DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >>Archived Tenders

 
 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कलमे/रोपे विक्री करणेसाठी जाहिरात"
मृदाशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी साहित्याचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव" करणेसाठी सीलबंद लखोटे मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावातळे विभाग येथे "भात व नागली पिकांची कापणी आणि संबंधित कामे करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "पेट्रोल ऑपेरेटेड एच. टी. पी. पॉवर स्प्रेयर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "औषधे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Electronic Components and Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-10-10-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा बाग साफसफाई करणेसाठी निविदा" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा बाग साफसफाई करणेसाठी निविदा" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "काजू बागेतील साफसफाई ची विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "टेम्पररी शेड उभारणेकरिता सिमेंट मेडी खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "वॉटर कुलर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पेपर बॅग व प्लास्टिक बॅग खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील काजू बागेतील साफसफाई ची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Blue Color Nilkamal Plastic Crates" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-06-10-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यालयातील संगणकाची देखभाल, दुरुस्ती इंटरनेट सुविधा व इतर दुरुस्ती करणेसाठी वार्षिक देखभाल करार करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "आंबा बाग एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील तसेच प्रयोगशाळेतील निरीक्षणे नोंदविण्यासाठी" मजूर पुरविणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ कलमे बांधणी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील मूलभूत बीजगुनन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रासाठी "हवा बाहेर काढणारे पंखे (एक्झॉस्ट फॅन) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१०-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रासाठी "हवा बाहेर काढणारे पंखे (एक्झॉस्ट फॅन) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१०-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "नौका केबिन दुरुस्ती करिता लागणारे साहित्य खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "नौका केबिन दुरुस्ती करिता लागणाऱ्या मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत निर्मितीसाठी आवश्यक गवत कुजविण्यासाठी तात्पुरती शेड तयार" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे विविध विभागांकरिता "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे टेटवली विभाग येथील प्रक्षेत्रावर "विक्री योग्य कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावरील काजू बागेतील झाडी-झुडुपे तोडणे व तोडलेली झाडीझुडपे एकत्र करणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रासाठी "प्लास्टिक ट्रे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काटेरी कुंपण तार, बांधणी लोखंडी तार व काटेरी तारेचे हुक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे पहारेकरी काम ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे कार्यालयातील टायपिंग व तत्सम कार्यालयीन कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर चालक पदाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
निविदा सूचना- कृषी संशोधन केंद्र शिरगाव येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)

Terms and Conditions
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कृषी विद्या विभागात "शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालय व परिसर येथे पहारा देण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती व किरकोळ कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Bags" at RARS, Karjat (Last Date:-22-09-2022)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" मजुरांची दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०९-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "नाला खोल व रुंद करणेसाठी जे.सी.बी. भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०९-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "Aquarium Accessories" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "Aquarium Fishes" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "खाद्य - पत्री पेंड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Electric Pump with Accessories" at TMBRS, Bandra (Last Date:-15-09-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Automation equipment, Submersible Sewage Pump" at TMBRS, Bandra (Last Date:-15-09-2022)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "एका हंगामासाठी आंबा बाग मेहनतीवर देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जडवस्तू साहित्यांची विक्री करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०९-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "दालचिनी कलमे बांधणीकरिता शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "पी.व्ही.सी.पाईप मटेरियल आणि इलेक्ट्रिक व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०९-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "फ्लेक्स बॅनर (flex Banner)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील पांगरी विभाग येथे "आंबा लागवडीतील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०९-२०२२)
कृषी अर्थशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाजगी वाहन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "बारकोड लेबल तयार करणेसाठी प्रिंटर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Cow dung Manure", "Cocopeat" & "Weed Mat" at Plant Biotechnology Center, Dapoli (Last Date:-02-09-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फवारणीसाठी नॅपसॅक व इलेक्ट्रिक पंप खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला सुधार योजनेतील प्रक्षेत्रावरील पिकांना कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०९-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "मत्स्यबीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला सुधार योजनेतील प्रक्षेत्रावरील पिकांना रासायनिक खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला सुधार योजनेतील प्रक्षेत्रावरील पिकांना विद्राव्य खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०८-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कै. सुनंदा आणि शंकर महादेव भाटकर 'कल्पवृक्ष मित्र पुरस्कार' " साठी अर्ज मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यालयीन इमारतीकरिता रंग खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०८-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "डिजिटल बॅनर तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी शाल खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "ग्लायसेल (ग्लायफोसेल) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०८-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड (चिरा) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधंन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मिश्र रासायनिक खत सुफला १५:१५:१५ खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दहा एच.पी. मोटार पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
(2nd Extension) e-Tender for purchase of "Agarbatti Making Unit" under RKVY at College of Forestry, Dapoli (Last Dapoli:- 16-08-2022)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी विनाईल बोर्ड तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी फोल्डर, रायटिंग पॅड व पेन खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी पेंडॉल, लाईट, साऊंड सिस्टिम व खुर्च्या भाड्याने पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी चहा, नाश्ता व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी सन्मानपत्र (फोटोफ्रेम) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कार्यक्रमासाठी लॉजिंग रूम्स ची सुविधा उपलब्ध करून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी विद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी विद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी विद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेतील कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी विद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधंन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "चार प्रयोगशाळा विभागातील पीक चिकित्सालय रसायने व काच सामान (ग्लास वेअर्स) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "संगणक दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "उदघाटन सोहळ्यामध्ये अल्पोपहार व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रशिक्षणाकरिता चहा, नाश्ता व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रशिक्षणार्थीना ने-आण करणेसाठी वाहन पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "नवीन वॉशिंग मशीन खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२२)
(1st Extension) e-Tender for purchase of "Agarbatti Making Unit" under RKVY at College of Forestry, Dapoli (Last Dapoli:- 16-08-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.इ.आय प्रक्षेत्रावरील कामे मजुरांकडून करून घेणेसाठी दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय.एफ.एस. मॉडेल प्रक्षेत्रावर कंत्राटी पद्धतीने विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तुषार सिंचन साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Falcon Long Reach Pruner खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तणनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०८-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Sports Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-16-08-2022)
निविदा सुचना क्र. २५ (अंतिम दिनांक:-१०-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रामोक्झॉन व ग्लायसेल तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०८-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २४ (अंतिम दिनांक:-०८-०८-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगनफ्रुट फळ पिकाला आधार देण्यासाठी सिमेंट पोळ उभारणीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा किंवा जिंदाल कंपनीचे पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०८-२०२२)
e-Tender for purchase of "Agarbatti Making Unit" under RKVY at College of Forestry, Dapoli (Last Dapoli:- 05-08-2022)
निविदा सूचना क्र. २३ (अंतिम दिनांक:-०२-०८-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य जीरे व मत्स्य बीज खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०८-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "तणनाशके खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०८-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया डीएपी खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०८-२०२२)
निविदा सूचना क्र. २२ (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र. वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच (मशीन व बॅटरीसहित) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०८-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगारी विभाग येथे "ग्लायफोसेट तणनाशक खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पेट्रोल ऑपरेटेड पॉवर विडर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०७-२०२२)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध काणे ठेका पद्धतीने" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२२)
N.S.M भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात संशोधन व बीजोत्पादन कार्यक्रमाची कामे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉलिहाऊस दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०७-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २१ (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २० (अंतिम दिनांक:-२६-०७-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पॉवर स्प्रेअर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "काजू बी मालावर प्रक्रिया करणे, काजूगर काढणे करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॅक्लोब्युट्रॉझोल २३ % EC (कल्टार) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२२)
सडवे विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "क्रीडा साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "RO Drinking Water Filter Unit" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे प्रक्षेत्रावर "सुरक्षा रक्षक" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे कार्यालयाच्या प्रक्षेत्रावर "ठेका पद्धतीने विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेंगदाणा पेंड, भाताचा कोंडा, कोळंबी खाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रशिक्षणांमध्ये जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "रासायनिक खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली "पशु व देशी कोंबडी खाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृद व रसायनशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील "प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे कार्यालयाच्या प्रक्षेत्रावर "आंबा कलमांना रिंगा (चरी) मारण्यासाठी व वाहतूक करून खते टाकणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "प्रशिक्षणांमध्ये चहा व नाश्ता आणि दुपारचे जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०७-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कोंबडी खाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास प्रक्षेत्रावर "लोखंडी बोर्ड तयार करून पुरवठा" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागासाठी "सीड ट्रे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of Seed Germination Papers at Dept. of Seed, Directorate of Research, Dapoli (Last Date:-13-07-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशवी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तासलेला जांभा चिरा, वाळू व खडी खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Pre-Fabricated Steel Racks For Laboratory Purpose" at TMBRS, Bandra (Last Date:-12-07-2022)
Engagement of Architect Services- Invitation of Offers at Dapoli (Last Date:-11-07-2022)
कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे "ठेका पद्धतीने भात लागवड करणेसाठी दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "पक्षीखाद्य (Poultry Feed) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२२)
Call for Expression of Interest for Collaborative Project- "Promotion of Kokum Cultivation in Western Ghat of Maharashtra for a period of 6 years" at College of Horticulture, Dapoli (Last Date:-09-07-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील सडवे विभाग येथे "नीम कोटेड युरिया व सुफला १५:१५:१५ खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कल्टार खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १५ (अंतिम दिनांक:-०४-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संगणक डेस्कटॉप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पळींज पोचट भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १४ (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १३ (मजूर कामगार सहकारी संस्था यांच्याकरिता राखीव) (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १२ (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ११ (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १० (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावर नारळ बागेत व गांडूळखत प्रकल्प युनिट येथील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावर रोपवाटिका व प्रक्षेत्र व्यवस्थापन इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी प्रक्षेत्र सहाय्यक म्हणून काम करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावर भात, नागली पुनर्लागवड व तूर लागवड इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
वनस्पती जैवतंत्रज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी रोजंदारी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगरी विभागांतर्गत "पॉवर टिलर खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे भाजीपाला सुधार योजनेतील "ट्रॅक्टर च्या किरकोळ देखभाल दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "Pens, Folder व Writing Pad" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कंझ्यूमेबल वस्तू" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२२)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगफ्रुट ला आधार देण्यासाठी सिमेंट पोल उभारणीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जांभा (तुकडा) चिरा खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "६२.५ KVA विद्युत जनरेटर च्या सर्व्हिसिंग व बॅटरी पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "संरक्षक भिंतींना रंग व साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "महिंद्रा मराझो चे MRF ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रसवंती गृहाकरिता ऊस कांड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील मोठ्या ग्लास हाऊस चे पार्टीशनिंग साठी पॉलिकार्बोनेट शीट्स खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कृषी विद्या विभागात "शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जे.सी.बी. द्वारे प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉवर टिलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान चहा, नाश्ता व जेवण पुरवणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२२)
आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगनफ्रुट कटींग पासून तयार केलेली रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "लाकडी पट्ट्या खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील आय.एफ. एस. मॉडेल प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक पिकांची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०६-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "पारदर्शक सिलफॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जे.सी.बी च्या सहाय्याने माती खणणे व ट्रॉली मध्ये भरणे करिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ०८ (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ०७ (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, मुंबई येथे "Portable Public Address System" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, मुंबई येथे "Utensils" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर "विविध कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर "विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषि संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "अखिल भारतीय समन्वित एकात्मिक कृषीपद्धती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषि संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "आंबे कलमे बांधणीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०६-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जी.आय. ट्यूब व लोखंडी पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफल रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०६-२०२२)
जिमखाना विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "गोदरेज कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०६-२०२२)
तारापोरेवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "Fish Feed" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२२)
तारापोरेवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "Fish Feed" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२२)
आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगनफ्रुट कटिंग पासून तयार केलेली रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "आंबा कलमे बांधणे, संगोपन करणे व इतर संबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ ससंशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०६-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "पॉलिहाऊस शेड दुरुस्ती करणेसाठी मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "यु. व्ही. फिल्म. (पॉलिहाऊस प्लास्टिक)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "पॉलिहाऊस शेड साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सुफला (रासायनिक खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "१०:२६:२६ महाधन (रासायनिक खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सीलपॉलिन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गांडूळ खताचे बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "खळ्याची शेड दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिंगल सुपर फॉस्फेट खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "युरिया खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "वाहन भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य व इतर साहित्य खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "HDPE प्लेन पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील "खरीप हंगामातील शेतीविषयक प्रयोगाची व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन येथे रोपवाटिकेकरिता प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील कीटकशास्त्र विभागांतर्गत "प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमिल (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील व्हरायटी आंबा बागेतील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" मजुरांची दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "पॅक्लोब्युट्राझॉल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "उद्यानविद्या विभागातील विविध कामे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जे. सी. बी. भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठेकेदारी पद्धतीने विक्रीयोग्य आंबा/काजू कलमे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे कार्यक्रमामधील प्रशिक्षणार्थी/शेतकऱ्यांसाठी "खाद्यपदार्थ पुरविणेसाठी दरपत्रके" पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "नारळाची फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून झाडावर औषध घालणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील पांगरी विभाग येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:१०-०५-२०२२)
निविदा सुचना क्र. ३ (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२२)
विस्तार शिक्षण संचालनालयांतर्गत दापोली येथे "सुवर्ण पालवी-२०२२" स्मरणिका छपाई कारणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रोपवाटिकेसाठी सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "नर्सरी बॅग्स व कलम बांधणी कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १ (अंतिम दिनांक:-०४-०५-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जे.सी.बी. भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पांगारी विभागाच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२२)
उच्चस्तर शिक्षण शाखा, दापोली येथे "A४ व लीगल कागदाच्या रिम खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२२)
निविदा सूचना क्र. १ (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड (चिरा) खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२२)
संशोधन संचालनालय, दापोली येथे "वातानुकूलित यंत्र (AC) खरेदी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे एम. ए. ई. प्रक्षेत्रावर "कंत्राटी पद्धतीने मजुरांद्वारे कामे करून घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभाग येथे "कॅनिंगचा (साल विरहित) स्वच्छ धुतलेला आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभाग येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "विविध कामे करणेसाठी मजुरांची दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०४-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Convocation Stoles" at Deputy Registrar Office, Dapoli (Last Date:-22-04-2022)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्वच्छ केलेले हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२२)
सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन येथे "रोपवाटिकेकरिता प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०४-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगन फ्रुट कटिंग पासून तयार केलेली रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०४-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जी. एस. एम. नैसर्गिक पांढऱ्या रंगाचे सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रोटोमिल सेंद्रिय खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉवर टिलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३४ (विद्युत काम) (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३३ (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Sintex Water Tank (5000 lit. Capacity)" at CES, Wakavli (Last Date:-25-03-2022)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील पहारेकरी काम ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील टायपिंग व तत्सम कार्यालयीन कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर चालक पदाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध आकाराचे फोमशीट बोर्ड व डिजिटल बॅनर" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "फलक तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "विंधन विहिरी करिता पी. व्ही. सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "०५ एच. पी. (Open wel KOS - 550)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लेअर क्रम्बल कुक्कुटखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "बॉयलर स्टार्टर, बॉयलर फिनिशर व एक दिवसीय बॉयलर पक्षी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३२ (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्र येथे "श्रेडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्र येथे "युरिया ब्रिक्वेट्स (Urea Briquettes)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मिनरल फायबर फॉल सिलिंग करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ट्रॅक्टर चालविणेसाठी वाहन चालक या पदासाठी ठेका पद्धतीने काम करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "12.5 HP Kirloskar openwell Submersible pumpset with accessories" at ARS, Phondaghat (Last Date:-21-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "1.5 HP/21 Stages Submersible borewell pumpset and accessories required for the Fitting of borewell" at ARS, Phondaghat (Last Date:-21-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Racks and Stands" at TMBRS, Bandra (Last Date:-14-03-2022)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट अंतर्गत ऊस संशोधन केंद्र, नापणे येथे "पी.व्ही.सी. केसिंग पाईप" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट अंतर्गत ऊस संशोधन केंद्र, नापणे येथे "विंधन विहीर बनविणे साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "संगणक संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Circular FRP Tanks" under DST Funded Project at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-22-03-2022)
मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव येथे "मत्स्य तलावासंदर्भात विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२२)"
Supply Quotations for the purchase of "Fish Seed: All male Tilapia" under DST Funded Project at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-22-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Cement Bags" under DST Funded Project at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-18-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Training Uniform" under DST Funded Project at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-18-03-2022)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावर सुरक्षा रक्षक" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वाकवली विभागाच्या कुंपणालगत वाढलेले आकेशिया वृक्ष कापणे व विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "हापूस व इतर जातीच्या बागेतील आंबा फळ झाडे मोहोरलेल्या व फळधारणा झालेल्या स्थितीत निविदे द्वारे विक्री करणेसाठी" निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०३-२०२२)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "All Glass Fish Tanks" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "Electronic Weighing Scales" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Vertical Crab Rearing Unit" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-03-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "अर्धगोलाकार टनेल शेड दुरुस्ती व नूतनीकरण" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३१ (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Pools" at TMBRS, Mumbai (Last Date:-14-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "All Glass Fish Tanks" at TMBRS, Mumbai (Last Date:-14-03-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कार्यालयीन कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "GI पाईप खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "एक नवीन इन्व्हर्टर व इन्व्हर्टर बॅटरी रिप्लेस करून नवीन खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "कार्यालयीन तसेच प्रायोगिक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकशास्त्र व रोगशास्त्र प्रयोगशाळेतील निर्लेखित जडवस्तू साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "प्लास्टिक पुलाचे लायनर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Web Camera and Tripod with Web Cam Cable" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-21-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Water Soluble Micronutrients" at CES, Wakavli (Last Date:-21-03-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Water Soluble Micronutrients" at CES, Wakavli (Last Date:-21-03-2022)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मासे पकडण्याचे ओढ जाळे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भांडारगृहामध्ये "इंडक्शन मॉडेल पॅलेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "काजू विभागातील संकरित झाडे तोडून जाहीर तोंडी लिलाव" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत-दिनांक:-२२-०३-२०२२
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "संगणक संच व लॅपटॉप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ग्रासकटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "कव्हर शेड चे आच्छादन पुरविणे व बसवून देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "कार्यालयीन कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "कव्हर शेड बांधणीसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "शास्त्रीय उपकरणे दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०३-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ट्रॅक्टर प्रति एकर भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२२)
मत्स्यमहाविद्यालय, शिरगाव येथे "प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रशिक्षणार्थीना चहा व नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण" पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Digital Camera" at FRESE Dept., College of Shirgaon (Last Date:-17-03-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कृषी तंत्रज्ञान व माहिती केंद्राच्या नजीक "रसवंती गृह उभारणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शेतीचे आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२२)
e-Tender Notice No. 1 (1st Extension) - Supply Quotations for the purchase of "Agarbatti Making Unit" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-20-03-2022)

-Form:- e-Tender Notice No. 1 (1st Extension)
Supply Quotations for the purchase of "LED Flood Light" at College of Fishereis, Shirgaon (Last Date:-17-03-2022)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "डेस्कटॉप कॉम्पुटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील टेटवली विभाग येथे "सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील टेटवली विभाग येथे "पी. व्ही. सी. पाईप व सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ठिबक सिंचन साहित्य व पी.व्ही. सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तणनाशके, कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "किर्लोस्कर मोनोब्लॉक पंप व लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१ अत्याधुनिक लॅपटॉप व कलर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२२)
कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "विद्यार्थी प्रतिनिधी व अधिकारी यांना सूट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर येथे "क्लेडींग मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर येथे "कर्टन आणि इन्सेक्ट स्क्रीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जांभूळ कलमे बांधणे व संगोपन करणे इ. कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पेट्रोल ऑपेरेटेड एच.टी.पी पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तिलापिया माशांसाठी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३० (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Designing & Printing of Leaflet (CA & BFT) in Marathi Langauge" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-10-03-2022)
मत्स्यमहाविद्यालय, शिरगाव येथे "प्रशिक्षणामध्ये चहा, नाश्ता, जेवण इ. पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Frame Fabrication चे काम" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Rotary Hammer Drill Machine, Grinder, Box Spanner Sets व लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कलम बांधणी कापड व टोप्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे " पाईप व जोडणीसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिंचन व्यवस्थेसाठी ड्रीप साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ओले शेण" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रीफिल्टर कॅण्डल, UV ट्युब व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "एक नवीन इन्व्हर्टर आणि इन्व्हर्टर बॅटरी रिप्लेस करून नवीन खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Tool Box" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगरी विभाग येथे "रोपवाटिका परिसरातील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
Supply Quotations for the Repair & Maintenance of NAHEP-IDP Work Station & Classrooms under NAHEP-IDP Project at NAHEP-IDP, Dapoli (Last Date:-04-03-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयीन कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेमध्ये विविध कामांसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिमेंट मेंढी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "२००० आणि ५००० लिटर पाण्याची टाकी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "तासलेला जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
Supply Quotataions for the purchase of "Aquarium Tank Fabrication Material" at Diploma in Fisheries Engg., Shirgaon (Last Date:-04-03-2022)
Supply Quotataions for the purchase of "Aquarium Fish Feed" at Diploma in Fisheries Engg., Shirgaon (Last Date:-04-03-2022)
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जे.सी.बी. द्वारे प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "चैन लिंक फायबर जाळी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०३-२०२२)
उद्यानविद्या महाविदयालय, मुळदे येथे "साफसफाई साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२२)
Supply Quotation for the purchase of "Sintex Water Tank" at CES, Wakavli (Last Date:-28-02-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्पॅगनम मॉस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रायोगिक मिक्चर भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-28-02-2022)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "चैनलिंग जाळी व कॉटर पीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२२)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "चैनलिंग जाळी व कॉटर पीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाचे सन्मानचिन्ह बनविण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "नामफलक बनविण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ASPEE कंपनीचा मारुती पाय पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Dutch buckets- Food grade plastic 10L for Fish & Plant rearing in Aquaponics System" at TMBRS, Bandra (Last Date:-25-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Different Size PVC/FRP Tanks for Storage as well as materials for Fish & Plant rearing in Aquaponics System" at TMBRS, Bandra (Last Date:-25-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "UPVC-NFT Channels and Accessories for fish & plant rearing in Aquaponics System" at TMBRS, Bandra (Last Date:-25-02-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सुपारी पिकाच्या श्रीवर्धनी वाणाचे बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शास्त्रीय उपकरणे दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर येथे "कुंपणाचे सिमेंट पोल उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "खिडक्यांसाठी Roller Blinds" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "हापूस सभागृहातील टॉप विनाईल शीटने बदलणे करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "ऑफिस स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "झेरॉक्स मशीन चे टोनर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील पांगारी प्रक्षेत्रावर "विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "नौकेसाठी बॉटम कलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२२)
Supply Quotation for the purchase of "Microtek 10 KVA Online UPS" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-21-02-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गवत कापणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा फळ झाडे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "ऑटर बोर्ड (पाट)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२२)
Supply Quotations for the"Installation, Testing & Commissioning of All in One PC" at NAHEP-IDP, Dr. BSKKV, Dapoli (Last Date:-18-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "L.C.D. Projector" at RARS, Karjat (Last Date:-21-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net & Gill Net" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-18-02-2022)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Electric Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "plumbing Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टाटा सी/सी पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बांधकाम चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "HP Pavilion Laptop" at CES, Wakavli (Last Date:-18-02-2022)
निविदा सूचना क्र. ०७ (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२२)
संशोधन संचालनालयांतर्गत बियाणे विभाग येथे "निरुपयोगी जडवस्तू संग्रह विक्री करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Molasses" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-02-2022)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Antivirus" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील "ओले काजूगर प्रक्रिया संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगरी विभागांतर्गत "भाडेतत्वावर जे. सी. बी. (JCB)" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Submersible Pump Aerator Set" at CES, Wakavli (Last Date:-12-02-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे प्रक्षेत्रावर "आंबा शेंडा बांधणे व संगोपन करणे" या करीत मजुरांचे दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Mud Pump/Sludge Pump" at CES, Wakavli (Last Date:-12-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Bird Net with Attached Rope" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-11-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Mineral Fiber False Ceiling & Painting of Chief Agronomist Office under MAE Section" at RARS, Karjat (Last Date:-10-02-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील प्रयोगाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे एम. ए. ई. "प्रक्षेत्रावरील प्रयोगाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे उद्यानविद्या विभागातील "शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Display Boards" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-11-02-2022)
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे शेततळ्यातील मत्स्यपालन करण्यासाठी "मत्स्यबीज (बोटुकली) पुरविणे" आणि माश्यांना खाद्य पुरविण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Chain and Barrel Brackets" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-11-02-2022)
प्रशासकीय इमारत, दापोली येथे "उपहारगृह ३ वर्षे विना भाडे तत्वावर चालविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगरी विभागामध्ये "चिकू कलमे बांधणे करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "प्रगती अहवाल डिझायनिंग व प्रिंटिंग" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "PVC पाईप व लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टिन पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of Probiotics under DST Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-07-02-2022)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायक्रो इरिगेशन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्टोरेज टॅंक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "किर्लोस्कर पंप आणि साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पाण्याची टाकी ठेवण्यासाठी चौथरा बांधण्याचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पी.व्ही.सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Mud Pump/Sludge Pump" at CES, Wakavli (Last Date:-02-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Submersible Pump Aerator Set" at CES, Wakavli (Last Date:-02-02-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. २८ (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of Small Nylon Hapa under DST Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-01-02-2022)
Supply Quotations for the purchase of Fish Seeds Grading nets, Plank ton net, Cash net & Scoop nets under DST Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-01-02-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे "टाटा इंडिगो कार दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कोंबडी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Fishing Boat" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-01-02-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "नारळ बागेतील विविध कामे मजुरांकडून करून घेणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रयोगशाळेतील विविध "विद्युत साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऑरमीकेम (Ormichem) खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०१-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २७ (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलम बांधणी कागद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Agriculture Tool Kits" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "मायक्रोन्यूट्रीएंट व नीम-जी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे उद्यानविद्या विभागातील शेती विषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागातील "गोदामासाठी शटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चिरा डबर व चिरा डबर सह बांधबंदिस्त करून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागामध्ये कार्यालय तसेच प्रयोगशाळेतील "ऑफिस फर्निचर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "J.C.B प्रति तास भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विडमॅट व प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी कारणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "पी.व्ही.सी. पाईप (६३ MM)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Oil Paint व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Nylon Trimmer Line" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "इन्व्हर्टर बॅटऱ्या व इन्व्हर्टर संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "इन्व्हर्टर बॅटऱ्या व इन्व्हर्टर संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर पशुधन परिभ्रमण निधी अंतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर पशुधन परिभ्रमण निधी अंतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर पशुधन परिभ्रमण निधी अंतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "ठेका पद्धतीने रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करून घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Providing Painting to Roof of Entomology Dept." at Dept. of Entomology, RARS, Karjat (Last Date:-24-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Mud Pump/Sludge Pump" at CES, Wakavli (Last Date:-24-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Submersible Pump Aerator Set" at CES, Wakavli (Last Date:-24-01-2022)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ट्रॅक्टर प्रति एकर भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "एच.डी. पी. इ. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा स्ट्रोक ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २६ (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २५ (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
Supply Quotation for the purchase of "Grass (Brush) Cutter" at MRSC, Rameshwar (Last Date:-19-01-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "खेळाचे मैदान तयार करणेसाठी भाडेतत्वावर यंत्रसामग्री पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक कलम पिशव्या व पारदर्शक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन, ग्रीन शेडनेट व विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Digital Equipment for Smart Classrooms" at NAHEP-IDP, Dr. BSKKV, Dapoli (Last Date:-18-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Office Stationary" under NAHEP-IDP project, Dapoli (Last Date:-13-01-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रशासकीय कार्यालयासाठी रिव्हॉलविंग खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "जमीन सपाटीकरण करणेकरीता ट्रॅक्टर प्रति तास भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
निविदा सूचना क्र. २३ (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद, भाट्ये येथे "प्रयोगशाळेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक कामात मदत करणे मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन जोडणीसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी" साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Moisture Meter" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Grinder" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Counter" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Rice Polisher" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Rice Miller" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Polycarbonate Sheet" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Digital Camera" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Analysis Kit" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पी.व्ही.सी. कारपेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "६३ एम. एच. पी. व्ही. सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लास्टिक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिल्पोलीन व हिरवे शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र रामेश्वर येथे ड्रगन फ्रुट प्रक्षेत्रावर अळ्या (रिंगा) बांधणेकरिता "जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र रामेश्वर येथे "कुंपणासाठी सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे अखिल भारतीय समन्वित एकात्मिक कृषिपद्धती संशोधन प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे आय. एफ. एफ. मॉडल प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रोटाव्हेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान "खाद्यपदार्थ, अल्पोपहार" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "संगणक संच, लेसर स्कॅनर, व लेसर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
Supply Quotations for "Supply and Comissioning of iPad Pro with Accessories" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-31-12-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Conference Table with Chair, Book Shelf & Store Well" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-05-01-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर JCB भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net" at CES, Wakavli (Last Date:-29-12-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
Supply Quotation for purchase of "Floating Fish Feed" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-31-12-2021)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "व्यायामशाळा (Indoor Gym) साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२१)
प्रशासकीय इमारत, दापोली येथे "उपहारगृह ३ वर्षे विना भाडे तत्वावर चालविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन कर्जत, येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-28-12-2021)
राष्ट्रीय छात्र सेना, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "वार्षिक एन.सी.सी. प्रशिक्षण शिबीर कार्यक्रमासाठी साऊंड सिस्टिम आणि मंडप डेकोरेशन करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at TMBRS, Zadgaon (Last Date:-28-12-2021)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कृषी विद्या विभागात "शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाचा कामे करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "Installation and commissioning of Duel Extruder 3D Printer Set" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-28-12-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टिक कार्पेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू वाण कॅटलॉग छापणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "GI (गोल व चौकोनी पाईप)" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "installation and commissioning of Colour Photocopier" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-23-12-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१ इव्हर्टर बॅटरी ची रिप्लेसमेंट करून नवीन खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Green Shadenet" at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-22-12-2021)
राष्ट्रीय छात्र सेना, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "एन.सी.सी. छात्र सैनिकांना गणवेश शिलाई" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफल बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रोपवाटिकेतील प्रयोगशाळेकरिता प्लास्टिक मोठे ड्रम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्र विभागांतर्गत प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. २२ (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रोटाव्हेटर (Rotavetor)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Rotary Slasher Model H.C 808 & it's spare parts" at RFRS, Vengurle (Last Date:-20-12-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "CCTV चा DVR" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net"at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-21-12-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "संगणक संच, लेसर स्कॅनर व लेसर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते व कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या व कलम बांधणी पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, ब्लॅक व व्हाईट शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "पक्षांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "ऑफिस रूम चे फॉल सिलिंग करणेसाठी वस्तू व मजुरीसह" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "STIHL Power Weeder ४० cc (BC२३०) मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bosch Tool Sharpening Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डी.ए.पी. रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Ph & EC Tester" at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-14-12-2021)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "लाकडी नौकेची दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchae of "Protein Skimmer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-12-2021)
निविदा सुचना क्र. २१ (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Irrigation Material" at VIS, Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-10-12-2021)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील "प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील कामे" करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील "प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील कामे" करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "प्लास्टिक बॅरेल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Lenovo All in One Desktop चा Display दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मका पिकावरील प्रयोग प्रकल्पामध्ये दैनंदिन कामे" करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कृषी हवामान वेधशाळेतील विविध उपकरणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "Hiring JCB for Cleaning & Leveling of Farm" at Arecanut Research Station, Diveagar, Shriwardhan (Last Date:-10-12-2021)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमील खत (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट चकती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो पिकासाठी सिंचन प्रणाली साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ग्रीन शेडनेट, काळा प्लास्टिक पेपर व पॉली ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप (संच)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ग्रीन शेडनेट, सल्फोलीन, विडमॅट, मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी क्षमतेचा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Printer" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:29-11-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप (संच)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ग्रीन शेडनेट, सल्फोलीन, विडमॅट, मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी क्षमतेचा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Printer" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:29-11-2021)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथील जनावरे बंद लखोटा पद्धतीने विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
निविदा सूचना- कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील गायी आणि वळू यांचा जाहीर लिलाव (लिलाव दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Gravity Drip Kit " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ट्रॅक्टर चे टायर व ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील मृद व रसायनशास्त्र विभाग येथे प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथ्थकरणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर निर्धारित कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदाराकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. २० (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभागातील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे खाचरांची/प्लॉट्सची बांध बंधिस्ती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तुषार सिंचन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Laptop" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:26-11-2021)
ई निविदा सुचना क्र. १ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. २ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. ३ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. ४ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मूलभूत बिजागुनन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक मल्चिंग कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "खाजगी नवीन वाहन भाडेतत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ग्रोवर क्रम्बल खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्कॉर्पियो चे टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मिक्चर भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कार्यक्रमांसाठी खाद्यपदार्थ पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "चिकू बागेतील फळे काढण्यास" मे २०२२ पर्यंत निविदा देणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पांढरे मांजरपाट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Implements for Mini-Tractor" under AICRP at CES, Wakavli (Last Date:-15-11-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Implements for Mini-Tractor" under AICRP at CES, Wakavli (Last Date:-15-11-2021)
Inviting Quotations for- Providing annual maintenance servicing of 62.5 KVA DG set (5 Nos) 20 KVA DG set & 15 KVA DG set at Central Campus, Dr. B.S.K.K.V., Dapoli (Last Date:-13-08-2021)
संशोधन संचालनालय, दापोली येथे "बारकोड प्रिंटर चे बारकोड लेबल व बारकोड रिबन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Exide Tubular Battery (IMTT 1800)" at Regional Agril. Research Station, Karjat (Last Date:-14-08-2021)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Aluminium Locking Profile" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०८-२०२१)
आंबा संशोधन केंद्र उपकेंद्र, रामेश्वर "आंबा बागा मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेकरिता" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२१)
मा. कुलगुरू निवासस्थान मध्ये "EAPBX यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २०-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रामोक्झोन व ग्लायसेल तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृद व रसायनशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके" पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "आंबा बाग (८८ हापूस कलमे) एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे आंबा प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक तसेच गांडूळखत निर्मितीची अनुषंगिक कामे करून देण्यासाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९/०७/२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "खाजगी वाहन भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "नामनिर्देश फलक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रेफ्रिजरेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॅक्लोब्युट्रॉझॉल २३% EC" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागामध्ये "ऑल इन वन (All In One) इंकजेट प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विडमॅट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य जीरे व मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "जेसीबी सेवा भाडेतत्वावर घेऊन बांधबंधिस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेतीविषयक आणि प्रायोगिक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "३ एच. पी क्षमतेचा CRI मेक बोअरवेल सबमर्सिबल पंप व फिटिंग असेसरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०६ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०५ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०६-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "2 New air Conditioning Machines" at Plant Biotechnology, Dapoli (Last Date:-18-06-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Autoclavable glass tissue culture bottles, autoclavable tissue bottle caps & autoclavable plastic trays" at Plant Biotechnology, Dapoli (Last Date:-18-06-2021)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Repairing/Replace Door of Entomology Department" at Dept. of Entomology, RARS, Karjat (Lats Date:-21-06-2021)
Supply Quotations for the purchase of "PCR Master Mix and Bacteriological Media & Lab Wares" at College of Fisheries, Shirgaon (Lats Date:-21-06-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "पक्षीखाद्य (Poultry Feed)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "एक दिवसाचे सुधारित जातीचे पक्षी (Poultry Birds)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
Supply Quotations for the "Preparation of Insect Rearing Cages for Experimental Purpose" at RARS, Karjat (Last Date:-17-06-2021)
Supply Quotations for the "Painting to Entomology Dept." at RARS, Karjat (Last Date:-17-06-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य जीरे" व "मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टिकर लेबल प्रिंटिंग" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉलिशेड्स दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रशिक्षण, शेतकरी मेळावे इ. करिता "खाद्यपदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टायर ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयीन वाहन टाटा सुमो कुशनिंग करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
दापोली येथे "निरुपयोगी वाहनांचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव" (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "लेखा परीक्षण करून उपयोगिता प्रमाणपत्र देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इन्व्हर्टर (Inverter)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "ठेका पद्धतीने शेती विषयक कामे अकुशल मजुरांकडून करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विक्रीयोग्य आंबा काजू कलमे तयार करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्वच्छ केलेले हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भाडे तत्वावर वाहन घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिकेसाठी "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिकेत "कलमपिशव्यांत भरणेसाठी माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागात "शेती विषयक प्रयोगाची कामे" कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेततळ्यासाठी प्लास्टिक आच्छादन" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-२८-०५-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कीटकशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कार्यालयीन कामे करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "नारळ झाडांवरील फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून औषध घालणे" इत्यादी कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तासलेला जांभा चिरा व सिमेंट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "जनावरांची जाहीर लिलाव पद्धतीने विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (लिलाव दिनांक:-१९-०५-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आकेशिया वृक्षांचा लिलाव व विक्री करणेसाठी" निविदा मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील उद्यानविद्या विभागांतर्गत शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "एच.डी.पी.इ. (HDPE)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "जनावरांकरिता खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "सोयाबीन काड (सुके खाद्य)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र. पनवेल येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगासाठी देवगड हापूस आंबा फळे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भांडार विषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
बियाणे विभाग, येथे साहित्य/वस्तू "जेथे आहे आणि जसे आहे या तत्वावर विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अअंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर तारेचे कुंपण करणेसाठी लोखंडी तार (बारबेड वायर) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर बांधबंधिस्तीसाठी सिमेंट पाईप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर तारेचे कुंपण करणेसाठी सिमेंट काँक्रीट पोल खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "लेखापरिक्षण करून उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याचे सनदी लेखापरिक्षणाचे काम करण्यासाठीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "निमपेंड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ट्युबलेस टायर रिमोल्ड करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०४-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "किराणा साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०४-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०४-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०४-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा फळझाडे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०४-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करून घेणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०४-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील काम करणेसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (३०-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या कार्यालयामध्ये व प्रक्षेत्रावरील कामांसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०३-२०२१)
List of the Manufacturer for Annual Rate Contract List for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2020-21
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "आकेशिया/सुरु वृक्ष विक्री" करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा कंपनीचे सिल्वर पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लिलाव न झालेल्या जनावरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून विक्री" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाची चित्रफित" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "ट्रक भाड्याने" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे “वनझाडे लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी” दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे “पहारेकरी काम ठेका पद्धतीने” करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, किल्ला-रोहा येथे “प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर व सुमो जीप लिलाव करणेसाठी” निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे “१० अश्वशक्ती सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर दुरुस्ती” करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "५० मायक्रोन जाडीची पांढरी पॉलीथीन शीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "३ एच. पी. क्षमतेचा किर्लोस्कर मेक बोअर वेल सबमर्सिबल पंप व फिटिंग अक्सेसरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "नौकेसाठी बॉटम कलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "एम.एस. रॅक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे मत्स्य तलावात कृत्रिम ऑक्सिजन निर्मितीसाठी "पॅडल व्हील एरेटर व जोडणी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे ओले काजूगर प्रक्रिया संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इंडस्ट्रिअल सायरन व टायमर युनिट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "२ इंची आकाराचा एच.दि. पी.इ काळा पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जैन कंपनी चे इर्रिगेशन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोर्टेबल पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हॉट केस (फूड वॉरमर)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोड स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोड स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "साफसफाई साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी, साफसफाई साहित्य व इतर साहित्य" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे यथे "टाटा बस करिता नवीन बॅटऱ्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
e-Tender 4 first extension (Tender No: 1160) for "Construction of Customized High-rise Metal (GI) Polyhouse" at CAET, Dapoli (Last Date:-23-03-2021)
Result of e-Tender 3 (c-Tender No: 1299) for purchase of ", Plastic mulching paper; 2. HDPE Vermicompost bed: 3. 50% Green shadenet;4. Tarpaulin; 5. HDPE Farm pond liner"
Result of e-Tender 2 (e-Tender No: 1263) for purchase of Bamboo pressure vaCuum impregnation treatment plant
Result of e-Tender 1 (e:Tender No: 1625) for purchase of 1.Customized air handling unit; 2. PID sensor system; 3. Test chamber
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट, येथे "मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक फल संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे “काटेरी कुंपण तार” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "१६ mm लॅटरल पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो करिता फ्लोअरिंग पत्रा बसविण्याचे" काम करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
e-Tender Notice No. 04 & Form for "Construction of customized high-rise metal (GI) polyhouse" (Last Date:-16-03-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायक्रोस्कोप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके व कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Supreme Silpaulin" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Computer guage/meter with software and data-logger for soil moisture meter/soil tensiometer" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Solar Pumping System" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Soil auger and accessories for soil moisture meter/soil tensiometer" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Drip Irrigation Automation Unit" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इलेक्ट्रॉनिक हवामान दर्शक फलक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे विंधण विहीर खोदणे, जोडणी व इतर अनसूषांगिक कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Weighing Balance" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Infrared Thermometer & LUX meter" at Central Experiment Station, Wakawali
Supply Quotations for the purchase of "Live Fish Transportation Fibre Glass Boxes/Tanks" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-15-03-2021)
निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्टील ऑफिस कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "प्लॅस्टिक खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "रिव्हॉल्व्हिंग चेअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपवाटिकेतील व प्रक्षेत्रावरील कामांसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १७ (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "N Computing करिता लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Root Trainer" at RFRS, Vengurle (Last Date:-15-03-2021)
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्द्यालय, दापोली येथे “बांबू पोलीहाऊस उभारणीकरिता मजूर” पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “औजारे शेड व टॉयलेटब्लॉक” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “सिमेंट” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “वाळू” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “चिरे” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Green house Construction Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "High Pressure Fogging System" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Bamboos" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सिलपोलीन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Protein Skimmer" College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-03-03-2021)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Soil Tensiometer tubes adaptable for automation" under AICRP-IWM at Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-09-03-2021)
Supply Quotation for purchase of "Laptop" at Department of Agronomy, Dapoli (Last Date:-05-03-2021)
सूचना:- सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची जेथे आहे तेथे आणि जसे आहे तसे या तत्वावर विक्री करणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (तिसरी मागणी)(अंतिम दिनांक:-०४-०३-२०२१)

Tender Form
Supply Quotations for the purchase of "Raw Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-08-03-2021)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "टायर्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "एम.एच. डी ८०० बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलिन गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १५ (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १४ (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ग्रीन शेडनेट ५० टक्के यु.व्ही. स्टॅबिलाईज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "पी.व्ही.सी. पाईप (५० MM)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लॅस्टिक कलम पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन, ग्रीन शेडनेट व वीडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Computer Motherboard" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-02-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "चिरा (जांभा दगड)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Stationary" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-02-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा इंडिगो कार दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्पॅगनम मॉस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट, येथे "झेनॉन वाहनाकरिता ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरिवणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लॅस्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "५ एच पी क्षमतेचा ओपन वेल सबमर्सिबल पंप खरेदी, जोडणी व इतर अनुसंगिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान प्रशिक्षणार्थीना विविध हॉटेल/विश्रामगृहे कडून ने-आण करणेकरीता वातानुकूलित गाडी व टेम्पो ट्रॅव्हलर" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या कलम पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या व कलम बांधणी पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, ब्लॅक व व्हाईट शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यक्रमादरम्यान "नायलॉन बॅग (Sac)" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यक्रमादरम्यान "खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पुस्तक छपाई करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफल बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट लेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, दापोली येथे "बारबेड वायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १३ (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १२ (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लॅन (LAN) बसविणेसाठी साहित्य" खरेदीकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रोपवाटिका विभागाकरिता "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक व विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लॅस्टिक मल्चिंग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लॅस्टिक क्रेट्स व घमेली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लॅस्टिक कागद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोली येथे "निरुपयोगी वाहनांचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव" (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "डिपफ्रिज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील ओले काजूगर प्रक्रिया संचातील निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "वजनकाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सबमर्सिबल पंप व मोबाईल पंप कंट्रोलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या कार्यालयामध्ये "कुशल मनुष्यबळासाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२१)
Supply quotations for the purchase of "HDPE Weed mat" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-10-02-2021)
e-Tender 1 first extension (Tender No: 1625) notification for purchase of 1.Customized air handling unit; 2. PID sensor system; 3. Test chamber at CAET, Dapoli (Last Date:-11-02-2021)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "केबल ४ एम.एम. स्क्वे. मीटर x ३ सी." खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२१)
Supply Quotations for purchase of "Loading Device (Computerized Treadmill)" under AICRP at CAET, Dapoli (Last Date:- 09-02-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२१)
Supply quotations for the purchase of "Computers and Printers" under IITB-DIC at CAET, Dapoli (Last Date:-07-02-2021)
e-Tender 2 for purchase of Bamboo pressure vacuum impregnation treatment plant at CAET, Dapoli (Last Date:-07-02-2021)
e-Tender-3 for purchase of 1. Plastic mulching paper; 2. HDPE Vermicompost bed; 3. 50% Green shadenet; 4. Tarpaulin; and 5. HDPE Farm pond liner (Last Date:-03-02-2021)
e-Tender-1 for Purchase of 1. Customized air handling unit; 2. PID sensor system; and 3. Test chamber at CAET, Dapoli (Last Date:-03-02-2021)
निविदा सूचना क्र. ११ (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या व बांधणी प्लास्टिक पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ग्रीन शेडनेट, काळा प्लास्टिक पेपर, पॉली ट्यूब व प्लॅस्टिक दोरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सीलपॉलिन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
सूचना:- सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची जेथे आहे तेथे आणि जसे आहे तसे या तत्वावर विक्री करणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (दुसरी मागणी)(अंतिम दिनांक:-०५-०२-२०२१)

Tender Form
Supply Quotations for the purchase of "G.I. Sqaure tubes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-05-02-2021)
कृषी तंत्र विज्ञालय, किल्ला-रोहा येथे रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "अकुशल मजूरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२१)
Supply Quotations for purchase of "Ultra pure water purification system (Distill glass unit)" at Plant Biotechnology Centre, College of Agril. Dapoli (Last Date:- 03-02-2021)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "रक्षक सापळा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर बुशपेपर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगशाळेमधील भांडारातील निरुपयोगी जडवस्तू संग्रह चे निर्लेखन करणेसाठी लिलाव" (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Solar Operated Light Trap" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक" व "फेन्सिंग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा, उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदेची "शेतकरी यशोगाथा पुस्तिका छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रयोगशाळेकरिता "कोल्ड स्टोरेज युनिट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्लेखित साहित्याची विक्री करणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य (गोदरेज कंपनीचे मिल्क मोअर खाद्य)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य (पत्रीपेंड/सरकीपेंड, गहुभूशी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
Supply Quotations for "Video Production in NICRA Villages" at KVK, Lanja (Last Date:-16-01-2021)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "नर्सरी टनेल उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "पॉलिशेडनेट हाऊस उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "पॉवर टिलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "RO Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०१-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Waterproof Pocket pH Tester" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-12-01-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Drums" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-12-01-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू प्रशिक्षण व SCSP कार्यक्रमादरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेती विषयक लागणारी अवजारे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०१-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वीज प्रक्रिया केंद्रामध्ये वीज प्रक्रियेसाठी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे कार्यालयाला "फॉलसिलिंग" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "ट्रॅक्टर साठी बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली साठी बोधचिन्ह (Logo) तयार करणेकरीता जाहीर आवाहन (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२१)
Supply Quotations for "Poly-Shed" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-04-01-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२०)
सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची विक्री" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०१-२०२१)

Tender Form
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Agriculture Tool Kits" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
दापोली येथे AICRP PEASEM प्रशक्षेत्रावरील झाडे तोडण्यासाठी व तोडलेली लाकडे एका ठिकाणी ठेवण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमील (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्र व नर्सरी विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२०)
वनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली येथे "उन्मळून पडलेल्या व उभ्या असलेल्या अकेशिया वृक्षांच्या लिलावाकरिता" निविदा मागविणेबाबत (दिनांक:-२४-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "pH and EC Meter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Stability Chamber (Humidity Oven)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ट्रॅक्टर भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ट्रॅक्टर भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "एच.डी.पी. ई पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "पी.व्ही.सी पाईप व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२०)
दापोली येथे विविध प्रकाशनाच्या प्रति "छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जमीन सपाटीकरणाकरिता JCB" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये "खाद्य पदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मृदेतील ओलावा परिक्षण (Gravimetric Method) करिता विविध प्रयोगशाळा उपकरणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
निविदा सूचना क्र. १० (अंतिम दिनांक:-०३-१२-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "HDPE Pipe व त्या अनुषंघिक प्लम्बिंग साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Display Board" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्लम्बिंग साहित्य (Plumbing Material)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
Quotations for the purchase of "Meteorological Instruments" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-07-12-2020)
Supply Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-20-11-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "मधुमका बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्र व रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करण्यासाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलीन सिल्वर ब्लॅक पॉलिथिन मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "LED Display Screen" under IITB-DIC at CAET, Dapoli (Last Date:-18-11-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "आंबा प्रक्षेत्रावर गांडूळखत निर्मिती ची अनुषंगिक कामे करून देण्यासाठी प्रतिदिवस मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघात येथे "प्रोट्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, देवधे, लांजा येथे "मायक्रोन्यूट्रिएंट निम-जी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मायक्रोला १९:१९:१९, ०:५२:३४ रासायनिक खते" खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य पृथःकरण करणेसाठी स्टॉक सोलुशन" खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "१६ mm लॅटरल पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "रक्षक सापळ्याचा मोल्ड (साचा)" तयार करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट लेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऍटोमिक ऍबसॉर्पशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीनकरिता स्टेनलेस स्टील डक्ट" तयार करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्वीटकॉर्न शुगर ७५ (syngnta) जातीचे बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "जे.सी.बी. प्रति तास भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२०)
Invitation of Quotations for Design and Development of "Professor Evaluation System mobile app" (Last Date:-28-10-2020)
Supply Quotations for the purchase of "Fish Feed" at College of Fisheries, Shirgaon(Last Date:-28-10-2020)
Supply Quotations for the Setup of "Aquarium Fish Tank" at University Head Office, Dapoli(Last Date:-12-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "डायमोनिअम ऑफ फॉस्फेट" आणि "सल्फेट ऑफ पोटॅश" खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ७ (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ६ (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गणवेश सेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२०)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२०)
ई निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फणस, जांभूळ, कोकम, करवंदे कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फणस, जांभूळ, कोकम, करवंदे कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा शेंडा कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१०-२०२०)
Supply Quotations for the "Analysis of Heavy Metals" at College of Fisheries, Shirgaon (20-10-2020)
मत्स्य महाविद्यालय, शिरगांव येथे "संगणकाचे मदरबोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ कलमे बांधणी" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "संशोधन पत्रिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of PVC Pipes, Valves, Electric Pump and Accessories at College of Horticulture, Mulde(Last Date:-20-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पॉवर स्प्रेअर पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी. क्षमतेच्या ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Meterological instruments" at Dept. of Agronomy, Dapoli (Last Date:-14-10-2020)
Supply Quotations for purchase of "Raw Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-10-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेसाठी प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१०-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "Electronic Balance" at Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-09-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Inverters" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-10-2020)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "पक्षीखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दहा एच पी. सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुधाचे कुपन छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Air blowers and Aeration Accessories" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-10-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इरिगेशन मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "होंडा ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पी.व्ही.सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ४ (सन २०२०-२१) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डीएपी रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डीएपी रासायनिक खतांपासून ब्रिकेट बनविण्याच्या मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चार प्रयोशाळा विभागाकरिता "रिफ्रॅक्टोमीटर, रसायने व ग्लासवेअर " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "मत्स्यखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सुप्रीम मेक १२० जी.एस.एम. प्रकारातील पिवळ्या रंगाची ताडपत्री/सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
Supply Quotations for "Printing of Information Leaflet" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-09-2020) 
Supply Quotations for "Printing of Information Book" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-09-2020) 
कृषी तंत्र विज्ञालय, किल्ला रोहा येथे "ठेका पद्धतीने रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड (चिरा)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "चार प्रयोगशाळेकरिता लाकडी सोफा सेट, टी-पॉय व खुर्च्या " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे "ट्रॅक्टर चालक", "पहारेकरी" या पदांसाठी तसेच "कार्यालयीन टायपिंग", "तत्सम कार्यालयीन कामे" व "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे "ट्रॅक्टर चालक", "पहारेकरी" या पदांसाठी तसेच "कार्यालयीन टायपिंग", "तत्सम कार्यालयीन कामे" व "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Power Point Presentation Projector" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Laptop along with Accessories" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Digital Camera" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Telescopic Pruner Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bush/Weed Cutter Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०९-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर व नांगरणी अवजारे साठी स्पेअर पार्ट्स (Spare Parts)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०९-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "UV Stabilized-Laminated HDPE Woven Fabric for water proof lining 500(Micron) Material" at CAET, Dapoli(Last Date:-16-09-2020) 
Supply Quotations for purchase of "Printer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-04-09-2020) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "इन्सेक्ट सेट-४० मेश (पांढरा रंग)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "UV Sheet" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "Silpaulin" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-09-09-2020) 
Supply Quotations for purchase of "Feed & Fertilizers" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-09-09-2020) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "Monosex Tilapia मत्स्यबीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०९-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "Appolo Tractor Tyler" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता ग्लास बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०९-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०)  
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "२० एच.पी. इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ISI Mark 500 मायक्रॉन यू व्ही स्टॅबिलाइज्ड HDPE जिओमेम्ब्रेन / लाईनिंग कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, शिरगाव येथिल आंबा बाग एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेसाठी दरपत्रके मागाविनेबाब्त (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२० 
Supply quotations for purchase of Fish Seed of Tilapia Fish under DBT Women Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-27-08-2020) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२०) 
Supply quotation for "Heavy Metal Analysis" at College of Fisheries, Ratnagiri (Last Date:-28-08-2020) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कुक्कुट खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिंम दिनांक:-२०-०८-२०२०)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Mahindra Supro Maxitruck T4 BSIV टेम्पो" करिता टायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०८-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०२०) 
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर, देवगड येथिल आंबा बाग एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेसाठी दरपत्रके मागाविनेबाब्त (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०२०)  
Supply Quotations for purchase of "Vaibhav Sickles" at College of Agril. Engg. Tech., Dapoli (Last Date:-18-08-2020) 
Rate Contract Notification:- "Invitation for proposals for entering into annual rate contract for Supply of Chemicals/Glass wares/Plastic Wares & Silica Wares for the year 2020-2021" (Last Date:-17-08-2020) 
कृषी विज्ञान केंद्र, देवधे, लांजा येथे प्रशिक्षणार्थींना "खाद्य पदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक मिश्र खत व विद्राव्य खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक मिश्र खत व विद्राव्य खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "आवळा व खिरणी बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रामोक्झोन तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२०) 
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ''सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण माहिती पुस्तिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच (मशीन व बॅटरी सहित)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "निकोटेड युरिया झुआरी डीएपी खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२०)  
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "दहा एच. पी. ओपनवेल मोटार पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Single gun Power Operator HTP Pump"खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे प्रशिक्षणामध्ये "अल्पोपहार व जेवण देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Long Heavy Duty Secateurs type pruner" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Telescopic Pruner मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bush/Weed Cutter मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अॅल्युमिनिअम बॉयलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेतीविषयक लागणारी अवजारे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "झेरोक्स मशीन साठी नवीन पेपर ड्रॉवर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश व सिंगल सुपर फॉस्फेट खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो (MH-०८-C-८५८०) करिता फ्लोअरिंगचे पत्रा काम करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "अश्वशक्ती मोनोब्लॉक व अश्वशक्ती सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयातील संगणकांची देखभाल, दुरुस्ती, इंटरनेट सुविधा, व इतर हार्डवेअर दुरुस्ती" करणेकरीता वार्षिक देखभाल करार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "मुख्य भांडारचे शटर नुतनीकरण करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विक्रीयोग्य आंबा, काजू कलमे तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विविध प्रकारच्या फळझाडांची कलमे बांधणी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वॉटमन नं. १ फिल्टर पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "७.५ एच पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप" खरेदी, जोडणी, तसेच इतर अनुशंगिक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "६२.५ KVA विद्युत जनरेटर स्पेअर पार्ट बदलीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "झेरॉस मशीन साठी पेपर ड्रॉवर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या रोपवाटिकेवरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या रोपवाटिकेवरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इथिलिन गॅस ट्रान्समीटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कीटकनाशके व रोगनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२०)  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक रंगीत खोळ (मोठी पिशवी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टीन पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिंगल सुपर फॉस्फेट खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "नागली विक्री" करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०६-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक रंगीत खोळ (मोठी पिशवी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाद्यान्न साठवणुकीस योग्य प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विहिरीतील गाळ काढून साफसफाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्लम्बिंग साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०)  
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका विभागासाठी "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रोपवाटिकेसाठी सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून (२ मजूर) निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून (३ मजूर) निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे नारळांची फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून झाडावर औषध घालणे ई. कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता ग्लास बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेकरिता आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिंचोरा पद्धतीचा सूर्यप्रकाशावर आधारित प्रकाश सापळा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "UV-Stabilized-Laminated HDPE Woven fabric for water proof lining (500 micron) material" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-04-05-2020) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ग्रामोक्झोन व तणनाशक ग्लायफोसेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर जे.सी.बी. भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मिश्र खत १०:२६:२६" आणि "निमपावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सुफला १५:१५:१५ खत, ऑर्मिकेम खत, सिंगल सुपर फॉस्फेट, युरिया, म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चांगले कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रे-ड्रायर करीता एस. एस. ट्रे (३२" * १६" * ९")" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पिशवीतील सोनचाफा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता प्लास्टिक बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२०) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली अंतर्गत सेंद्रिय शेती प्रक्षेत्रावर "प्रति तास दारा प्रमाणे भाडेतत्वावर जे. सी. बी. घेणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२०)  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "कोरोगेटेड बॉक्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "पंप सेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कामासाठी कुशल मनुष्यबळ" जाहीर निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
जाहीर निविदा:- प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी कुशल मनुष्यबळ" जाहीर निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम शिरगांव येथे "UPS" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "संगणक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी विद्या विभाग कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण माहिती पुस्तिका छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कोकम कापणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
Tender Notice No. 37 (Last Date:-20-03-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टिन पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू लागवड तंत्रज्ञान व प्रक्रिया पुस्तक छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कोकणातील दुर्लक्षित औषधी वनस्पतींचा माहितीपट" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
Selected Firms to Rate Contract for entering into Annual Rate Contract for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2019-20 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वेंडिंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "ईन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इरिगेशन मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "२.५" HDPE Pipe व त्या अनुषंगिक इतर प्लम्बिंग मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "आर.सी.सी. मेडी व जी.आय पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
Tender Notice No. 36 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 35 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 34 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 33 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 32 (Last Date:-17-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Honey Bee Box" & "Colony of Indian Bee" at RCRS, Bhatye (Last Date:-17-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Fish Feed" under DBT-Women Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for "Boarding Arrangement" in the Workshop Programme at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-12-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "लोखंडी गेट बसविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जाम्भा दगड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफळ रोपे व बी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक कलम पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलीन व ग्रीन शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply Quotation for purchase of "GI Rod (Sqaure)" at RARS, Karjat (Last Date:-12-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सीलपॉलीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for Preparation & Printing of Field Guide at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date:-09-03-2020)
कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे "प्लास्टिक कुंड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for organizing Scuba Diving Field visit at Shirgaon, Ratnagiri on "Techniques in assessment of aquatic biodiversity and its' conservation" under RGSTCMGB project (Last Date:-09-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Podium" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-16-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Inverter with Batteries" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-13-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "अर्धगोलाकार टनेल शेड दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Printer Cartridges" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Antivirus" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-11-03-2020)
निविदा सूचना क्र. ३१ (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "संगणक संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Can Seaming Machine" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-12-03-2020)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट, ऑफिस टेबल आणि ऑफिस खुर्ची" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत काजू बोंड प्रक्रिया, काजू बोंड मूल्यवर्धन आणि विकास प्रकल्पाकरिता "Digital Refractometer" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Plumbing Material" for Vertical Crab unit at MBRS, Zadgaon (Last Date:-06-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Double door 300 L Deep Freezer" for Wadamirya Crab unit at MBRS, Zadgaon (Last Date:-06-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टो कंपनीच्या पाण्याच्या प्लास्टिक टाक्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
Supply Quotations for "Development of Prefessor Evaluation System mobile app" at Dapoli (Last Date:-11-03-2020)
ई निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२०)
शुद्धिपत्रक: 'ड' नमुना ई निविदा सुचना (२२४२) बाबत
शुद्धिपत्रक:- ई निविदा सूचना क्र. २४ (२२४१) बाबत
शुद्धिपत्रक- ई निविदा सूचना क्र. २१ (२२२७) बाबत
Supply Quotations for "Development of Online e-commerce Platform for sale of University Agriculture Produces" at Dapoli (Last Date:-02-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालयाकरिता "लायब्ररी यूजर ट्रॅकिंग सिस्टिम सॉफ्टवेअर (UTS)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "Guest House" साठी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप व ५ एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप दुरुस्त करणे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:२९-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Digital Podium PA Lectern System with nechband PA system" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-29-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुवैद्यकीय साहित्य (Veterinary Material)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मुव्हेबल ट्रॉलीस व्हील" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टीम प्रेशरगेज, नॉनरेटर्निंग वॉल्व, सेफटी वॉल्व, स्टीम नीडल वॉल्व, स्टीम ट्रॅप असेम्ब्ली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "एक्झॉस्ट फॅन (१४५० आर पी एम) व सिलिकॉन फायबर कोटेड वायर (२.५ स्के.मी.मी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
निविदा सुचना: रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेणेसाठी लिलाव (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मसाला पिके उत्पादन तंत्रज्ञान व प्रक्रिया कार्यक्रमातील शेतकऱ्यांना चहा, नाश्ता व जेवण देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Stereoscopic Microscope" & "Insect Dessecting Microscope" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-27-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या मेन गेटच्या डागडुजी" साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्यशेती साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Gerber Centrifuge Machine" & "Water Bath" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-26-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक संच व प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Bench Vice" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "तुषार सिंचन (Sprinkler)" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "RO Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "LG/Whirpool Double Door Freeze" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "मोटार पंप रिव्हाडींग फिटिंग सह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "प्लास्टिक प्लॉट मधील फुले आलेली ऑर्कीड रोपे तसेच प्रो ट्रे मधील ऑर्चिड रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "कीटकनाशके, रोगनाशके आणि तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Digital Analytical Weighing Balance (0mg to 100g)" at RFRS, Vengurle (Last Date:-20-02-2020)
Quotation for purchase of "Roofing and Jally meshing for Poultry shed material" at College of Agril., Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
Quotations for purchase of "Desktop Computer" at CAET, Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा पॉवर स्प्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
Quotations for purchase of "Meterological Instruments" at Diploma in Fisheries, Shirgaon
Tender Notice No. 29 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 28 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 27 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 26 (Last Date:-17-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट मेडी, जी आय पाईप, व गॅल्वनाइज्ड पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Centralized UF 300 LPD Water Filtration System" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टिक पिशव्या छपाई करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Analytical weighing Balance" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital brix Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital pH Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Heating Mantle" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मुलांचे व मुलींच्या वसतिगृहाकरिता तयार वॉचमन केबीन पुरविणे व जाग्यावर बसविणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पंप पॅनल करीत बंदिस्त पेटी तयार करून जागेवर बसवून देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Aluminium Locking Profile" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)