DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 
Expression of Interest for MoU
विद्यापीठाद्वारे विकसित नवीन यंत्रे/औजारांचे उत्पादन करणेसाठी खाजगी उत्पादकाची नियुक्ती आणि विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र अवजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करणेसाठी "सामंजस्य कराराकरिता उत्पादकांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रस्ताव (Expression of Interest)" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)

-The Expression of Interest invited from Prviate Manufacturers for "Signing MoU for Manufacturing Agril. Tools/Implements Developed by Dr. B.S.K.K.V., Dapoli and to include these improved tools and implements in State Government Sponsored Agricultural Mechnisation Scheme"
e-Tenders
ई-निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)

Quotations/Tenders

Supply Quotations for the "Hiring JCB for Farm Development" at Arecanut Research Station, Diveagar, Shriwardhan (Last Date:-19-12-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "काटेरी तार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Desktop Computer" at CAD Laboratory, CAET, Dapoli (Last Date:-15-12-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "१२ एम.एम. टी.एम.टी लोखंडी बार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील "शेती विषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Workshop Technology Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वॉटर टँकर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपवाटिकेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "अननस लागवडीतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Soil Particle Size Measurement Sieves" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
कृषिविद्यावेत्ता, ऑन फार्म रिसर्च, कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "गांडूळखत बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "नारळांची फळे काढणे, नारळांची झाडे साफ करून झाडावर औषध घालणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "दालचीनी साल काढणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महिंद्रा ट्रॅक्टर ची ट्रॉली दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३७ (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३६ (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
दापोली येथे संयुक्त कृषी संशोधन परिषद आणि विकास समिती सभेनिमित्त ३ दिवस भोजन व्यवस्थेकरिता व १ दिवस प्रदर्शनाकरिता मंडप उभारणे आणि अनुषंगिक इतर कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२२)
५० वी संयुक्त कृषी संशोधन परिषद २०२२ करिता येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसाठी भोजन पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मधुमका बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "१६ mm लॅटरल, ६३ mm पी.व्ही.सी. पाईप व ११० LPH मायक्रो स्प्रिंकलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत भात पैदास विभागाच्या कार्यालयातील "Image Runner २५२० झेरॉक्स मशीन चा मेनबोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Laboratory Material (Helmet & Gumboot)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Laboratory Material (Apron & Boiler Suite)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Sports Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Sanitary Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर MIDH योजनेअंतर्गत रोपवाटिकेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "७० G.S.M वीडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टायर ट्यूबसह (टाटा सुमो वाहन- २१५/७५ R/१५)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "N.S.M. भात पैदास विभाग प्रक्षेत्रावरील भात संशोधन व बीजोत्पादन कार्यक्रमातील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक क्रेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३५ (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३४ (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, काळे शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी जडवस्तू साहित्य लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "विविध प्रकाशने छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमिल (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "कार्यालयीन निरुपयोगी साहित्य विक्री" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Engineering Drawing Board with Stand" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पांढरे मांजरपाट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुंपणाची काटेरी तार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन जडवस्तू साहित्य" विक्री करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Filtration Material and Pumps for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Plumbing Material for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Nilkamal Plastic Crates" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the "Fabrication of Stands for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
Archived Tenders from October 2022
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top