DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत कंदपिके योजनेमध्ये "नॅपसॅक पंप, कीटकनाशक, बुरशीनाशक, तणनाशक, ह्युमिक ऍसिड खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असोंड विभाग येथे "शेळ्यांचे संगोपन करणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १३ (अंतिम दिनांक:-०८-०९-२०२३)
Supply quotations for the purchase of"Brush Cutter with spike weeder attachment" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-10-09-2023)
Supply quotations for the purchase of"Bamboo Sticks and Bamboo Flattened Sheets" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-10-09-2023)
Supply quotations for the purchase of"G.I Structure" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-10-09-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "PVC. व इतर साहित्य खरेदी व जोडणी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०९-२०२३)
Supply Quotations for the "Providing & Fixing Networking Cable & Accessories at Various location in Adm. Building Dr. BSKKV, Dapoli." (Last Date:-11-09-2023)
दापोली येथील प्रशासकीय इमारत व मा. कुलगुरू निवासस्थान येथील "जनित्रांची सर्व्हिसिंग करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "अ.भा.स कंद पिके संशोधन योजने अंतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध क्रीडाप्रकारानुसार क्रीडा गणवेश खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०९-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विद्यापीठ वाहन- Mahindro Supremo Maxitruck TS4 BSIV करीता टायर खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "भात मळणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "निरूपयोगी साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावरील मजूर पदाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "क्रीडा गणवेश" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०९-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेसाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "SCSP, AICRP-Cashew (RC) व DCCD या कार्यक्रमांदरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणे बाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे मुख्य योजनेअंतर्गत "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे पशुधन परिभ्रमण निधी अंतर्गत "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "ट्रॅक्टर बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पांतर्गत "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "विद्युत चलित वजनकाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Patha Plant" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-04-09-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "महिंद्रा जीतो प्लस या वाहनाचा हौदा अधून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०९-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १२ (अंतिम दिनांक:-२९-०८-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ. प्रक्षेत्रावर बीजोत्पादन व भातचाचणी प्रयोगाची विविध कामे ठेकपद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रकल्पांतर्गत प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्यपिंजरे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०२३)
Supply Quotations for the "Repair & Renovation to Kitchen Platform of bala (b2) building at University Quarters" at Dapoli (Last Date:-24-08-2023)
वनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रकल्पांतर्गत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०२३)
वनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रकल्पांतर्गत कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "हळद लागवडीत बेणणी करणे भर देणे व खते देणे इ कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०९-२०२३)
Quotations for the "Video Shooting & Photography of Project" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-28-08-2023)
Quotations for the purchase of "Tadpatri" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-31-08-2023)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया व डीएपी रासायनिक खतांपासून ब्रिकेट्स बनविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०९-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "झेरॉक्स मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०९-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०९-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेंगदाणा पेंड आणि भाताचा कोंडा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०९-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "शेळी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "होंडा कंपनी चे पॉवर विडर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०८-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "डीप फ्रिज दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:- २४-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purachse of "Computer and Printer" at MRS, Zadgaon (Last Date:-04-09-2023)
Supply Quotations for the purachse of "bamboo Sticks and bamboo Flattened Sheets" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-24-08-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Inverter batteries" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-22-08-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Autoclave" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-31-08-2023)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Pruner Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "backLight board & Acrylic box" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "५०० Micron UV Stabilized HDPE Geomembrane Waterproof Lining ISI Mark चे अस्तरीकरण कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०९-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Artemia" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मत्स्यखाद्य व इतर घटक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "भाडेतत्वावर जेसीबी पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Aquaponics racks and accessories" at TMBRS, Bandra (Last Date:-23-08-2023)
Supply Quotations for the purchase of "UPVC-NFT Channels for Aquaponics, plumbing and fitting charges" at TMBRS, Bandra (Last Date:-23-08-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Consumable accessories for aquaponics units" at TMBRS, Bandra (Last Date:-23-08-2023)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील जुनी निलगिरी झाडे तोडणे व विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "1 HP Ring Blower and Accessories" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-28-08-2023)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०८-२०२३)
कुलसचिव कार्यालय, दापोली येथे "ए ४ व लिगल कागद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Mango Harvester Ring" under Dept. of FMP at CAET, Dapoli (Last Date:-30-08-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रावर प्रयोगास लावण्यासाठी पत्र्याचे लेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०८-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रायोगिक मिक्श्चरभात व विविध जातींचे प्रायोगिक नॉनसीड भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील आंबा बाग मेहनतीवर एका हंगामासाठी विक्री करणेसाठी" निविदा मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "गांडूळखत बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावातळे येथे "भात व नागली पिकातील तण व्यवस्थापन (बेनणी) आणि इतर संबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०८-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Inverter" at Dept. of Entomology, Dapoli (Last Date:-03-08-2023)
कृषि महाविद्यालय, दापोली अंतर्गत कीटकशास्त्र विभाग येथे "वाहन भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "पक्षी संरक्षण जाळीसह संवर्धन जाळी व संगोपन जाळी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध क्रीडा प्रकारानुसार विविध क्रीडा साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०८-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावरील मजूर पदाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "आंबा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "पॉवर टिलर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "युरिया ब्रिकेट्स मशीन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे पांगारी, रुखी, टेटवली, असोंड, गावातळे व वाकवली विभागातील "झाडी झुडुपे कापून बाग स्वच्छ करणे इ. कामे करणेसाठी " दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०८-२०२३)
"मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०८-२०२३)
विस्तार शिक्षण संचालनालय, दापोली येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रो-ट्रे, कोकोपीट, सीलपॉलिन कापड व ग्रीन शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
Supply Quotations for the "Replacement of Battery of the Generator" at Plant Biotech. Centre, Dapoli (Last Date:-26-07-2023)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्ये" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "PCR Primers, Microbiological Media and DNA Ladder" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-27-07-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागामध्ये "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "आंबा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of Solar Pyramid Dryer with Accessories at CAET, Dapoli (Last Date:-25-07-2023)
Supply Quotations for the purhcase of "Inverter" at Dept. of Entomology, College of Agril, Dapoli (Last Date:-03-08-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "सुपारी बागेतील झाडे-झुडुपे मुळासकट उपटून काढणे व कुंपण दुरुस्त करण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२३)
विद्यार्थी कल्याण कार्यालयांतर्गत "विजय क्रीडा संकुल येथे शोभेच्या विविध झाडांच्या कुंड्या तयार करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०८-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगांची प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ११ (अंतिम दिनांक:-०२-०८-२०२३)
Supply Quotations for the Repairs & renovation to water closet pan & wash basin unit at Vice-Chancellor office in the administrative building Dr.BSKKV, Dapoli (Last Date:-02-08-2023)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे रुखी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०८-२०२३)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "अखंडित व उच्चगतीचे वायफाय कनेक्शन" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्र विभाग येथे शेतीविषयक व संशोधनाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२३)
दापोली येथील प्रक्षेत्रावरील "३० वर्षे आयुर्मान पूर्ण झालेल्या इमारतीची संरचनात्मक तपासणी (Structural Audit)" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती परिसर दापोली येथे "बसविण्यात आलेले अग्निशामक नळकांडे पुनर्भारित करणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२३)
दापोली येथील विद्यापीठ वसाहतींमधील वसंत इमारतीवर "५००० लिटर क्षमतेची (HDPE) पाण्याची टाकी " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक घमेली, प्लास्टिक दुधाची किटली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "ट्रॅक्टर चलीत स्लॅशर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०८-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १० (अंतिम दिनांक:-२७-०७-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Pegs" at RARS, Karjat
निविदा सूचना क्र. ०९ (अंतिम दिनांक:-२७-०७-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०८ (अंतिम दिनांक:-२५-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "सिलेंडर ऍसिटिलीन गॅस सह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
कृषी कीटकशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी साहित्याचा जेथे आहे जसे आहे तसे तत्वावर बंद लखोटा पद्धतीने लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१०,००० लिटर पाण्याची टाकी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०८-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला सुधार योजनेतील ट्रॅक्टरचलित अवजारे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला बियाणे साठविण्याकरिता जी.आय. पत्र्याच्या कोटी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "इन्व्हर्टर व बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०७-२०२३)
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे समूहतत्वावर/ठेकतत्वावर स्वयंपाक (जेवण) व नाश्ता तयार करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०८-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०७ (अंतिम दिनांक:-२४-०७-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०६ (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "महिंद्रा मराझो Bridgestone ट्युब्लेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०७-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "७ N-Computing Devices LAN सुविधा व १ प्रिंटरसह बसविणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२३)
निविदा सूचना: प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध भात जातीचे मूलभूत, पैदासकार व बीजोत्पादन कार्यक्रमाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "जनावरांचे खाद्य" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०७-२०२३)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इन्व्हर्टर व बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "होंडा वॉटर सक्शन पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०७-२०२३)
Supply Quotations for Providing main power supply cable to faculty block 3 building (84 wing) from Bio fertilizer building's control panel at University main campus (Last Date:-17-07-2023)
Supply Quotations for Rewinding of submersible pump motor in filter plant & Keli plot well at University main campus (Last Date:-14-07-2023)
निविदा सूचना क्र. ०५ (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०४ (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०७-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र. कर्जत येथे "वाहन भाडेतत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने जांभूळ कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठेकेदारी पद्धतीने आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "विद्युत वजनकाटे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०७-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "आंबा बागेमध्ये झाडांना रिंगा मारणे, पालापाचोळा टाकणे खताची वाहतूक करून खते टाकणे व त्यानंतर रिंगा बुजवून घेणे इ कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावर सुरक्षारक्षक पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०७-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावरील मजूर पदाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०७-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ प्रक्षेत्रावर चाचणी प्रयोग व बीजोत्पादनाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय. दापोली येथे "जनावरांसाठी औषधे आणि लसी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाकरिता पडदे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०७-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय. दापोली येथे "पक्षी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय. दापोली येथे "बॉटल कुलर कॉम्प्रेसर व स्टॅबिलायझर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय. दापोली येथे "पक्षी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभाग येथे "एक्साईड कंपनीची बॅटरी खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे काम करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पैदास विभागांतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ठेकेदारी पद्धतीने विक्रीयोग्य आंबा/काजू कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०२३)
विद्यार्थी कल्याण कार्यालय अंतर्गत विजय क्रीडा संकुल मैदानावरील व बॅडमिंटन हॉल मध्ये LED Light बसविणेकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "हळद पिकाची लागवड आणि इतर संबंधित कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Water Purifier" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इलेक्ट्रिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०७-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावर नारळ झावळ्यांचे हिर काढून झाडू बांधणे व इतर अनुषंगिक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०७-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "पळींज पोचट भात" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "कटला, रोहू, मत्स्यजिरे, व प्लास्टिक बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र. वाकवली अंतर्गत "प्लास्टिक पिशव्या खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०७-२०२३)
प्रशासकीय कार्यालय, येथे ऊर्जा संवर्धनास चालना देणेसाठी ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शी प्रकल्प योजना राबविणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०७-२०२३)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "महाविद्यालयाचे मॅगझीन (सृजन) छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०७-२०२३)
Supply Quotations for the "Flex Printing" at RARS, Karjat (Last Date:-06-07-2023)
Supply Quotations for the "Annual Report Printing" at NAHEP-IDP, Dapoli
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२३)
Supply Quotations for the Hiring on rent Hydraulic Excavator (JCB) to deepening & cleaning road side gutter, cleaning of debris material at faculty 3 block side area in University campus at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-27-06-2023)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑर्मीकेम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "निमपेंड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०७-२०२३)
मध्यवर्ती ,संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे येथे "वॉटर प्युरिफायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०७-२०२३)
वनस्पती जैवतंत्रज्ञान केंद्र, दापोली येथे "विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२३)
वनस्पती जैवतंत्रज्ञान केंद्र, दापोली येथे "विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०७-२०२३)
निविदा सुचना क्र. ०३ (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशॊधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०७-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०२ (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२३)
बांधकाम विभाग, दापोली अंतर्गत दापोली येथील विद्युत उपकेंद्राच्या फीडर पॅनल चे खराब एस.सी.सी.बी. आणि एस.डी.एफ बदलणेकरिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "जायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०७-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
विद्यापीठ ग्रंथालयातील निर्लेखित केलेल्या पुस्तकांच्या रद्दी खरेदी साठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०६-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय.एफ.एस मॉडेल प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावातळे विभाग येथे "काजू झाडांना रिंगा मारून खते घालणे व इतर संबंधित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०७-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावातळे विभाग येथे "भात व नागली रोपांची पुनर्लागवड व इतर संबंधित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "खिरणी रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ग्लायफोसेट तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील बीजोत्पादनाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०६-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०६-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ प्रक्षेत्रावर खरीप हंगामामध्ये प्रायोगिक व बीजोत्पादनाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०६-२०२३)
Supply Quotations for the Desilting of well supply drinking water to the University in the area of department Agro Botany at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-12-06-2023)
Supply Quotations for the Desilting The well supply water to Kisan Bhavan in the area of Agronomy department at DBSKKV, Dapo (Last Date:-12-06-2023)
Supply Quotations for the Desilting of water supply well for cultivation various crop in the, area of department Agro at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-08-06-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणीकरिता फॅब्रिकेशन पाईप/अँगल कापणी, अँगलवरती छिद्र करणे, वेल्डिंग इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार आणि आधार देण्यासाठी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणीकरिता लागणारे साहित्य खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०६-२०२३)
विद्यापीठ अभियंता, दापोली अंतर्गत "Zycosil Plus Liquid" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२३)
विद्यापीठ अभियंता, दापोली अंतर्गत विद्यापीठाच्या विविध ठिकाणी "प्लास्टिक कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२३)
Supply Quotations for Rewinding and repairing of 2 nos blower motors of ducted AC system of Sir Visvesvaraiya Hall, to the University at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-08-06-2023)
Supply Quotations for Replacing old and damaged 5 HP open well submersible pump set of the well at Central Workshop to the University at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-12-06-2023)
Supply Quotations for Providing Earthing to Sona, Bala,Surya, Satya and Kanchi Staff quarters buildings to the University at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-12-06-2023)
Supply Quotations for the Desilting of Gavhe well that supply drinking water to the University at DBSKKV, Dapoli
विद्यापीठ अभियंता अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, दापोली तसेच विशेष अतिथी गृह येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "निमकेक खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१ एकर प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "८० गुंठे प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०६-२०२३)
Supply Quotations for the Desilting of well Near Central Workshop at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-12-06-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावर "आंबा कलमे बांधणी व संगोपन करणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०६-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ट्रॅक्टर ला जोडता येणारा ३८०० लिटर क्षमतेचा पाण्याचा टँकर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०६-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पाणी पुरवठा करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०६-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृदशास्त्र व रसायनशास्त्र विभागातील "खरीफ हंगामातील प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथ्थकरणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील पिकांच्या लागवडीची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून रपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,वाकवली अंतर्गत रुखी येथील प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०६-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "झाडांना खते घालण्याची कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "शेणखत" खरेद करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विहिरीतील गाळ काढून साफसफाई करण्याचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पपुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील पिकांच्या लागवडीची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून रपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावर येथे "भेंडी पिकासंबंधी विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावर येथे "आंबा व काजू बागेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावर येथे "नारळ बागेत व गांडूळखत प्रकल्प युनिट येथे विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगांची प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जे.सी.बी. भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला पिकांसाठी रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तिलापिया माश्यांसाठी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२३)
मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव येथे "प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रशिक्षणार्थीना अल्पोपहार व भोजन पुरवठा करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०६-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "विक्री योग्य आंबा कलमे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांचे ट्रैनिंग/स्ट्रक्चर उभारणीकरिता खड्डे खणणे, तारा ओढणे आणि कुशल कारागिरांना मदत करणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२३)
प्रादेशीक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भांडार विभागात "भांडार विषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०६-२०२३)
प्रादेशीक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागात "शेती विषयक प्रयोगाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "१.०० हेक्टर क्षेत्राची साफसफाई करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "गायवर्गीय जनावरांसाठी कडबाकुट्टी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०६-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "रोपवाटिकेस आवश्यक रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "रोपवाटिकेस आवश्यक आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "नारळ व केळी बागेसाठी आवश्यक रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेसाठी सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०५-२०२३)
सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वसतिगृहातील पाण्याच्या टाक्या धुवून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जे.सी.बी. भाड्याने पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "दालचिनी गुटी कलमे बांधणे व इतर संबंधित कामे करणेसाठी" मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील नारळ झाडांना व आंतरपिकांना खताची मात्रा देणे करिता" मजुरांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांचे ट्रैनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणीकरिता फॅब्रिकेशन पाईप/अँगल कापणी, जोडणीकरिता फॅब्रिकेशन पाईप/अँगल कापणी, अँगलवरती छिद्र करणे, नटांची जोडणी, वेल्डिंग इ. कामे करणेसाठी" मजुरांची दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार आणि आधार देण्यासाठी ट्रैनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणीकरिता लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०५-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा बाटा (सालविरहित)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२३)
कृषी संशीधन केंद्र, पालघर येथे "मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भा.सु.यो योजनेअंतर्गत शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०५-२०२३)
विद्यापीठ ग्रंथालयातील निर्लेखित केलेल्या पुस्तकांच्या रद्दी खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०५-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "ड्रॅगनफ्रूट लागवडीला दगडी रिंगा तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ०१ (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विक्रीयोग्य आंबा कलमे तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "फळबागांकरिता खरीप हंगामातील बीजोत्पादन कार्यक्रमाकरिता आवश्यक रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२३)
दापोली येथे "फिल्टर प्लांट मध्ये पिण्याचे पाणी निर्जंतुकरण करणेकरीता सोडियम हायपोक्लोराईड" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२३)
निविदा सूचना- उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या इमारतीकरिता मंडप उभारणेकरिता (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते व सेंद्रिय खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी २ कंत्राटी प्रक्षेत्र सहाय्यक नेमणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे कंदपिके योजनेमधील "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "स्वच्छ केलेल्या हिरवे शेवाळ" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा "पक्षीखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कॅनिंग चा (स्वच्छ धुतलेला) आंबा बाटा" खरेदी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कॅनिंगचा (साल विरहित) स्वच्छ धुतलेला आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आंबा फळे पॅकिंग साठी (कोरोगेटेड बॉक्स)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "नर्सरी बॅग्स व कलम बांधणी कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "बागांमधील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिंगल सुपर फॉस्फेट खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "युरिया खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०५-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "प्रो-ट्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "नारळाची फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून औषधे घालणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील विविध विभागातील "शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०४-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "व्हरायटी आंबा बागेतील नमूद कामे कारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "कार्यक्रमामध्ये खाद्यपदार्थ पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनासाठी मंडप व व्यासपीठ व्यवस्था करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "सुकी काजू बी गोळा करणे, भात लागवड करणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०४-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "शेळ्यांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "दुभत्या जनावरांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "भाकड जनावरांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०४-२०२३)
Supply Quotations for the "Testing of Rice Vaerieties/Hybrids of Private Companies" at RARS, Karjat (Last Date:-30-04-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय.एफ.एस. मॉडेल प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (११-०४-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी मजुरांची" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक पिकांच्या लागवडीची कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी मजुरांची" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०३-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
प्रादेशिक केंद्र, वेंगुर्ला येथे "दैनंदिन शेतीच्या मशागतीची कामे व प्रयोगशाळेतील कामे करणेसाठी कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, येथे दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Exide Tubular Battery 150 Ah" at RARS, Karjat (Last Date:-26-03-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक व बीजोत्पादनाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "१८.५" डिस्प्ले मॉनिटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "महिंद्रा जीतो हे वाहन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रायोगिक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
दापोली येथील प्रशासकीय इमारत व किसान भवन येथील "अतिथिगृह इमारतीकरिता व्हीलचेअर" खरेदी करणेसाठी पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "एजेन्सी ट्रायल चवळी प्रयोगाकरिता विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६४ (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६३ (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कृषीविद्या विभागामध्ये शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जैन कंपनीचे इरिगेशन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रो-ट्रे (१०२ सेल)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अर्धगोलाकार शेड चा सांगाडा दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक लोखंडी साहित्य व अन्य ४ शेड वेल्डिंग करून घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सोनचाफा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
दापोली येथे विद्यापीठ अभियंता यांच्या वाहनासाठी "टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी जडवस्तू साहित्यांचा दरपत्रकांद्वारे लिलाव करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "घडीपत्रिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विद्युत मोटार संच व सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "नायलॉन ग्रेडेड पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purachase of "75% Green Sheding Net" at Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-20-03-2023)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Nilkamal Plastic Arm Chair" at Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-20-03-2023)
Supply Proforma Invoice for the purchase of "Books" at Diploma in Fisheries Engg., Shirgaon (Last Date:-16-03-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "काजू बी गोळा करण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
Supply Quotations for the "Pipes and Fittings" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
Supply Quotations for the "PE Lining of Pond" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
Supply Quotations for the purachase of "Circular tanks of 10m3 Capacity" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top