 (Last Date-27-04-2018)
  Quotation for purchase Canon IR 2530 NPG-51 Drum Unit at vengurle (Last Date-02-05-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-27-04-2018)
  वेंगुर्ले येथे मायफळ रोपे खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-02-05-2018)
  coriendum 1 E Tender 26 (Last Date-24-04-2018)
  Tender Notice No. 2 (Last Date-21-04-2018)
  Quotation for conduct energy audit at Dapoli (Last Date-21-04-2018)
  Quotation for supply Annual Maintenance Contract of 21 computers at Vengurle (Last Date-13-04-2018)
  विद्यापीठ अतिथीगृह, दापोली येथे कामे करण्याकरिता स्थानिक मजूर ठेकेदारांकडून दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-09-04-2018)
  Quotation for purchase of Electric material at Shirgaon (Last Date-29-03-2018)
  Tender Notice No. 62
  Tender Notice No. 61
  Tender Notice No. 60
  Tender Notice No. 59
  Tender Notice No. 58
  Tender Notice no. 57
  Tender Notice no. 56
  Tender Notice no. 54
  Tender Notice no. 52
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-31-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर व्हिडिओ शूटींग करण्यासाठीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे अॅल्युमिनियम खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे गांडूळखत बेड खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे मोरचूद खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे ओले शेण खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-28-03-2018)
  Quotation for purchase of Electric Cable at Shirgaon (Last Date-27-03-2018)
  Quotation for purchase of Side channel air blower at vengurle (Last Date-27-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे 'पुस्तिका छपाई' साठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-26-03-2018)
  Quotation for purchase of FRP Boat Construction Material at Shirgaon (Last Date-26-03-2018)
  Quotation for purchase of Surveying & Levelling instruments at Shirgaon (Last Date-26-03-2018)
  Quotation for purchase of Dumpy level & automatic level at Shirgaon (Last Date-26-03-2018)
  Quotation for purchase of Aquaculture laboratory material at Shirgaon (Last Date-26-03-2018)
  Quotation for design Webpage of College of Fisheries, Shirgaon (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of Analysis of Heavy Metals in seawater at Shirgaon (Last Date-24-03-2018)
  Quotation for purchase of Laboratory materials (Apron & Boiler suite) at Shirgaon (Last Date-23-03-2018)
  Quotation for purchase of Laboratory materials (Helmet, Gumboot) at Shirgaon (Last Date-23-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे मायफळ बियाणे खरेदीकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-23-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे प्लास्टिक कुंड्या खरेदीसाठी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-23-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे पडदे खरेदी करणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-23-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे वाय-फाय सुविधेसाठी साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-23-03-2018)
  Quotation for purchase of acrylic board at vengurle (Last Date-23-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे एम एस जाळी खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchaseof M.S. Instrument at Vengurle(Last Date-22-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे प्लास्टिक कुंड्या खरेदीसाठी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-20-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे टाटा इंडिगो (MH ०८Z १८४२) कुशनिंग करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-22-03-2018)
  E-Tender notice no. 23 (Last Date-22-03-2018)
  Supply of Quotations for the 'Annual Maintenance Contract on Call Basis for Computer, Accessories and Peripheruls' as per the enlisted terms and conditions, (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of Installation of indoor wireless access points at Shirgaon (Last Date-22-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे अॅल्युमिनियम पाईप शिडी खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे झिंक लेबले खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे पॅक्लोब्युट्राझॉल खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे सीलपॉलीन खरेदी करणेकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-22-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे सीलपॉलीन, ग्रीन शेडनेट, वीडमॅट व कलमे बांधणी कागद इ.साहित्य खरेदीकरणेकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-22-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे जेसीबी भाडेतत्त्वावर पुरविणेकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  Quotation for purchase of Life saving appliances at Shirgaon (Last Date-22-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे व किरकोळ कामे करण्याचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे व किरकोळ कामे करण्याचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  Quotation for purchase of Digital podium system at CAET Dapoli (Last Date-14-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे प्लायवूड, सनमायका, फेविकॉल, बॉटमपट्टी खरेदी करणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे जुन्या गाद्या दुरुस्त करणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-03-2018)
  Tender Notice no. 55 (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of Bilge pumps & solar systems with batteries at zadgaon (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of Plankton net at Shirgaon (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of cage material at Zadgaon (Last Date-22-03-2018)
  Quotation for purchase of Laser jet printer at Shirgaon (Last Date-15-03-2018)
  खार जमीन संशोधन केंद्र पनवेल येथे गोदरेज व ग्रोवेल तरंगणारे खाद्य पदार्थ खरेदी करणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-17-03-2018)
  Quotation for Purchase of MS Office 2016 Home and Student FPP at Shirgaon (Last Date-19-03-2018)
  Tender Notice No. 50
  Tender Notice No. 49
  Tender Notice No. 48
  Tender Notice No. 46
  Tender Notice No. 45
  Tender Notice No. 44
  Tender No 40
  20 coriendum E Tender 9
  Tender No 32
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या प्लॅस्टिक पिशव्या खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-16-03-2018)
  Quotation for purchase of Electrical material at Vengurle (Last Date-16-03-2018)
  Tender Notice no. 53 (Last Date-15-03-2018)
  Quotation for purchase of Geyser at Shirgaon (Last Date-15-03-2018)
  Quotation for purchase of Washing machines at Shirgaon (Last Date-15-03-2018)
  Quotation for purchase of Air conditioner unit with installation at Shirgaon (Last Date-15-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे सिमेंट पोल व मेंढी खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-15-03-2018)
  Quotation for purchase Full pack comuter trolleys at Shirgaon (Last Date-15-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी चहा नाश्ता व जेवणाचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-15-03-2018)
  Quotation for the Desktop regarding purchase at Shirgaon (Last Date-14-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे Italian make M 50 spray pump व ६०० लीटरची एच. डी. पी टाकी (Trolley mount) खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-14-03-2018)
  Quotation for purchase of Power operator weeder cum ridger at Vengurle (Last Date-14-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे विविध पॉवर ऑपरेटेड प्रूनर्स (छाटणी यंत्रे) खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-14-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे शेवाळ (ग्रीन मॉस) खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-13-03-2018)
  Quotation for purchase of Filter Papers at Shirgaon (Last Date-10-03-2018)
  Quotation for purchase of YSI's pH sensor & cap membrane kit (Last Date-10-3-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेणखत वाहतूक करणेकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-12-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-12-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-12-03-2018)
  Quotation for purchase of Colour material at Vengurle (Last Date-12-03-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे फोमशीट बोर्ड व्हिनॅल प्रिंटसह तयार करणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-12-03-2018)
  Quotation for purchase Printer Cartridges at Shirgaon (Last Date-12-03-2018)
  E-Tender for purchase of Plant canopy analyzer at Vengurle (Last Date-08-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे शेणखत खरेदीसाठीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-8-03-2018)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गाळाची माती खरेदीसाठीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-8-03-2018)
  Quotation for purchase of HDMI cable at shirgaon (Last Date-08-03-2018)
  Quotation for purchase of Ceiling mount kit & VGA cable at shhirgaon (Last Date-08-03-2018)
  Quotation for purchase of Stationary for aquaculture dept. at shirgaon (Last Date-08-03-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals for aquaculture dept. at shirgaon (Last Date-08-03-2018)
  Quotation for purchase of Laptop at Zadgaon, Ratnagiri (Last Date-03-03-2018)
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पाण्याचा टँकर खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-05-03-2018)
  Quotation for purchase of AMC inverter at Shirgaon (Last Date-02-03-2018)
  Quotation for purchase of Projector & Speaker at FHY dept. at Shirgaon (Last Date-02-03-2018)
  Quotation for purchase of Media & Chemicals at Shirgaon (F.PTM Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Glassware & Lab material at Shirgaon (F.PTM Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Metal turning and wood turning lathe machine (Last Date-1-03-2018)
  Quotation for purchase of Glassware & Lab material at Shirgaon (F.Aqua Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals at Shirgaon (F.Aquaculture Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Biotechnolgy kit & lab material at Shirgaon (F.Biology Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals at Shirgaon (F.Biology Dept.) (Last Date-01-03-2018)
  Quotation for purchase of Hostel study table at Shirgaon (Last Date-28-02-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-28-02-2018)
  Quotation for Workshop tables & industrial locker at Shirgaon (Last Date-28-02-2018)
  Quotation for purchase of Can making machines at Shirgaon (Last Date-28-02-2018)
  Quotation for purchase Laboratory instruments at Shirgaon (Last Date-27-02-2018)
  Quotation for purchase Specimen jars at Shirgaon (Last Date-27-02-2018)
  Quotation for Annuul Maintenunce Contruct on Call Basis for Computer,Tccessoriei and Peripherals, Shirgaon (Last Date-27-02-2018)
  Quotation for purchase of glassware and lab material under F.Hydrography dept COF Ratnagiri (Last Date-26-02-2018)
  Quotation for purchase of Chemicals at Shirgaon (F.Hydrography Dept.) (Last Date-26-02-2018)
  Quotation for purchase of Air conditioning at MBRS , Ratnagiri (Last Date-24-02-2018)
  Quotation for purchase Jumbo zerox copies of Navigational chart at Shirgaon (Last Date-22-02-2018)
  Quotation for purchase Boiler Suit at Shirgaon (Last Date-22-02-2018)
  Quotation for purchase of Life saving Appliances at Shirgaon (Last Date-22-02-2018)
  Quotation for purchase printer Cartridge for Hp LaserJet P1007 Printer at Shirgaon (Last Date-22-02-2018)
  भाट्ये येथे पत्रा शेड साहीत्य खरेदीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-22-02-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे तासलेला जांभा चिरा पुरविणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत (Last Date-23-02-2018)
  Quotation for purchase of Mini Commercial RO system at Shirgaon (Last Date-22-02-2018)
  Quotation for purchase electrical material at vengurle (Last Date-21-02-2018)
  Quotation for purchase Hostel canteen material (Boys & Girls hostel) at Shirgaon (Last Date-21-02-2018)
  वेंगुर्ले येथे किराणा साहित्य खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-21-02-2018)
  Quotation for purchase of refrigerator,CES ,Wakawli (Last Date-21-02-2018)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ले येथे पोयटा माती पुरविणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत (Last Date-20-02-2018)
  Quotation for purchase Gym equipment & Accesories at Shirgaon (Last Date-20-02-2018)
  Quotation for purchase of soil,Vengurle, Dist. Sindhudurg RFRS, (Last Date-20-02-2018)
  Quotation for Digital flex board, Vinyl print & Fomeshit Board at Vengurle (Last Date-17-02-2018)
  Tender Notice No. 47 (Last Date-16-02-2018)
  Quotation for Purchase Ready Decorative background sheets for exhibition section at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-02-2018)
  Quitation for Purchase Internet Networking, Broadband Connection distribution at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-02-2018)
  Quotation for Purchase Community tank with stand, Information charts and 3D Model & Accessories at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-02-2018)
  Quotation for purchase Air Conditioners at TMBRS, Mumbai (Last Date-12-02-2018)
  दरपत्रक सुचना- दापोली येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील उद्वाहनाची दुरुस्ती व देखभाल करणे (Last Date-15-02-2018)
  35 E Tender 19 (Last Date-05-02-2018)
  34 E Tender 18 (Last Date-05-02-2018)
  33 E Tender 17 (Last Date-05-02-2018)
  Cast net Material quotation calling_1 (Last Date-05-02-2018)
  Tender No 41 (Last Date-05-02-2018)
  Quotation for purchase chipper Shredder Tractor driven with motor Baseplate attachment control panel at vengurle (Last Date-31-01-2018)
  Tender No 43 (Last Date-31-01-2018)
  भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-31-01-2018)
  Tender No 42 (Last Date-01-02-2018)
  Quatation for purchase Silpoline 35 GMS at Bhatye (Last Date-30-01-2018)
  E Tender Notice No. 11 (Last Date-29-01-2018)
  37 coriendum 1 E Tender 10 (Last Date-29-01-2018)
  Quotation for purchase workshop technology material at Shirgaon (Last Date-24-01-2018)
  वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके/बुरशीनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रक (Last Date-23-01-2018)
  Quotation for purchase Tata sumo (MH 08 C 8580) Tyre & tube (Last Date-23-01-2018)
  Tender No 38 (Last Date-23-01-2018)
  Tender No 39 (Last Date-23-01-2018)
  Quotation for purchase Physics Apparatus at Shirgaon (Last Date-22-01-2018)
  वेंगुर्ले येथे गांडूळखत निर्मिती संच खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-20-01-2018)
  Quotation for Purchase Honda Make Brush Cutter at TMBRS, Bandra (Last Date-20-01-2018)
  E Tender Notice No. 15 (Last Date-19-01-2018)
  E Tender Notice No. 12(Last Date-19-01-2018)
  E Tender Notice No. 13 (Last Date-19-01-2018)
  E Tender Notice No. 14 (Last Date-19-01-2018)
  Quotation for Purchase Caste Net Material at Shirgaon (Last Date-18-01-2018)
  Quotation for purchase stationary material at vengurle (Last Date-18-01-2018)
  Tender No 36 (Last Date-19-01-2018)
  Tender No 37 (Last Date-19-01-2018)
  Quotation for determination of omega-3 fatty acid from cashew kernel at Vengurle (Last Date-17-01-2018)
  Quotation for purchase Cut-out & Demo models of refrigeration system at shirgaon (Last Date-17-01-2018)
  Quotation for determination for omega-3 fatty acid from cashew kernel at vengurle (Last Date-17-01-2018)
  32 E Tender 16 (Last Date-17-01-2018)
  Quotation for purchase Irrigation Material at Vengurle, (Last Date-15-01-2018)
  Quotation for purchase Life Saving Appliances at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date-15-01-2018)
  Corrigendum 1 E Tender 8 (Last Date-06-01-2018)
  Corrigendum 1 E Tender 9 (Last Date-06-01-2018)
  वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रक पुरवणेबाबत (Last Date-5-01-2018)
  Quotation for supply of EC meter and Leaf Area analysis software (Last Date-5-01-2018)
  Quotation for supply of Digital pH Meter and Spectrophotometer (Last Date-5-01-2018)
  Quotation for supply of Flame Photometer (Last Date-5-01-2018)
  Tender Notice No. 34 (Last Date-5-01-2018)
  Tender No. 35 (Last Date-5-01-2018)
  वेंगुर्ले येथील निवासस्थाने व उपहारगृह चालविणेसाठी निविदा, वेंगुर्ले (Last Date 04-01-2018)
  भाट्ये येथे ऑफिस कपाट खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date 02-01-2018)
  D Tender (Last Date-30-12-2017)
  भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date 29-12-2017)
  Quotation for purchase of Roller blind curtain at TMBRS, Mumbai (Last Date 29-12-2017)
  Quotation for purchase Computerss (2) at TMBRS, Mumbai (Last Date 29-12-2017)
  Tender No. 33 (Last Date-27-12-2017)
  Quotation Notice for Purchase of EPABX system (Last Date 26-12-2017)
  Quotation Notice for Purchase of Windows 10 OS (Last date 26-12-2017)
  E tender No 9 (Last Date-26-12-2017)
  E tender No 8 (Last Date-26-12-2017)
  E-Tender Notice no. 2 (2nd Demand) (Last Date 22-12-2017)
  21 E Tender 10 (Last Date-26-12-2017)
  वेंगुर्ले येथे टाकाऊ टायर पासून बंधारा बांधण्याचे दरपत्रक (Last Date 20-12-2017)
  Quotation fot Purchase of curtain rods & curtains for RKVY at Shirgaon (Last Date-20-12-2017)
  E tender No 7 (Last Date-18-12-2017)
  Quotation fot purchasing of Onine UPS, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
  Quotation fot purchasing of Television and washing machine, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
  Quotation fot purchasing of Networking material for ICT, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
  भाट्ये येथे प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-12-12-2017)
  Quotation fot purchasing of fishing gear material & Accessories, shirgaon(last date-11-12-2017)
  E-Tender Notice no. 1 (Last Date-06-12-2017)
  quotation for purchase cement pole, Bhtye (Last Date-05-12-2017)
  भाट्ये येथे पत्रे खरेदीसाठी दरपत्रक (Last Date-05-12-2017)
  भाट्ये येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीसाठी दरपत्रक (Last Date-05-12-2017)
  Quotation for repairing of Tata indigo car at vengurle (Last Date-30-11-2017)
  Quotation for purchase Microteck UPS 900(12 V) Inverter with Gati Tubler Battery 180 AH(12 V), Bhtye (Last Date-30-11-2017)
  Quotation for purchase stationary material at vengurle (Last Date-28-11-2017)
  Purchase of Stationary Material Bhatye (Last Date-29-11-2017)
  भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-२७-११-२०१७)
  Tender No. 30 (Last Date-27-11-2017)
  Quotation calling for office kapat,CES,Wakawali (Last Date-27-11-2017)
  Tender No 31 (Last Date-23-11-2017)
  Quatation for purchase Sprinkler and PVC Material l- ast at RCRS Bhatye (Last Date-22-11-2017)
  Quotation for purchase of computer printer at vengurle (Last Date-20-11-2017)
  वनस्पती रोगशास्त्र विभागासाठी जैव खत (Bio Fertilizers) इमारत बांधणे (last date-20-11-2017)
  काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमा दरम्यान देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविण्याचे दरपत्रक (Last Date-17-11-2017)
  निविदा सूचना क्र. २६- प्रशिक्षण कक्षास फॉल्स सिलिंग करणे , बांद्रा (Last Date-16-11-2017)
  निविदा सूचना क्र. २७- दापोली येथील भांडारगृहाचे नोडल ऑफिसर कक्षासाठी रूपांतर करणे व शिरगाव येथे शाळेलगत कुंपणाची दुरुस्ती तथा नूतनीकरण (Last Date-16-11-2017)
  Quotation for purchase vermicompost bed at Vengurle (Last Date-15-11-2017)
  Quatation for purchase of IT Tubler (Invertor) Battery 180 AH at RCRS Bhatye (last date-15-11-2017)
  Quotation for purchase of Flake Ice Machine at Shirgaon (last date-10-11-2017)
  वेंगुर्ला येथे कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके खरेदीसाठी दरपत्रक (last date-13-11-2017)
  निविदा सूचना क्र. २८- पशुधन संशोधन केंद्र निळेली येथील शेळी गोठ्याचे विद्युत दुरुस्ती तथा नूतनीकरण करणे (दुसरी मागणी) (Last Date-13-11-2017)
  निविदा सूचना क्र. २९- दापोली येथील सिंधुदुर्ग वसतिगृहाच्या ग्रील व टेरेस ची दुरुस्ती व नूतनीकरण (दुसरी मागणी) (Last Date-13-11-2017)
  Supply of Quatationfor purchase of polylined HDPE Bags (last date-7-11-2017)
  Tender No 25 (last date-07-11-2017)
  Tender No 24 (last date-07-11-2017)
  निळेली येथील शेळी गोठ्याची दुरुस्ती तथा नुतनीकरण साठी निविदा (last date-3-11-2017)
  Tender No 21 (last date-3-11-2017)
  Tender No 23 (last date-03-11-2017)
  Quatation various works at RCRS Bhatye (last date-31-10-17)
  भाट्ये येथे मांजरपाट कापड खरेदी करण्याचे दरपत्रक (Last Date-27-10-2017)
  Quotation for purchase of Shade net at Bhatye (Last Date-27-10-2017)
  Tender Notice No 20 (Last Date-27-10-2017)
  Tender Notice No 19 (Last Date-27-10-2017)
  Tender Notice No 18 (Last Date-26-10-2017)
  Quotation for purchase Audio System at Shirgaon (Last Date-24-10-2017)
  Quotation for purchase of chemicals at Shirgaon (Last Date-24-10-2017)
  Quotation for Purchase of Grass cutter at Vengurle (Last Date-23-10-2017)
  क्रिडा महोत्सव्- 2017 करीता निवास व्यवस्थेकरीता ई-निविदा(Last Date-16-10-2017)
  Tender for Computer table & Computer Chair at vengurle (Last Date-17-10-2017)
  e Tender Notice No. 4 2nd call (Last Date-16-10-2017)
  e Tender Notice No 5 2nd call (Last Date-16-10-2017)
  quotation for computer table and chair at vengurle (Last Date-17-10-2017)
  विद्राव्य खते खरेदी करण्याचे दरपत्रक (Last Date-17-10-2017)
  क्रिडा महोत्सव्- 2017 करीता भोजन व्यवस्था व इतर अनुशंगीत कामे करणेसाठी ई-निविदा (Last Date-17-10-2017)
  Quotation for purchasing P.V.C. materials and drip irrigation material(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for purchasing Rice straw(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for purchasing Courgetd box(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for purchasing Chloropyriphos(Excel)(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for supply of Chemicals for major and minor nutrient analysis.(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for supply of Chemicals for soil and plant nutrient analysis.(Last Date : 25-03-2017)  
  Quotation for trenching and backfilling using JCB(Last Date : 23-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Wooden logs.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Solar water heater set.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Portable generator and aerators. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Outboard engine. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Office stationary. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Material to repair and maintenance of boat. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Laserjet black & white printer. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Electric and Electronic material. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Digital copier machine. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Desktop computers. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Day and Night vision CCTV with monitor. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Boat equipment and fishing acessories. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing 49'' full HD smart TV. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Answer sheet and supplement printing. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Projector and screens. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Labwares for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Glasswares for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Chemicals for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Trolly mounted basic electrical lab. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Trawl Net and its Accessories. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Sports material. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Small FRP Dingi. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Laboratory Furniture. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Laboratory and library furniture.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Inverter With Batteries.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Gill net and its accesories.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Fishing Gear Construction.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Antifauling bottom paint material.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Air conditioning unit(Last Date : 24-03-2017)  
  E-Tender No. 33 (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Hi-Blow Aerator at COF, Shirgaon,Ratnagiri.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Annual Maintenance Contract(Last Date : 22-03-2017)  
  E-Tender extension (2 nd Corrigendum) for Purchase of Engine test rig - (E Tender No-1521) Farm machinery and Power, CAET,DBSKKV Dapoli.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Deep Freezer. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Preparation of Book. (Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Electrical, Electronics kits and Component.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Deep Freezers and Refrigerators.(Last Date : 24-03-2017)  
  Quotation for Purchasing materials as students and faculty amenity.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for supply Office Stationary at Wakavli (last date-21-03-2017)  
  Quotation for supply inverter & battery (last date-21-03-2017)  
  Quotation for supply of desktop & display screen(Last Date-20-03-2017)  
  Quotation for supply of LED display screen for video conferncing(Last Date-20-03-2017)  
  Quotation for repairing of irrigation and pumping system of instructional farm and irrigation park.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for purchase of wheel barrow.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for purchase of instruments.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for purchase of water soluble fertilizer.(Last Date : 18-03-2017)  
  Quotation for the supply of Windows 10 Home(last date-16-03-2017)  
  Quotation for purchasing invertor machine and invertor battery.(last date-18-03-2017)  
  Tender for Purchasing PVC & Drip Irrigation Material at RFRS Vengurle(Last Date-17-03-2017)  
  E-Tender Notice No.32(Last Date-16-03-2017)  
  Quotation for Irrigation Material (Last Date-18-03-2017)  
  e-Tender Notice No. 10 (last date-14-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Electronic Microscope with Photographic attachement.(Last Date-07-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Office Furniture.(Last Date-09-03-2017)  
  Tender for Purchasing Insecticides(Last Date-10-03-2017)  
  Tender for Purchasing Paclobutrazol 23% EC(Last Date-10-03-2017)  
  Tender for Purchasing Chemical Fertilizers(Last Date-10-03-2017)  
  Tender for Purchasing FRP Tank & Plastic Pools (Last Date-14-03-2017)  
  Quotation for Purchasing Floating Fish Feed Pellet making machine.(Last Date-07-03-2017)  
  Tender for supply Electrical Material (Last Date-6-03-2017)  
  Quotation for Repairing TATA INDIGO CAR (MH 08 Z 1842) Last Date-02-03-2017)  
  Tender for purchase Aluminium Sheet (Chequered) 5 mm Plate (Last Date-06-02-2017)  
  Quotation for Purchasing Aluminium Sheet (Last date-06-02-2017) 
  Supply of Quotation for Purchase of Shrub Master/Rotary Slasher(last date-30-01-2017) 
  Tender for Old Alphonso Mango Cutting(Last date-04-02-2017) 
  Supply of Quotation for Purchase of Aluminium Pouch Sealing Machine(Continuous Band Sealer) (last date-30-01-2017) 
  Supply of Quotation for Purchase of Laptop (last date-30-01-2017) 
  Supply of Quotation for Purchase of Shrub Master/Rotary Slasher(last date-30-01-2017) 
  E-Tender Notice No.7 (Last Date-24-01-2017) 
     
   

  Quick links

  Farmers Corner
  Tenders
  Education
  Research
  Extension
  Award
  Students Corner
     
   
   


   

  The Registrar
  Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
  Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

  © Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

   
   
     
  Site designed and maintained by Shivrai Technologies
  Return to the Top