DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >>Archived Tenders

 
 
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ट्रॅक्टर प्रति एकर भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "एच.डी. पी. इ. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा स्ट्रोक ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २६ (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
निविदा सुचना क्र. २५ (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
Supply Quotation for the purchase of "Grass (Brush) Cutter" at MRSC, Rameshwar (Last Date:-19-01-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "खेळाचे मैदान तयार करणेसाठी भाडेतत्वावर यंत्रसामग्री पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक कलम पिशव्या व पारदर्शक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन, ग्रीन शेडनेट व विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Digital Equipment for Smart Classrooms" at NAHEP-IDP, Dr. BSKKV, Dapoli (Last Date:-18-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Office Stationary" under NAHEP-IDP project, Dapoli (Last Date:-13-01-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रशासकीय कार्यालयासाठी रिव्हॉलविंग खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "जमीन सपाटीकरण करणेकरीता ट्रॅक्टर प्रति तास भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०१-२०२२)
निविदा सूचना क्र. २३ (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद, भाट्ये येथे "प्रयोगशाळेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक कामात मदत करणे मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन जोडणीसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी" साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Moisture Meter" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Grinder" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Seed Counter" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Rice Polisher" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Rice Miller" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Polycarbonate Sheet" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Digital Camera" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Equipment - Analysis Kit" at RARS, Karjat (Last Date:-11-01-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पी.व्ही.सी. कारपेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "६३ एम. एच. पी. व्ही. सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लास्टिक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिल्पोलीन व हिरवे शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र रामेश्वर येथे ड्रगन फ्रुट प्रक्षेत्रावर अळ्या (रिंगा) बांधणेकरिता "जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र रामेश्वर येथे "कुंपणासाठी सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे अखिल भारतीय समन्वित एकात्मिक कृषिपद्धती संशोधन प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे आय. एफ. एफ. मॉडल प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रोटाव्हेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान "खाद्यपदार्थ, अल्पोपहार" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "संगणक संच, लेसर स्कॅनर, व लेसर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
Supply Quotations for "Supply and Comissioning of iPad Pro with Accessories" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-31-12-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Conference Table with Chair, Book Shelf & Store Well" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-05-01-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर JCB भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबात (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net" at CES, Wakavli (Last Date:-29-12-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२२)
Supply Quotation for purchase of "Floating Fish Feed" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-31-12-2021)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "व्यायामशाळा (Indoor Gym) साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२१)
प्रशासकीय इमारत, दापोली येथे "उपहारगृह ३ वर्षे विना भाडे तत्वावर चालविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन कर्जत, येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-28-12-2021)
राष्ट्रीय छात्र सेना, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "वार्षिक एन.सी.सी. प्रशिक्षण शिबीर कार्यक्रमासाठी साऊंड सिस्टिम आणि मंडप डेकोरेशन करिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at TMBRS, Zadgaon (Last Date:-28-12-2021)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कृषी विद्या विभागात "शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाचा कामे करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "Installation and commissioning of Duel Extruder 3D Printer Set" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-28-12-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टिक कार्पेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू वाण कॅटलॉग छापणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "GI (गोल व चौकोनी पाईप)" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "installation and commissioning of Colour Photocopier" under NAHEP-IDP Project, Dapoli (Last Date:-23-12-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१ इव्हर्टर बॅटरी ची रिप्लेसमेंट करून नवीन खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Green Shadenet" at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-22-12-2021)
राष्ट्रीय छात्र सेना, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "एन.सी.सी. छात्र सैनिकांना गणवेश शिलाई" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफल बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२१)
कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रोपवाटिकेतील प्रयोगशाळेकरिता प्लास्टिक मोठे ड्रम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्र विभागांतर्गत प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. २२ (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रोटाव्हेटर (Rotavetor)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Rotary Slasher Model H.C 808 & it's spare parts" at RFRS, Vengurle (Last Date:-20-12-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "CCTV चा DVR" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net"at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-21-12-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "संगणक संच, लेसर स्कॅनर व लेसर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते व कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या व कलम बांधणी पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, ब्लॅक व व्हाईट शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "पक्षांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "ऑफिस रूम चे फॉल सिलिंग करणेसाठी वस्तू व मजुरीसह" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "STIHL Power Weeder ४० cc (BC२३०) मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bosch Tool Sharpening Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डी.ए.पी. रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Ph & EC Tester" at Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-14-12-2021)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "लाकडी नौकेची दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchae of "Protein Skimmer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-12-2021)
निविदा सुचना क्र. २१ (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Irrigation Material" at VIS, Central Experiment Station, Wakavli (Last Date:-10-12-2021)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील "प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील कामे" करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील "प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील कामे" करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "प्लास्टिक बॅरेल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Lenovo All in One Desktop चा Display दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मका पिकावरील प्रयोग प्रकल्पामध्ये दैनंदिन कामे" करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कृषी हवामान वेधशाळेतील विविध उपकरणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
Supply Quotations for "Hiring JCB for Cleaning & Leveling of Farm" at Arecanut Research Station, Diveagar, Shriwardhan (Last Date:-10-12-2021)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमील खत (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे विजयदुर्ग च्या प्रक्षेत्रावर "ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी आवश्यक सिमेंट चकती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो पिकासाठी सिंचन प्रणाली साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ग्रीन शेडनेट, काळा प्लास्टिक पेपर व पॉली ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप (संच)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ग्रीन शेडनेट, सल्फोलीन, विडमॅट, मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी क्षमतेचा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Printer" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:29-11-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप (संच)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ग्रीन शेडनेट, सल्फोलीन, विडमॅट, मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी क्षमतेचा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Printer" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:29-11-2021)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथील जनावरे बंद लखोटा पद्धतीने विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२१)
निविदा सूचना- कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील गायी आणि वळू यांचा जाहीर लिलाव (लिलाव दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Gravity Drip Kit " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ट्रॅक्टर चे टायर व ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील मृद व रसायनशास्त्र विभाग येथे प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथ्थकरणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर निर्धारित कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदाराकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. २० (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभागातील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे खाचरांची/प्लॉट्सची बांध बंधिस्ती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तुषार सिंचन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Laptop" under DST Funded project at College of Fisheries, Shrigaon (Last Date:26-11-2021)
ई निविदा सुचना क्र. १ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. २ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. ३ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
ई निविदा सुचना क्र. ४ (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मूलभूत बिजागुनन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक मल्चिंग कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "खाजगी नवीन वाहन भाडेतत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ग्रोवर क्रम्बल खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्कॉर्पियो चे टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मिक्चर भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कार्यक्रमांसाठी खाद्यपदार्थ पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "चिकू बागेतील फळे काढण्यास" मे २०२२ पर्यंत निविदा देणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पांढरे मांजरपाट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Implements for Mini-Tractor" under AICRP at CES, Wakavli (Last Date:-15-11-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Implements for Mini-Tractor" under AICRP at CES, Wakavli (Last Date:-15-11-2021)
Inviting Quotations for- Providing annual maintenance servicing of 62.5 KVA DG set (5 Nos) 20 KVA DG set & 15 KVA DG set at Central Campus, Dr. B.S.K.K.V., Dapoli (Last Date:-13-08-2021)
संशोधन संचालनालय, दापोली येथे "बारकोड प्रिंटर चे बारकोड लेबल व बारकोड रिबन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Exide Tubular Battery (IMTT 1800)" at Regional Agril. Research Station, Karjat (Last Date:-14-08-2021)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Aluminium Locking Profile" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०८-२०२१)
आंबा संशोधन केंद्र उपकेंद्र, रामेश्वर "आंबा बागा मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेकरिता" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२१)
मा. कुलगुरू निवासस्थान मध्ये "EAPBX यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २०-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रामोक्झोन व ग्लायसेल तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृद व रसायनशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे करणेसाठी "कंत्राटदारांकडून दरपत्रके" पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "आंबा बाग (८८ हापूस कलमे) एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे आंबा प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक तसेच गांडूळखत निर्मितीची अनुषंगिक कामे करून देण्यासाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९/०७/२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "खाजगी वाहन भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "नामनिर्देश फलक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रेफ्रिजरेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॅक्लोब्युट्रॉझॉल २३% EC" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागामध्ये "ऑल इन वन (All In One) इंकजेट प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विडमॅट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य जीरे व मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "जेसीबी सेवा भाडेतत्वावर घेऊन बांधबंधिस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्धारीत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेतीविषयक आणि प्रायोगिक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "३ एच. पी क्षमतेचा CRI मेक बोअरवेल सबमर्सिबल पंप व फिटिंग असेसरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०६ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशास्त्र प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०५ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
निविदा सूचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-२२-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०६-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "2 New air Conditioning Machines" at Plant Biotechnology, Dapoli (Last Date:-18-06-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Autoclavable glass tissue culture bottles, autoclavable tissue bottle caps & autoclavable plastic trays" at Plant Biotechnology, Dapoli (Last Date:-18-06-2021)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Repairing/Replace Door of Entomology Department" at Dept. of Entomology, RARS, Karjat (Lats Date:-21-06-2021)
Supply Quotations for the purchase of "PCR Master Mix and Bacteriological Media & Lab Wares" at College of Fisheries, Shirgaon (Lats Date:-21-06-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "पक्षीखाद्य (Poultry Feed)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "एक दिवसाचे सुधारित जातीचे पक्षी (Poultry Birds)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
Supply Quotations for the "Preparation of Insect Rearing Cages for Experimental Purpose" at RARS, Karjat (Last Date:-17-06-2021)
Supply Quotations for the "Painting to Entomology Dept." at RARS, Karjat (Last Date:-17-06-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य जीरे" व "मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टिकर लेबल प्रिंटिंग" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉलिशेड्स दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रशिक्षण, शेतकरी मेळावे इ. करिता "खाद्यपदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टायर ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयीन वाहन टाटा सुमो कुशनिंग करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
दापोली येथे "निरुपयोगी वाहनांचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव" (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "लेखा परीक्षण करून उपयोगिता प्रमाणपत्र देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इन्व्हर्टर (Inverter)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०६-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "ठेका पद्धतीने शेती विषयक कामे अकुशल मजुरांकडून करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०६-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विक्रीयोग्य आंबा काजू कलमे तयार करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्वच्छ केलेले हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भाडे तत्वावर वाहन घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिकेसाठी "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिकेत "कलमपिशव्यांत भरणेसाठी माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागात "शेती विषयक प्रयोगाची कामे" कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेततळ्यासाठी प्लास्टिक आच्छादन" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-२८-०५-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कीटकशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कार्यालयीन कामे करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "नारळ झाडांवरील फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून औषध घालणे" इत्यादी कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तासलेला जांभा चिरा व सिमेंट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "जनावरांची जाहीर लिलाव पद्धतीने विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (लिलाव दिनांक:-१९-०५-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आकेशिया वृक्षांचा लिलाव व विक्री करणेसाठी" निविदा मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील उद्यानविद्या विभागांतर्गत शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "एच.डी.पी.इ. (HDPE)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "जनावरांकरिता खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "सोयाबीन काड (सुके खाद्य)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र. पनवेल येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगासाठी देवगड हापूस आंबा फळे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भांडार विषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
बियाणे विभाग, येथे साहित्य/वस्तू "जेथे आहे आणि जसे आहे या तत्वावर विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अअंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर तारेचे कुंपण करणेसाठी लोखंडी तार (बारबेड वायर) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर बांधबंधिस्तीसाठी सिमेंट पाईप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावर तारेचे कुंपण करणेसाठी सिमेंट काँक्रीट पोल खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "लेखापरिक्षण करून उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याचे सनदी लेखापरिक्षणाचे काम करण्यासाठीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "निमपेंड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "ट्युबलेस टायर रिमोल्ड करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०४-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "किराणा साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०४-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०४-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०४-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा फळझाडे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०४-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करून घेणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०४-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील काम करणेसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (३०-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या कार्यालयामध्ये व प्रक्षेत्रावरील कामांसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०३-२०२१)
List of the Manufacturer for Annual Rate Contract List for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2020-21
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "आकेशिया/सुरु वृक्ष विक्री" करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा कंपनीचे सिल्वर पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लिलाव न झालेल्या जनावरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून विक्री" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाची चित्रफित" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "ट्रक भाड्याने" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे “वनझाडे लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी” दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे “पहारेकरी काम ठेका पद्धतीने” करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, किल्ला-रोहा येथे “प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर व सुमो जीप लिलाव करणेसाठी” निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे “१० अश्वशक्ती सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर दुरुस्ती” करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "५० मायक्रोन जाडीची पांढरी पॉलीथीन शीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "३ एच. पी. क्षमतेचा किर्लोस्कर मेक बोअर वेल सबमर्सिबल पंप व फिटिंग अक्सेसरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "नौकेसाठी बॉटम कलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "एम.एस. रॅक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे मत्स्य तलावात कृत्रिम ऑक्सिजन निर्मितीसाठी "पॅडल व्हील एरेटर व जोडणी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे ओले काजूगर प्रक्रिया संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इंडस्ट्रिअल सायरन व टायमर युनिट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "२ इंची आकाराचा एच.दि. पी.इ काळा पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जैन कंपनी चे इर्रिगेशन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोर्टेबल पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हॉट केस (फूड वॉरमर)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य बीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोड स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोड स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "साफसफाई साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी, साफसफाई साहित्य व इतर साहित्य" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे यथे "टाटा बस करिता नवीन बॅटऱ्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२१)
पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०२१)
e-Tender 4 first extension (Tender No: 1160) for "Construction of Customized High-rise Metal (GI) Polyhouse" at CAET, Dapoli (Last Date:-23-03-2021)
Result of e-Tender 3 (c-Tender No: 1299) for purchase of ", Plastic mulching paper; 2. HDPE Vermicompost bed: 3. 50% Green shadenet;4. Tarpaulin; 5. HDPE Farm pond liner"
Result of e-Tender 2 (e-Tender No: 1263) for purchase of Bamboo pressure vaCuum impregnation treatment plant
Result of e-Tender 1 (e:Tender No: 1625) for purchase of 1.Customized air handling unit; 2. PID sensor system; 3. Test chamber
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट, येथे "मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक फल संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे “काटेरी कुंपण तार” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "१६ mm लॅटरल पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो करिता फ्लोअरिंग पत्रा बसविण्याचे" काम करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२१)
e-Tender Notice No. 04 & Form for "Construction of customized high-rise metal (GI) polyhouse" (Last Date:-16-03-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायक्रोस्कोप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके व कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Supreme Silpaulin" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Computer guage/meter with software and data-logger for soil moisture meter/soil tensiometer" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Solar Pumping System" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Soil auger and accessories for soil moisture meter/soil tensiometer" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Drip Irrigation Automation Unit" Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-16-03-2021)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इलेक्ट्रॉनिक हवामान दर्शक फलक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे विंधण विहीर खोदणे, जोडणी व इतर अनसूषांगिक कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Weighing Balance" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-16-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Infrared Thermometer & LUX meter" at Central Experiment Station, Wakawali
Supply Quotations for the purchase of "Live Fish Transportation Fibre Glass Boxes/Tanks" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-15-03-2021)
निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्टील ऑफिस कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "प्लॅस्टिक खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "रिव्हॉल्व्हिंग चेअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपवाटिकेतील व प्रक्षेत्रावरील कामांसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १७ (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "N Computing करिता लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Root Trainer" at RFRS, Vengurle (Last Date:-15-03-2021)
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्द्यालय, दापोली येथे “बांबू पोलीहाऊस उभारणीकरिता मजूर” पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “औजारे शेड व टॉयलेटब्लॉक” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “सिमेंट” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “वाळू” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे “चिरे” खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
निविदा सुचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Green house Construction Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "High Pressure Fogging System" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Bamboos" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-03-2021)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सिलपोलीन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Protein Skimmer" College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-03-03-2021)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Soil Tensiometer tubes adaptable for automation" under AICRP-IWM at Central Experiment Station, Wakawali (Last Date:-09-03-2021)
Supply Quotation for purchase of "Laptop" at Department of Agronomy, Dapoli (Last Date:-05-03-2021)
सूचना:- सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची जेथे आहे तेथे आणि जसे आहे तसे या तत्वावर विक्री करणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (तिसरी मागणी)(अंतिम दिनांक:-०४-०३-२०२१)

Tender Form
Supply Quotations for the purchase of "Raw Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-08-03-2021)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "टायर्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "एम.एच. डी ८०० बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलिन गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १५ (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १४ (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ग्रीन शेडनेट ५० टक्के यु.व्ही. स्टॅबिलाईज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "पी.व्ही.सी. पाईप (५० MM)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लॅस्टिक कलम पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन, ग्रीन शेडनेट व वीडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Computer Motherboard" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-02-2021)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "चिरा (जांभा दगड)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Stationary" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-02-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा इंडिगो कार दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्पॅगनम मॉस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट, येथे "झेनॉन वाहनाकरिता ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरिवणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लॅस्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "५ एच पी क्षमतेचा ओपन वेल सबमर्सिबल पंप खरेदी, जोडणी व इतर अनुसंगिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान प्रशिक्षणार्थीना विविध हॉटेल/विश्रामगृहे कडून ने-आण करणेकरीता वातानुकूलित गाडी व टेम्पो ट्रॅव्हलर" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या कलम पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या व कलम बांधणी पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, ब्लॅक व व्हाईट शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यक्रमादरम्यान "नायलॉन बॅग (Sac)" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यक्रमादरम्यान "खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार" देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पुस्तक छपाई करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफल बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट लेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२१)
कृषी विद्या विभाग, दापोली येथे "बारबेड वायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १३ (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
निविदा सूचना क्र. १२ (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिमेंट पोल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लॅन (LAN) बसविणेसाठी साहित्य" खरेदीकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रोपवाटिका विभागाकरिता "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक व विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लॅस्टिक मल्चिंग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लॅस्टिक क्रेट्स व घमेली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लॅस्टिक कागद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२१)
मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोली येथे "निरुपयोगी वाहनांचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव" (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "डिपफ्रिज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील ओले काजूगर प्रक्रिया संचातील निर्धारित कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "वजनकाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०२-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सबमर्सिबल पंप व मोबाईल पंप कंट्रोलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या कार्यालयामध्ये "कुशल मनुष्यबळासाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२१)
Supply quotations for the purchase of "HDPE Weed mat" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-10-02-2021)
e-Tender 1 first extension (Tender No: 1625) notification for purchase of 1.Customized air handling unit; 2. PID sensor system; 3. Test chamber at CAET, Dapoli (Last Date:-11-02-2021)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "केबल ४ एम.एम. स्क्वे. मीटर x ३ सी." खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२१)
Supply Quotations for purchase of "Loading Device (Computerized Treadmill)" under AICRP at CAET, Dapoli (Last Date:- 09-02-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२१)
Supply quotations for the purchase of "Computers and Printers" under IITB-DIC at CAET, Dapoli (Last Date:-07-02-2021)
e-Tender 2 for purchase of Bamboo pressure vacuum impregnation treatment plant at CAET, Dapoli (Last Date:-07-02-2021)
e-Tender-3 for purchase of 1. Plastic mulching paper; 2. HDPE Vermicompost bed; 3. 50% Green shadenet; 4. Tarpaulin; and 5. HDPE Farm pond liner (Last Date:-03-02-2021)
e-Tender-1 for Purchase of 1. Customized air handling unit; 2. PID sensor system; and 3. Test chamber at CAET, Dapoli (Last Date:-03-02-2021)
निविदा सूचना क्र. ११ (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या व बांधणी प्लास्टिक पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ग्रीन शेडनेट, काळा प्लास्टिक पेपर, पॉली ट्यूब व प्लॅस्टिक दोरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सीलपॉलिन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२१)
सूचना:- सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची जेथे आहे तेथे आणि जसे आहे तसे या तत्वावर विक्री करणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (दुसरी मागणी)(अंतिम दिनांक:-०५-०२-२०२१)

Tender Form
Supply Quotations for the purchase of "G.I. Sqaure tubes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-05-02-2021)
कृषी तंत्र विज्ञालय, किल्ला-रोहा येथे रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी "अकुशल मजूरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२१)
Supply Quotations for purchase of "Ultra pure water purification system (Distill glass unit)" at Plant Biotechnology Centre, College of Agril. Dapoli (Last Date:- 03-02-2021)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "रक्षक सापळा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर बुशपेपर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगशाळेमधील भांडारातील निरुपयोगी जडवस्तू संग्रह चे निर्लेखन करणेसाठी लिलाव" (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Solar Operated Light Trap" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक" व "फेन्सिंग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२१)
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा, उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदेची "शेतकरी यशोगाथा पुस्तिका छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रयोगशाळेकरिता "कोल्ड स्टोरेज युनिट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्लेखित साहित्याची विक्री करणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य (गोदरेज कंपनीचे मिल्क मोअर खाद्य)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२१)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य (पत्रीपेंड/सरकीपेंड, गहुभूशी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी मजुरांकडून" निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
Supply Quotations for "Video Production in NICRA Villages" at KVK, Lanja (Last Date:-16-01-2021)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "नर्सरी टनेल उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "पॉलिशेडनेट हाऊस उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "पॉवर टिलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "RO Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०१-२०२१)
Supply Quotations for the purchase of "Waterproof Pocket pH Tester" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-12-01-2021)
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Drums" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-12-01-2021)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू प्रशिक्षण व SCSP कार्यक्रमादरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार देणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०१-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेती विषयक लागणारी अवजारे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०१-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वीज प्रक्रिया केंद्रामध्ये वीज प्रक्रियेसाठी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे कार्यालयाला "फॉलसिलिंग" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२१)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "ट्रॅक्टर साठी बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली साठी बोधचिन्ह (Logo) तयार करणेकरीता जाहीर आवाहन (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२१)
Supply Quotations for "Poly-Shed" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-04-01-2021)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२०)
सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "निरुपयोगी (भांडार) वस्तूंची विक्री" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०१-२०२१)

Tender Form
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Agriculture Tool Kits" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
दापोली येथे AICRP PEASEM प्रशक्षेत्रावरील झाडे तोडण्यासाठी व तोडलेली लाकडे एका ठिकाणी ठेवण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमील (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्र व नर्सरी विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०२०)
वनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली येथे "उन्मळून पडलेल्या व उभ्या असलेल्या अकेशिया वृक्षांच्या लिलावाकरिता" निविदा मागविणेबाबत (दिनांक:-२४-१२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "pH and EC Meter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Stability Chamber (Humidity Oven)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ट्रॅक्टर भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ट्रॅक्टर भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "एच.डी.पी. ई पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "पी.व्ही.सी पाईप व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२०)
दापोली येथे विविध प्रकाशनाच्या प्रति "छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जमीन सपाटीकरणाकरिता JCB" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये "खाद्य पदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मृदेतील ओलावा परिक्षण (Gravimetric Method) करिता विविध प्रयोगशाळा उपकरणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
निविदा सूचना क्र. १० (अंतिम दिनांक:-०३-१२-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "HDPE Pipe व त्या अनुषंघिक प्लम्बिंग साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Display Board" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्लम्बिंग साहित्य (Plumbing Material)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२०)
Quotations for the purchase of "Meteorological Instruments" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-07-12-2020)
Supply Quotations for the purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-20-11-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "मधुमका बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्र व रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करण्यासाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलीन सिल्वर ब्लॅक पॉलिथिन मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "LED Display Screen" under IITB-DIC at CAET, Dapoli (Last Date:-18-11-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "आंबा प्रक्षेत्रावर गांडूळखत निर्मिती ची अनुषंगिक कामे करून देण्यासाठी प्रतिदिवस मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघात येथे "प्रोट्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-११-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, देवधे, लांजा येथे "मायक्रोन्यूट्रिएंट निम-जी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मायक्रोला १९:१९:१९, ०:५२:३४ रासायनिक खते" खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य पृथःकरण करणेसाठी स्टॉक सोलुशन" खरेदी करणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "१६ mm लॅटरल पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "रक्षक सापळ्याचा मोल्ड (साचा)" तयार करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट लेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऍटोमिक ऍबसॉर्पशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीनकरिता स्टेनलेस स्टील डक्ट" तयार करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्वीटकॉर्न शुगर ७५ (syngnta) जातीचे बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१०-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "जे.सी.बी. प्रति तास भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२०)
Invitation of Quotations for Design and Development of "Professor Evaluation System mobile app" (Last Date:-28-10-2020)
Supply Quotations for the purchase of "Fish Feed" at College of Fisheries, Shirgaon(Last Date:-28-10-2020)
Supply Quotations for the Setup of "Aquarium Fish Tank" at University Head Office, Dapoli(Last Date:-12-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "डायमोनिअम ऑफ फॉस्फेट" आणि "सल्फेट ऑफ पोटॅश" खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ७ (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ६ (अंतिम दिनांक:-२२-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गणवेश सेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२०)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२०)
ई निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फणस, जांभूळ, कोकम, करवंदे कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फणस, जांभूळ, कोकम, करवंदे कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा शेंडा कलमे बांधणीची कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१०-२०२०)
Supply Quotations for the "Analysis of Heavy Metals" at College of Fisheries, Shirgaon (20-10-2020)
मत्स्य महाविद्यालय, शिरगांव येथे "संगणकाचे मदरबोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ कलमे बांधणी" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेमध्ये विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "संशोधन पत्रिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of PVC Pipes, Valves, Electric Pump and Accessories at College of Horticulture, Mulde(Last Date:-20-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पॉवर स्प्रेअर पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "३ एच.पी. क्षमतेच्या ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Meterological instruments" at Dept. of Agronomy, Dapoli (Last Date:-14-10-2020)
Supply Quotations for purchase of "Raw Material" at CAET, Dapoli (Last Date:-15-10-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेसाठी प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१०-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "Electronic Balance" at Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-09-10-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Inverters" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-10-2020)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "पक्षीखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
कृषीविद्यावेत्ता, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दहा एच पी. सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुधाचे कुपन छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Air blowers and Aeration Accessories" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-10-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इरिगेशन मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "होंडा ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पी.व्ही.सी. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१०-२०२०)
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे" ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२०)
निविदा सूचना क्र. ४ (सन २०२०-२१) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डीएपी रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डीएपी रासायनिक खतांपासून ब्रिकेट बनविण्याच्या मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चार प्रयोशाळा विभागाकरिता "रिफ्रॅक्टोमीटर, रसायने व ग्लासवेअर " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "मत्स्यखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सुप्रीम मेक १२० जी.एस.एम. प्रकारातील पिवळ्या रंगाची ताडपत्री/सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०)
Supply Quotations for "Printing of Information Leaflet" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-09-2020) 
Supply Quotations for "Printing of Information Book" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-24-09-2020) 
कृषी तंत्र विज्ञालय, किल्ला रोहा येथे "ठेका पद्धतीने रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०९-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जांभा दगड (चिरा)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "चार प्रयोगशाळेकरिता लाकडी सोफा सेट, टी-पॉय व खुर्च्या " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे "ट्रॅक्टर चालक", "पहारेकरी" या पदांसाठी तसेच "कार्यालयीन टायपिंग", "तत्सम कार्यालयीन कामे" व "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे "ट्रॅक्टर चालक", "पहारेकरी" या पदांसाठी तसेच "कार्यालयीन टायपिंग", "तत्सम कार्यालयीन कामे" व "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०९-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Power Point Presentation Projector" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Laptop along with Accessories" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Digital Camera" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Telescopic Pruner Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bush/Weed Cutter Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०९-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील ट्रॅक्टर व नांगरणी अवजारे साठी स्पेअर पार्ट्स (Spare Parts)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०९-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "UV Stabilized-Laminated HDPE Woven Fabric for water proof lining 500(Micron) Material" at CAET, Dapoli(Last Date:-16-09-2020) 
Supply Quotations for purchase of "Printer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-04-09-2020) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "इन्सेक्ट सेट-४० मेश (पांढरा रंग)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "UV Sheet" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "Silpaulin" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-09-09-2020) 
Supply Quotations for purchase of "Feed & Fertilizers" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-09-09-2020) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "Monosex Tilapia मत्स्यबीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०९-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "Appolo Tractor Tyler" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०९-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता ग्लास बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०९-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०)  
कृषी तंत्र विज्ञालय, लांजा येथे "२० एच.पी. इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ISI Mark 500 मायक्रॉन यू व्ही स्टॅबिलाइज्ड HDPE जिओमेम्ब्रेन / लाईनिंग कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, शिरगाव येथिल आंबा बाग एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेसाठी दरपत्रके मागाविनेबाब्त (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२० 
Supply quotations for purchase of Fish Seed of Tilapia Fish under DBT Women Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-27-08-2020) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२०) 
Supply quotation for "Heavy Metal Analysis" at College of Fisheries, Ratnagiri (Last Date:-28-08-2020) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कुक्कुट खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिंम दिनांक:-२०-०८-२०२०)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Mahindra Supro Maxitruck T4 BSIV टेम्पो" करिता टायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०८-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०२०) 
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर, देवगड येथिल आंबा बाग एका हंगामासाठी मेहनतीवर देणेसाठी दरपत्रके मागाविनेबाब्त (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०२०)  
Supply Quotations for purchase of "Vaibhav Sickles" at College of Agril. Engg. Tech., Dapoli (Last Date:-18-08-2020) 
Rate Contract Notification:- "Invitation for proposals for entering into annual rate contract for Supply of Chemicals/Glass wares/Plastic Wares & Silica Wares for the year 2020-2021" (Last Date:-17-08-2020) 
कृषी विज्ञान केंद्र, देवधे, लांजा येथे प्रशिक्षणार्थींना "खाद्य पदार्थ" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक मिश्र खत व विद्राव्य खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक मिश्र खत व विद्राव्य खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "आवळा व खिरणी बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रामोक्झोन तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२०) 
ई- निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२०) 
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ''सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण माहिती पुस्तिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच (मशीन व बॅटरी सहित)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "निकोटेड युरिया झुआरी डीएपी खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०८-२०२०) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळ्यांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२०)  
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, दापोली येथे "दहा एच. पी. ओपनवेल मोटार पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Single gun Power Operator HTP Pump"खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०७-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "सीलपॉलीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे प्रशिक्षणामध्ये "अल्पोपहार व जेवण देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Long Heavy Duty Secateurs type pruner" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Telescopic Pruner मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Bush/Weed Cutter मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अॅल्युमिनिअम बॉयलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेतीविषयक लागणारी अवजारे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "झेरोक्स मशीन साठी नवीन पेपर ड्रॉवर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश व सिंगल सुपर फॉस्फेट खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो (MH-०८-C-८५८०) करिता फ्लोअरिंगचे पत्रा काम करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "अश्वशक्ती मोनोब्लॉक व अश्वशक्ती सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयातील संगणकांची देखभाल, दुरुस्ती, इंटरनेट सुविधा, व इतर हार्डवेअर दुरुस्ती" करणेकरीता वार्षिक देखभाल करार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "मुख्य भांडारचे शटर नुतनीकरण करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विक्रीयोग्य आंबा, काजू कलमे तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विविध प्रकारच्या फळझाडांची कलमे बांधणी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वॉटमन नं. १ फिल्टर पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "७.५ एच पी क्षमतेचा सबमर्सिबल पंप" खरेदी, जोडणी, तसेच इतर अनुशंगिक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "६२.५ KVA विद्युत जनरेटर स्पेअर पार्ट बदलीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०७-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "झेरॉस मशीन साठी पेपर ड्रॉवर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या रोपवाटिकेवरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या रोपवाटिकेवरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०६-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इथिलिन गॅस ट्रान्समीटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कीटकनाशके व रोगनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०६-२०२०)  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक रंगीत खोळ (मोठी पिशवी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२०)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टीन पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबबत (अंतिम दिनांक:-१८-०६-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी "मजुरांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिंगल सुपर फॉस्फेट खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "नागली विक्री" करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०६-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक रंगीत खोळ (मोठी पिशवी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०६-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाद्यान्न साठवणुकीस योग्य प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विहिरीतील गाळ काढून साफसफाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्लम्बिंग साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२०)  
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका विभागासाठी "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रोपवाटिकेसाठी सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ (ग्रीन मॉस)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून (२ मजूर) निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून (३ मजूर) निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे नारळांची फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून झाडावर औषध घालणे ई. कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता ग्लास बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेकरिता आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिंचोरा पद्धतीचा सूर्यप्रकाशावर आधारित प्रकाश सापळा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२०) 
Supply Quotations for purchase of "UV-Stabilized-Laminated HDPE Woven fabric for water proof lining (500 micron) material" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-04-05-2020) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ग्रामोक्झोन व तणनाशक ग्लायफोसेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर जे.सी.बी. भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मिश्र खत १०:२६:२६" आणि "निमपावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सुफला १५:१५:१५ खत, ऑर्मिकेम खत, सिंगल सुपर फॉस्फेट, युरिया, म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चांगले कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रे-ड्रायर करीता एस. एस. ट्रे (३२" * १६" * ९")" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२०)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पिशवीतील सोनचाफा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेकरिता प्लास्टिक बॉटल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२०) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली अंतर्गत सेंद्रिय शेती प्रक्षेत्रावर "प्रति तास दारा प्रमाणे भाडेतत्वावर जे. सी. बी. घेणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२०)  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२०) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०४-२०२०) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "कोरोगेटेड बॉक्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२०) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर शेतीविषयक कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "पंप सेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कामासाठी कुशल मनुष्यबळ" जाहीर निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
जाहीर निविदा:- प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी कुशल मनुष्यबळ" जाहीर निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम शिरगांव येथे "UPS" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "संगणक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी विद्या विभाग कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण माहिती पुस्तिका छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कोकम कापणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
Tender Notice No. 37 (Last Date:-20-03-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टिन पत्रा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काजू लागवड तंत्रज्ञान व प्रक्रिया पुस्तक छपाई" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कोकणातील दुर्लक्षित औषधी वनस्पतींचा माहितीपट" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
Selected Firms to Rate Contract for entering into Annual Rate Contract for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2019-20 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वेंडिंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "ईन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो-ट्रे व कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "इरिगेशन मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "२.५" HDPE Pipe व त्या अनुषंगिक इतर प्लम्बिंग मटेरियल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "आर.सी.सी. मेडी व जी.आय पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
Tender Notice No. 36 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 35 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 34 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 33 (Last Date:-17-03-2020)
Tender Notice No. 32 (Last Date:-17-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Honey Bee Box" & "Colony of Indian Bee" at RCRS, Bhatye (Last Date:-17-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Fish Feed" under DBT-Women Project at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for "Boarding Arrangement" in the Workshop Programme at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-12-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "लोखंडी गेट बसविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जाम्भा दगड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफळ रोपे व बी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक कलम पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलीन व ग्रीन शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply Quotation for purchase of "GI Rod (Sqaure)" at RARS, Karjat (Last Date:-12-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सीलपॉलीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for Preparation & Printing of Field Guide at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date:-09-03-2020)
कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे "प्लास्टिक कुंड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२०)
Supply quotations for organizing Scuba Diving Field visit at Shirgaon, Ratnagiri on "Techniques in assessment of aquatic biodiversity and its' conservation" under RGSTCMGB project (Last Date:-09-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Podium" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-16-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Inverter with Batteries" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-13-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "अर्धगोलाकार टनेल शेड दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Printer Cartridges" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Antivirus" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-11-03-2020)
निविदा सूचना क्र. ३१ (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "संगणक संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Can Seaming Machine" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-12-03-2020)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट, ऑफिस टेबल आणि ऑफिस खुर्ची" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत काजू बोंड प्रक्रिया, काजू बोंड मूल्यवर्धन आणि विकास प्रकल्पाकरिता "Digital Refractometer" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०३-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Plumbing Material" for Vertical Crab unit at MBRS, Zadgaon (Last Date:-06-03-2020)
Supply Quotations for purchase of "Double door 300 L Deep Freezer" for Wadamirya Crab unit at MBRS, Zadgaon (Last Date:-06-03-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टो कंपनीच्या पाण्याच्या प्लास्टिक टाक्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२०)
Supply Quotations for "Development of Prefessor Evaluation System mobile app" at Dapoli (Last Date:-11-03-2020)
ई निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२०)
शुद्धिपत्रक: 'ड' नमुना ई निविदा सुचना (२२४२) बाबत
शुद्धिपत्रक:- ई निविदा सूचना क्र. २४ (२२४१) बाबत
शुद्धिपत्रक- ई निविदा सूचना क्र. २१ (२२२७) बाबत
Supply Quotations for "Development of Online e-commerce Platform for sale of University Agriculture Produces" at Dapoli (Last Date:-02-03-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालयाकरिता "लायब्ररी यूजर ट्रॅकिंग सिस्टिम सॉफ्टवेअर (UTS)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "Guest House" साठी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप व ५ एचपी सबमर्सिबल मोटारपंप दुरुस्त करणे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:२९-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Digital Podium PA Lectern System with nechband PA system" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-29-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुवैद्यकीय साहित्य (Veterinary Material)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मुव्हेबल ट्रॉलीस व्हील" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टीम प्रेशरगेज, नॉनरेटर्निंग वॉल्व, सेफटी वॉल्व, स्टीम नीडल वॉल्व, स्टीम ट्रॅप असेम्ब्ली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "एक्झॉस्ट फॅन (१४५० आर पी एम) व सिलिकॉन फायबर कोटेड वायर (२.५ स्के.मी.मी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
निविदा सुचना: रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेणेसाठी लिलाव (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मसाला पिके उत्पादन तंत्रज्ञान व प्रक्रिया कार्यक्रमातील शेतकऱ्यांना चहा, नाश्ता व जेवण देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Stereoscopic Microscope" & "Insect Dessecting Microscope" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-27-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या मेन गेटच्या डागडुजी" साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्यशेती साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Gerber Centrifuge Machine" & "Water Bath" at Colleg of Agriculture, Dapoli (Last Date:-26-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक संच व प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Bench Vice" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "तुषार सिंचन (Sprinkler)" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "RO Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चांदा ते बांदा अंतर्गत "LG/Whirpool Double Door Freeze" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "मोटार पंप रिव्हाडींग फिटिंग सह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "प्लास्टिक प्लॉट मधील फुले आलेली ऑर्कीड रोपे तसेच प्रो ट्रे मधील ऑर्चिड रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "कीटकनाशके, रोगनाशके आणि तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Digital Analytical Weighing Balance (0mg to 100g)" at RFRS, Vengurle (Last Date:-20-02-2020)
Quotation for purchase of "Roofing and Jally meshing for Poultry shed material" at College of Agril., Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
Quotations for purchase of "Desktop Computer" at CAET, Dapoli (Last Date:-20-02-2020)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "होंडा पॉवर स्प्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत
Quotations for purchase of "Meterological Instruments" at Diploma in Fisheries, Shirgaon
Tender Notice No. 29 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 28 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 27 (Last Date:-17-02-2020)
Tender Notice No. 26 (Last Date:-17-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
Quotations for purchase of "Poultry Feed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-15-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट मेडी, जी आय पाईप, व गॅल्वनाइज्ड पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Centralized UF 300 LPD Water Filtration System" संच खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉवर ऑपेरेटेड गांडूळखत चाळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्लास्टिक पिशव्या छपाई करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
Quotation for purchase of "Analytical weighing Balance" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital brix Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Digital pH Meter" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
Quotation for purchase of "Heating Mantle" at RFRS, Vengurle (Last Date:-13-02-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मुलांचे व मुलींच्या वसतिगृहाकरिता तयार वॉचमन केबीन पुरविणे व जाग्यावर बसविणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पंप पॅनल करीत बंदिस्त पेटी तयार करून जागेवर बसवून देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Aluminium Locking Profile" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "UV Sheet" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०२-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "तांत्रिक सीडी व तांत्रिक पुस्तिका तयार करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०२-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान प्रशिक्षणार्थीना विविध हॉटेल/विश्रामगृह कडून ने आण करण्याकरिता वातानुकूलित गाडी व टॅम्पो ट्रॅव्हलर चे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान देण्यात येणाऱ्या "नायलॉन बॅग (sac)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मालवाहक क्रेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Fertigation Tank, Screen Fielter & Venturey Assembly" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Fertigation युनिट व स्प्रिंकलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जे. सी. बी. प्रति तास दराने भाडे तत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Galvanized Poles" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Furniture" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Feed Making Machinary" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Glass & Silicon tube" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "CCTV Unit" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-07-02-2020)
Supply Quotations for purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-10-02-2020)
Supply Quotation for purchase of "Smart Digital TV" at University Library, Dapoli (Last Date:-06-02-2020)
Supply Quotation for purchase of "Photography Camera" at University Library, Dapoli (Last Date:-06-02-2020)
Supply Quuotations for the purchase of "Laboratory Material" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-05-02-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "राष्ट्रीय स्तरावरील काजू प्रशिक्षण वर्ग" कार्यक्रमादरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०२-२०२०)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Sextant" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०२-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "L.C.D. Projector" for smart classroom at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-02-2020)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "ट्रायकोडर्मा (Trichoderma)" हे जैविक बुरशीनाशक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रेन पाईप (Rain Pipe)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Inline Lateral संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कल्टिव्हेटर (Cultivator)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Computer table & Classrooms tables" at Diploam in Fisheries, Shirgaon (Last Date:-29-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "USB Micro station, Silicon pyranometer sensors, PAR Quantum sensors and Soil moisture sensors" at CAET, Dapoli (Last Date:-31-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Air Conditioner" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे MIDH अंतर्गत "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधीत काम करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०१-२०२०)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने फळभाग व हंगामी/भाजीपाला पिकातील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने रोपवाटिकेतील कामे अकुशल मजुरांकडून करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "हिरवे शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे "लालमाती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "HDPE lining material for rainwater harvesting pond" at College of Horticulture, Dapoli (Last Date:-28-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Geo-Membrane material for fisheries pond" at College of Horticulture, Dapoli (Last Date:-28-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे MIDH अंतर्गत "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील बांधकामासंबंधीत काम करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२०)
Quotation for purchase of "Paddy Thresher cum Winnower" at RFRS, Vengurla (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "FRP Tank" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Ornamental Fish" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "AC Unit" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Silpaulin" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "HDPE Shednet" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Galvenized Rack" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Plastic Pool" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-27-01-2020)
Supply Quotations for "Printing of Manual" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-01-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "बारकोड प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "CCTV" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे ग्रंथालायाकरिता "लायब्ररी युजर ट्रॅकिंग सिस्टिम सॉफ्टवेअर (UTS)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Pc-Based Spectrophotometer-2202" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-23-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे १० एच. पी. व २ एच. पी. मोटर दुरुस्ती व फिटिंग साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१०० जी. एस. एम. प्रकारातील वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इव्हर्टर संच (११०० वॅट)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०१-२०२०)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे विद्यापीठ वाहनासाठी क्वालीस जीप चे टायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Photo Active Radiation meter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०१-२०२०)
Supply Quotations for "CCTV System" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-21-01-2020)
Supply Quotations for "Online Protein Skimmer" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-20-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Printer, Pen Drives, Whiteboard, hard disk dell monitor, Projector etc. and other accessories" at CAET, Dapoli (Last Date:-17-01-2020)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सिमेंट मेढी व सिमेंट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०१-२०२०)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Solar Module, Battery, Lamps and Street Light" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुराविनेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
Supply quotations for purchase of "PVC Wire Mesh" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
Supply quotations for purchase of "Hapas, Nets, Nets, Ropes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बोरॉन (बोरॅक्स)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलमे/रोपे वाहतूक करणेसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
Supply quotations for purchase of "PVC Wire Mesh" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
Supply quotations for purchase of "Hapas, Nets, Nets, Ropes" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-08-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बोरॉन (बोरॅक्स)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलमे/रोपे वाहतूक करणेसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगशाळेच्या प्रवेशद्वारासाठी ग्लास डोअर तसेच ऍल्युमिनिअम शीट बसविणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
Supply Quotations for the purchase of "Sound System" at College of Fisheries, Ratnagiri (Last Date:-15-01-2020)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर व कार्यालयामध्ये विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "डायअमोनिअम ऑफ फॉस्फेट (DAP)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मायक्रोला १९:१९:१९, ०:५२:३४ रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रायकोडर्मा, PSB, KSB खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्लास्टिक टॅंक (डबल कोटेड)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "वीड मॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "अल्युमिनियम पाईप शिडी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभ्या दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फिशिंगनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "निंबोळी पेंड (निमकेक)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "तणनाशक ग्लायफोस्फेट (ग्लायसेल)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सल्फेट ऑफ पोटॅश (SOP)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "नारळ बियाणे/कलमे/रोपे वाहतुकीसाठी ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ग्रासकटर होंडा मेक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२०)
Supply Quotations for purchase of "Vaccum Rotary Evaporator" at Post Graduate Institute of PHM, Roha (Last Date:-14-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Stationary" under ICSSR-IMPRESS at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-10-01-2020)
Supply Quotations for purchase of "Printer Cartridges" under ICSSR-IMPRESS at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-10-01-2020)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रति तास तत्वावर JCB भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कलर व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "G. I. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "लॅब टेबल, खुर्च्या व बुक केस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लेझर गायडेड लँड लेव्हलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठिबक सिंचन जोडणीसाठी लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लीड सील" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Hikvision CCTV System 4 Port" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍग्रोसॉ कंपनी चे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "डिजिटल बियाणे ओलावा मापक यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लाकडी पॅलेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "MRF ट्यूबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२०)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या कलम पिशव्या, पेप्सी पिशव्या, पातळ पिशव्या, ग्रीनशेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२०)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फिशिंगनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२०)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "स्प्लिट एसी कॅरिअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२०)
शुद्धिपत्रक क्र. १:- 'ड' नमुना ई निविदा सुचना (पहिली मुदतवाढ) (२२४२)
Supply Quotations for purchase of "Jally meshingfor poultry shed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-31-12-2019)
Supply Quotations for purchase of "Roofing Material for poultry shed" at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-31-12-2019)
दापोली येथे JSW-TPP Mango अंतर्गत कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी मजुरांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "बारबेड वायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ट्रॅक्टर टायर व ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सबमर्सिबल पंप (जोडणी सहित)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कक्षाकरिता सोफासेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३०-१२-२०१९)
शुद्धिपत्रक:- कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे सौर उर्जेवर विद्युतीकरण करणेसाठी साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "काजू बी ग्रेडिंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०१९)
ई निविदा सुचना क्र. २४ (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०१९) 
शुद्धिपत्रक:- ई निविदा सूचना क्र. १९ बाबत... 
दापोली येथे विद्यापीठ ग्रंथालय मध्ये "Book Racks" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०१९)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कमान उभारणीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "थायरम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॉली आरोहित पॉवर स्प्रेअर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फॉगर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे Jain Solar Water Heating System खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०१९)
Supply quotations for the purchase of "Digital Theodolite" at college of fisheries, Shirgaon (Lats Date:-24-12-2019)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१२-२०१९)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "कार्यालयीन टेबल आणि कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२०)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील विविध विभागातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०१९)
Supply quotations for the "Printing of Marathi book" under revolving fund project at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-23-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऑटोमॅटिक काजू बी ग्रेडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०१९)
Supply Quotations for "KOHA Library Management Software Installation and Training" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-19-12-2019)
Supply Quotations for purchase of "Constant Temperature Electric Waterbath" and "Digital Magnetic Stirrer with hot plate" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-12-2019)
कृषी संशोधन केंद्र, आवाशी येथे "प्रिंटर with स्कॅनर (Canon २०१०)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे MIDH अंतर्गत केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०१९)
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या ३८ व्या पदवीदान समारंभासाठी "मंडप उभारणे व सजावटीची इतर कामे करून देणेसाठी" निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे Canon IR २५३० झेरॉक्स मशीन साठी नवीन HVT बोर्ड बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१२-२०१९)
फेर ई निविदा सूचना क्र. २५ (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
शुद्धिपत्रक क्र. २ फेर निविदा ई निविदा सूचना क्र. १७ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९) 
वाढीव मुदत:- प्रादेशिक नारळ केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे खाद्यान्न साठवणुकीसाठी योग्य प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "वॉटर प्युरिफायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०१९)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे कुक्कुटपालन कक्षामध्ये "स्वयंचलित पाणी पुरवठा उपकरण" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रसायने" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०१९)
Supply Quotations purchase of "Fertilizers, Insecticides and Fungicides" at CAET, Dapoli (Last Date:-13-12-2019)
Supply Quotations purchase of "pH Meter" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो (MH ०८-C-८५८०) MRF चे ट्युबलेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "LED बोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१२-२०१९)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पोयटा माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "गॅल्व्हनाईज चैनलिंक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०१९)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "टायर व ट्यूब (MRF)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रयोगशाळेमध्ये स्टिरिआस्कोपिक मायक्रोस्कोपिक कॅमेरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ११-१२-२०१९)
Supply Quotations for purchase of "Grass Cutter, Footsprayer and Accessories" at College of Horticultre, Mulde (Last Date:-10-12-2019)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडे तत्वावर जे. सी. बी. भाड्याने घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०१९)
प्रादेशिक नारळ संशोधन संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करण्यासाठी मजुरांकडून निविदा मिळणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०१९)
Supply quotations for purchase of "Navigational Instruments" for Dept. of Fisheries Engineering at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-12-2019) 
Supply quotations for purchase of "Halogen Leak Detector, Toolbox for Marine engine, Barometer" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-12-2019) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. २२ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. २१ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Hotel essential Consumable Material" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-12-2019) 
Supply quotations for purchase of "Full Pack Computer Trolleys" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-05-12-2019) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. १७ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०४-१२-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १ फेरनिविदा- ई निविदा सुचना क्र. १६ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०४-१२-२०१९) 
निविदा सुचना- कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेण्याकरिता लिलाव (अंतिम दिनांक:-०३-१२-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Groundnut Oil Cake" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-02-12-2019) 
Supply Quotations for the purchase of "Speakers for Sound System & Karoke System" at CAET, Dapoli (Last Date:-02-12-2019) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Electronic Balance" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०१९) 
Supply Quotations for work of "Refilling of fire extinguishers" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-02-12-2019)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मोरचूद व कळीचा चुना" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०१९)
Supply Quotations for purchase of "LA949 pRIMA-96TM Thermal Cycler 96 wells" at College of Fisheries Shirgaon (Last Date:-30-11-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्मार्ट क्लासरूम करण्याकरिता वर्गखोलीमध्ये फर्निचर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा सुमो कुशनिंग साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०१९) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Flame Photometer- Model No. 128" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०१९) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Computer" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "2.4 HD Megapixel Camera for CCTV System" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-28-11-2019) 
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "गाईंसाठी रबर मॅट" खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Mini Laptop" at Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Dapoli (Last Date:-28-11-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिस्प्ले तयार करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "डिस्प्ले युनिट तयार करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य (Poultry Feed) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुजलेले शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-११-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-११-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Fish Grader" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-26-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
Supply quotations for "Preparation of Question Bank Book" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-25-11-2019) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "नॉनसीड भात आणि पळींज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कुक्कुट खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९)  
Supply quotations for purchase of "Biological Filter Tank" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-25-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "RAS Material" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-25-11-2019) 
ई निविदा सूचना क्र. २२ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. २१ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. २० (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
ई निविदा सूचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रथमोपचार व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "LCD Projector" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभा दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "यु.पी.एस. इन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "काळा प्लास्टिक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हिरवे ऍग्रो शेडनेट (५०%, ७५% व ९०%)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे" या योजनेअंतर्गत "रोटाव्हेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे या योजनेअंतर्गत "मिनी ट्रॅक्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे पावडर कोटेड पत्रा व तार खिळे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सुफला १५:१५:१५" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०१९) 
Quotation for purchase of "UV-Spectrophotometer" at College of Forestry, Dapoli (Extended Last Date:-20-11-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पी.एच. मीटर व ई. सी. मीटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९)  
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. २३ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १७ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
फेर निविदा- ई निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "तरंगणाऱ्या जी आय फ्रेम व रेलिंग HDPE संवर्धन जाळी, संगोपन जाळी आणि बर्डनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "माहिती फलक तयार करणेसाठी"दरपत्रके पुरविणेबाबत 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "लॅबोरेटरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे काम करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेसाठी प्लॅस्टिक पिशव्या" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९)  
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्वीटकॉर्न बियाणे" खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९)  
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदीकरणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "LCD Projector, White Writing Magnetic Board, Interactive Board & Projector Screen" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट व ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Air Blower" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Noodle (Pasta) and Bread Maker" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Office Cupboard, Table and Book Case" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपांना पाणी देणे खत घालणे, देखभाल करणे इ." कामे करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Noodle (Pasta) and Bread Maker" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Office Cupboard, Table and Book Case" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-11-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपांना पाणी देणे खत घालणे, देखभाल करणे इ." कामे करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "सिल्वर ब्लॅक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "होंडा ग्रास कटर आणि चैन सॉ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०१९) 
Supply quotations for purchase of "Electrical Binocular Microscope" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-14-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Audio System" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Smart 65 inch TV" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Digital Camera and Document Visualizer" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Projector and projector wall" at CAET, Dapoli (Last Date:-11-11-2019)  
Supply quotations for purchase of "Water Distillation Unit" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Water Distillation Unit" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Electronic Digital Weighing Balance" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-13-11-2019) 
Supply quotations for purchase of "Digital USB Camera" at Dept. of FPTM, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-14-11-2019) 
Supply Quotations for purchase of "Mini Laptop" (2nd Call) at College of Agriculture, Dapoli (Last Date:- 09-11-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रशिक्षण स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऑटोक्लेव्ह व इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा" दुरुस्तीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध क्रीडा प्रकारांनुसार क्रीडा साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पिशवीतील सोनचाफा रोपे व सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन कक्षाकरिता कापडी पडदे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-११-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "वॉटर कूलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-११-२०१९)  
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इलेक्ट्रिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे विद्यार्थिनी वसतिगृहासाठी "सॅनिटरी नॅपकिन बर्निंग मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सातेरी मधमाशी पेटी व वसाहत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "व्यायामशाळा साहित्य" खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गाळाची माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कुजलेले शेणखत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पडदा व इतर साहित्य" खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे चार प्रयोगशाळांतील पीक चिकित्सालय प्रयोगशाळेमधील हॉल ला लोखंडी जाळी बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०१९)  
Quotation for purchase of "Pelican Soxhlet Apparatus" at RFRS, Vengurle (Last Date:-18-10-2019)  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वातानुकूलित सयंत्र (A.C.)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाल्कम पावडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०१९)  
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे Air Pumps खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९) 
Quotation for Printing of "Atlas" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-17-10-2019)  
उद्यानविद्या महाविदयालय, मुळदे येथे प्रक्षेत्र व नर्सरी विभागासाठी आवश्यक असणारी हत्यारे व साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे गांडूळ बेड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २.- ई निविदा सूचना क्र. १५ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २.- ई निविदा सूचना क्र. १४ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१०-२०१९)  
List of the Manufacturer for Annual Rate Contract List for Supply of Chemicals/Glass wares/Plastic Wares & Silica Wares for the Year 2019-2020 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे knapsack Sprayer पंप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-१०-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "८५०VA क्षमतेचा इन्व्हर्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "बॉटल कूलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे "ट्रॅक्टर फॅब्रिकेटर्सचे काम करून घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
उद्यानविद्या महाविदयालय, मुळदे येथे ८५०VA क्षमतेचा इन्व्हर्टर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०१९)  
Supply Qoutations for Replace of Air Conditioners and purchase new Air Conditioners machine at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
Supply Qoutations for Rapair of Light tubes and Chokes of Rackes at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
Supply Qoutations for Rapair of Air Conditioners at Plant Biotechnology Cnetre, Dapoli (Last Date:-10-10-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पिशवीतील सोनचाफा रोपे व सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा कलम काड्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १- ई-निविदा सूचना क्र. १४ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. १- ई-निविदा सूचना क्र. १५ (पहिली मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०९-१०-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. २-ई-निविदा सूचना क्र. ०८ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०१९)  
शुद्धिपत्रक क्र. २-ई-निविदा सूचना क्र. ०९ (दुसरी मुदतवाढ) (अंतिम दिनांक:-०७-१०-२०१९) 
जाहीर लिलाव- प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू झाडे मुळासकट तोडून जाहीर तोंडी लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत (दिनांक:-०४-१०-२०१९)
Supply Quotations for Purchase of "HP Probook 450 Laptop" at Department of Agronomy, Dapoli (Last Date:-05-10-2019)  
निम्नस्तर कृषी शिक्षण विभाग, दापोली येथे वातानुकूलित यंत्र खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०१९) 
विद्यापीठाच्या विविध प्रकाशनांच्या सुमारे ३०,००० प्रती छपाईसाठी निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे जांभूळ (बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०१९) 
Quotation for purchase of Flame Phtotmeter at RFRS, Vengurle (Last Date:-03-10-2019)  
e-Tender Notice No. 15 (Last Date:-25-09-2019) 
e-Tender Notice No. 14 (Last Date:-25-09-2019) 
e-Tender Notice No. 13 (Last Date:-24-09-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कलमे/रोपे वाहतूकसाठी ट्रॉली खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॉली आरोहित पॉवर स्प्रेअर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पॉलीथीन शीट खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९)  
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील खाद्यान्न साठवणुकीस योग्य प्लास्टिक पिशवी ५०० मिली क्षमता,३०० रोज गेज ७५ मायक्रोन खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील निर्लेखित साहित्याची विक्री करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. १० (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ०९ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ०८ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०१९) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे बोर्ड तयार करून देण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव, रत्नागिरी येथे संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०१९) 
शुद्धिपत्रक क्र. १ - ई-निविदा सूचना क्र. ११ (पहिली मुदत वाढ) (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "लेअर क्रम्बल खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र,लांजा येथे सिल्वर ब्लॅक पॉलीथीन मल्चिंग पेपर खरेदी कारणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अँमरॉन बॅटरी (क्षमता १२V/८०AH)" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "टाटा इंडिगो कार दुरुस्ती" साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०९-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "HDPE Sheets" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-09-2019) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टरची रोटरी व कल्टिव्हेटर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य (Poultry Feed)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०९-२०१९) 
Supply Quotations for purchase of "Bioballs" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-09-2019) 
Supply Quotations for purchase of "Media for Cultivation of Plants" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-09-2019) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय दापोली येथे मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ६ व ८ फुटी सिमेंट पोल, काटेरी कुंपण तार, बांधणी लोखंडी तार व काटेरी तारेचे हुक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
निम्नस्तर कृषी शिक्षण विभाग, दापोली येथे लॅपटॉप खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०९-२०१९) 
e-Tender Notice No. 12 (Last Date:-16-09-2019) 
e-Tender Notice No. 11 (Last Date:-16-09-2019) 
e-Tender Notice No. 7 (Last Date:-13-09-2019) 
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे बोर्ड तयार करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९) 
Supply Quotation for Android Apps Development at MBRS, Zadgaon, Ratnagiri (Last Date:-13-09-2019) 
Quotation for Installation of Audio-Visual aid "CCTV System" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-13-09-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे कीटकनाशके, बुरशीनाशके व विद्राव्य खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे गांडूळखत बेड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०९-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे नारळ बाग व इतर मसाला पिकांना पाणी व्यवस्थापनासाठी PVC साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०१९) 
डॉ- बा. सा. को. कृ. वि., दापोली येथे कार्यालयीन स्टेशनरी साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०१९) 
e-Tender Notice No. 10 (Last Date:-09-09-2019) 
e-Tender Notice No. 9 (Last Date:-09-09-2019) 
e-Tender Notice No. 8 (Last Date:-09-09-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे डिजिटल बॅनर व फोर्म बोर्ड तयार करून देण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:०८-०९-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे विद्यार्थी ओळखपत्र छपाई साठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टिकाव व फावडे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०१९) 
Quotation for purchase of Ph Meter at RFRS, Vengurle (Last Date:-07-09-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ठिबक सिंचन संचासाठी साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०९-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे इलेकट्रीक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०१९) 
कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी करणेसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Air Blowers for Aeration of Fish Tank at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-30-08-2019) 
Supply of Quotations for purchase of Submersible Pumps for Fish Tanks at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-30-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे Submersible Pump Set खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे Atomic Absorption Spectrophotometer मशीनचा Digital Touch Screen बसविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान देण्यात येणारे खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०८-२०१९) 
Quotation for Determination of Insecticide residue analysis from Cashew nut and Soil at Vengurle (Last Date:-27-08-2019) 
Quotation for purchase of Chemicals and Reagents at College of Fisheries, Shirgaoon (Last Date:-27-08-2019) 
Quotation for purchase of "Plumbing Material" at COF, Shirgaon (Last Date:-26-08-2019) 
उद्यानविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाजगी वाहन" भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
Atomic Absorption Spectrophotometer मशीनचा वार्षिक देखभाल करार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑफिस टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जांभा दगडाचा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of "Electric Material" at COF, Shirgaon (Last Date:-22-08-2019) 
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांव येथे प्रक्षेत्रावर आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे इन्व्हर्टर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of "Plastic ware" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
Quotation for purchase of "Chemicals" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
Quotation for purchase of "iPhone XR" at TMBRS, Bandra (Last Date:-20-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे प्रशिक्षणांमध्ये "अल्पोपहार व जेवण"देणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०८-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे एक्साईड कंपनी ची बॅटरी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "तणनाशक (ग्लायफोसेट)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०१९) 
मध्यवर्ती संशोधन संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशवी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०८-२०१९) 
Corrigendum- Extended date on "Supply Quotations for purchase of Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Extended Date:- 19-08-2019) 
E-Tender Notice No. 1 (Last Date:-17-08-2019) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "कटला, रोहू, ग्रासकार्प, सायप्रिनस मत्स्यजिरे व जिताडा, कटला, रोहू मत्स्य बीज खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९) 
Quotation for purchase of GYM Equipment and Accessories at Shirgaon (Last Date:-14-08-2019)  
Quotation for purchase of Boys & Girls Hostel Canteen Material at Shirgaon (Last Date:-14-08-2019)  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर संच व इन्व्हर्टर मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९)  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "फावडे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कोकोनट हार्वेस्टिंग क्लायबर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मॅश व प्रोटीन फिशखाद्य" खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
निविदा सुचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-१३-०८-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of "Laptop & Accessories" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-09-08-2019) 
Quotation for purchase of Digital Balance Capacity with rechargable Battery at Vengurle (Last Date:-09-08-2019) 
Supply Quotations for purchase of Packing Bags at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-12-08-2019) 
Supply Quotations for purchase of DNA Isolation Kit at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-08-2019) 
Supply Quotation for purchase of "Paddle Boat" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-12-08-2019) 
Rate Contract:- Invitation of Proposal for entering into Annual Rate Contract for Supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2019-20 (Last Date:-06-08-2019) 
Quotation for purchase of Lenovo Computer at Awashi, Khed (Last Date:-06-08-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सीलपॉलिन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०८-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे" तयार करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०५-०८-२०१९) 
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "विक्रीयोग्य जांभूळ कलमे" तयार करणेसाठी निविदा पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०५-०८-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of "Helment & Gumboot" at Shirgaon (Last Date:-05-08-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पॅक्लोब्युट्रॉझॉल खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५/०८/२०१९) 
ई-निविदा सुचना क्र. ०६ (अंतिम दिनांक:- ०३-०८-२०१९)  
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे वस्तीगृहामधील झाडे व रोपेकरिता खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०८-२०१९) 
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे सीलपॉलिन कापड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टिन पत्रा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०८-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे १०० गेज पारदर्शक प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कीटकनाशके, रोगनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ऑफिस कपाटे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ३०-०७-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Plumbing Material at Shirgaon (Last Date:-26-07-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे मच्छररोधक धुरळणी यंत्र (Fogging Machine) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत  
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे तणनाशके खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २५-०७-२०१९) 
E-Tender Notice No.5 (Last Date-22-07-2019) 
Tender Notice No.3 (Last Date-23-07-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०१९) 
Supply of Quotations for purchase of Stationary at TMBRS, Mumbai (Last Date:-22-07-2019) 
निविदा सुचना क्र. ०३ (अंतिम दिनांक:- २०-०७-२०१९)  
Supply Quotation for purchase of HDPE Container at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-07-2019) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली वसतिगृह विभाग येथे प्लम्बिंग साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of Water storage tanks for Fish Culture at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-07-2019) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे किराणा साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०१९) 
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली लिलाव निविदा पुरविणेबाबत दिनांक:-१९-०७-२०१९ 
कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेणेसाठी लिलाव करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे पेट्रोल इंजिन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे रत्नदुर्ग मुलांच्या वसतिगृहासाठी समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक तयार करून पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०१९) 
Supply Quotation for purchase of Food at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-18-07-2019) 
Supply Quotation for purchase of Artemia at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-18-07-2019) 
Tender Notice No.4 (Last Date-15-07-2019) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे श्रेडर मशीन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ओले शेण आणि निंबोळी पेंड (निमकेक) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे लादी पॉलिश करून देणे करिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०७-२०१९) 
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे Laboratory Material (Helmet and Gumboot) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे १२v, १६५ Ah क्षमतेचे बॅटरी खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे १० अश्वशक्ती किर्लोस्कर सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करूण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे लोखंडी हातगाडी बनवून घेण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०१९) 
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे रत्नदुर्ग वसतिगृहातील तोडफोड झालेल्या कुलर ची दुरुस्ती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे संकरित काजू झाडांचा तोंडी जाहीर लिलाव (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेवाळ खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे शेवाळ (ग्रीन मॉस) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०१९) 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे गांडूळखत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०१९) 
Tender Notice No.2 (Last Date-06-07-2019) 
Tender Notice No.1 (Last Date-06-07-2019) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे तणनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०७-२०१९) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे मायफळ रोपे खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०७-२०१९) 
शिरगाव येथे Submersible Water Pump and Accessories खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०७-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे अननस सकर्स आणि हिरवे शेवाळ खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २८-०६-२०१९) 
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पत्रे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०१९) 
Corrigendum No. 02- e-Tedner Notice No. 02 (Last Date:-27-06-2019) 
Corrigendum No. 01- e-Tedner Notice No. 01 (Last Date:-27-06-2019) 
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे पक्षीखाद्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २५-०६-२०१९) 
 • कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे वसतिगृहासाठी समूह मेस/ठेका तत्वावर स्वयंपाक तयार करून पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०१९):-
 • मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे बार्बेड वायर खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ठेका तत्वावर जेवण व नाश्ता तयार करून पुरविणेकरिता अन्न व औषध प्रशासनाचा परवानाप्राप्त ठेकेदारांकडून निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०६-२०१९) 
  कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे जनावरांचे खाद्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे खिरणी रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे खिरणी रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०६-२०१९) 
  फेर निविदा: वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालविणेबाबत फेर निविदा (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०१९) 
  मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे ठेका पद्धतीने आंबा कलमे/शेंडा कलमे बांधण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे आंबा बाटा खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे सालविरहित आंबा बाटा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे सूक्ष्म अन्नद्राव्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०१९) 
  वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे ठेका तत्वावर मेस चालाविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०१९)  
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे भाडेतत्वावर जे. सी. बी. भाड्याने घेण्याचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०१९)  
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ६ व ८ फुटी सिमेंट पोल, काटेरी कुंपण तार, बांधणी लोखंड तार व काटेरी तारेचे हुक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २९-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पिशवीतील सोनचाफा रोपे खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे अॅमरॉन बॅटरी (क्षमता १२V/८०AH) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ठेकेदारी पद्धतीने आंबा/काजू कलमे तयार करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पॉलिशेड दुरुस्तीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सालविरहित आंबा बाटा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०५-२०१९) 
  कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावर १०:२६:२६ खत खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कार्यालयातील संगणकांची देखभाल, दुरुस्ती, इंटरनेट सुविधा व इतर हार्डवेअर दुरुस्ती करणेकरीता वार्षिक देखभाल करार करणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०५-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे प्रो ट्रे खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०५-२०१९) 
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे कोकोपीट व कोकोवीट खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०२-०५-२०१९) 
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे पांढरे मांजरपाट कापड खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- ०३-०५-२०१९) 
  कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा येथे खाद्य पदार्थांचे दरपत्रके पुरविणेसाठी निविदा (अंतिम दिनांक:- २३-०४-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काळ्या कलम पिशव्या, ग्रीन/ब्लॅक शेडनेट, काळे कापड व सिलपोलीन खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २३-०४-२०१९) 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे मायफळ रोपे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत 
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पोयटा माती खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १८-०४-२०१९) 
  कृषि संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे कोकोपीठ, प्रोट्रे, ग्रिन शेडनेट ७५ %, पारदर्शक सिलपोलीन खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०४-२०१९) 
 • Rate Contracts:-
 • प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करण्यासाठी निविदा पुरविणेबाबत्त (अंतिम दिनांक:-०२-०४-२०१९)
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे चा सन २०१८-१९ या वर्षाचा वार्षिक अंक छपाई कामाकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०१९)
  उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे LED Board खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २८-०३-२०१९)
  तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे नवीन संगणक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०३-२०१९)
  Quotation for purchase of Feed at MSBRS, Zadgaon Ratnagiri (Last Date:-26-03-2019)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे पी. व्ही. सी. व ठिबक सिंचन साहित्य खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे व किरकोळ कामे करण्याचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे रासायनिक खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे EPABX system खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे सीसीटीव्ही युनिट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सिंचन साहित्य खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १९-०३-२०१९)
  Supply quotations for purchase of Polyethylene film, Shed nets, Profile, Spring and Gutter etc. at Dapoli (Last Date:- 19-03-2019)
  कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली येथे संगणक खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे संगणक खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १८-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे पारदर्शक सीलपॉलिन टक्के खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०३-२०१९)
  कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे ग्रिन शेडनेट ७५ टक्के खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १६-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे सीलपॉलिन खरेदीसाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे संगणक खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे टेबल खुर्ची खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे टाटा सुमो (MH ०८ C ८५८०) दुरुस्तीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे रोपवाटीकेमध्ये मिस्ट चेंबर बनविणेसाठी लागणाऱ्या फ्रेम/चौकट आवश्यक साहित्य खरेदीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १४-०३-२०१९)
  Tender Notice No. 10
  Tender Notice No. 1
  coriendum 1 E Tender 23
  e-Tender Notice no.4
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कार्यालय कपाट खरेदीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- १३-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे Supreme Silpaulin खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०३-२०१९)
  खार जमीन संशोधन केंद्र, येथे रिफटोमीटर, हार्डनेस मीटर, पी.एच.मीटर, थर्मामीटर खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे कुंपणाची काटेरी तार खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०१९)
  Supply Quotation for purchase of Brush-Grass cutter Honda make at RCRS, Bhatye (Last Date:- 07-03-2019)
  Supply Quotation for purchase of Study Table at Shirgaon (Last Date:- 07-03-2019)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे प्लास्टिक टॅंक (डबल कोटेड) ISI मार्क खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०१९)
  प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे Maruti foot sprayer (Aspee made) खरेदी करण्यासाठीचे दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०१९)
  Quotation for purchase of Rotary Slasher at RCRS Bhatye (Last Date:-06-03-2019 )
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, येथे ऑफिस स्टेशनरी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे झाडे कापणी यंत्र (Chain Saw) खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे भात पेंढा खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०१९)
  प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे व्हेंचुरी संच खरेदी करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २७-०२-२०