DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 
Rate Contract for the year 2023-24
Notification:- Invitation of Proposal for entering into Annual Rate Contract for supply of Chemicals/ Glass wares/ Plastic wares & Silica wares for the year 2023-24

Quotations/Tenders

मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "साफसफाई कामासाठी जे.सी.बी. भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "फ्लेक्स बॅनर" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "ग्रास कटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "रोपवाटिकेतील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय लांजा येथे "प्रक्षेत्रावरील शेतीविषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे आय एफ एस मॉडेल प्रक्षेत्रावरील "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२३)
विस्तार शिक्षण संचालनालयांतर्गत कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, येथे "कृषी दैनंदिनी छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "LCD Projector" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इलेक्ट्रिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे डिजिटल बोर्ड्स व व्हिनाईल फोमशीट बोर्ड्स तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र. वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "काजू बागांची साफसफाई करणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र. वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "Sanitory Napkin Disposal Machine खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे वसतिगृह विभाग येथे "CCTV Camera व इतर अनुषंगिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
विस्तार शिक्षण संचालनालयांतर्गत कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र येथे "रक्षक सापळे तयार करण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत अंतर्गत N.S.M भात पैदास विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वसतिगृहातील फिल्टर युनिट चे Candle UV Tube व इतर अनुषंघिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रक्षेत्रावरील मातृवृक्ष बागेतील गवतावर ठेका पद्धतीने ग्रास कटर मारणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रताप नारळ बियाणे चर खोदून चरात रूजत घालणेबाबतची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "रेनड्रीप व इतर सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Aquarium Glass" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जे.सी.बी. भाडेतत्वावर देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावर सुरक्षा रक्षक पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावरील मजूर पदाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
कृषी तंत्रज्ञान केंद्र, लांजा येथे येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
कृषी तंत्रज्ञान केंद्र, लांजा येथे येथे "मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "खाजगी वाहन भाडेतत्वावर देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "३/४ इंची चौरस पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
नियंत्रक कार्यालय, दापोली अंतर्गत "सनदी लेखापाल यांची मानधन तत्वावर नियुक्ती करणेकरीता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-११-२०२३)
तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, मुंबई येथे "Pen, Folder and Writing Pad" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे जलव्यवस्थापन योजनेअंतर्गत "काजू बीजोत्पादनामधील कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे जलव्यवस्थापन योजनेअंतर्गत "रोपवाटिकेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-११-२०२३)
कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-११-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "ऑफिस स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "लाकडी डायनिंग टेबल व लाकडी दरवाजे इ. दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "सूक्ष्म सिंचन साहित्त्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "विद्राव्य खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "नौकेसाठी अँटीफॉलिंग बॉटम कलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Electric Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
Supply Proforma Invoice for the purchase of "Books for Diploma in Fisheries Engineering" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-21-11-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "भाजीपाला प्रक्षेत्रावर पिकांसाठी लागणारे प्रायोगिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "भाजीपाला पिकांसाठी कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे प्रशासकीय कार्यालयामध्ये "एल.सी.डी प्रोजेक्टर संच" खरेदी करणेसाठी दारपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे प्रशासकीय कार्यालयामध्ये "अत्याधुनिक संगणक संच " खरेदी करणेसाठी दारपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे प्रशासकीय कार्यालयामध्ये "ध्वनिप्रणाली संच" खरेदी करणेसाठी दारपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)
विस्तार शिक्षण संचालनालयांतर्गत कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "सोनी DSLR कॅमेरा अधिक आवश्यक त्या साहित्यांसह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "मल्चिंग पेपर व सूक्ष्म सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "सुतार कामासाठी आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विडमॅट व सिंचन साहित्य " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "इंजिन ऑइल, गियर ऑइल व हायड्रॉलिक ऑइल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "ट्रॅक्टर चलित रोटरी दुरुस्ती करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "आंबा कलमे चरात टाकणे आणि इतर संबंधित कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "तणनाशके, कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "Honda UMK ४३५ T Brush Cutter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "स्वीटकॉर्न बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "Paddy Thresher" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२३)
कृषी विद्यावेत्ता, कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे ऑन फार्म रिसर्च अंतर्गत "५० टक्के हिरवी शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-११-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "२ HP Lade Laxmi Openwell पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Bamboo Round Stick Machine for knot Bamboo Silver" at College of Forestry, Dapoli
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "प्रक्षेत्रावरील आंबा कलम झाडांची फांद्या कापणी करून खरेदी करण्याची" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक-०२-११-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रक्षेत्रावरील प्रयोगाची विविध कमी ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "काजू बागेमध्ये साफसफाई व इतर कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हापा, जाळी व इतर घटक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-११-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "संगणक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-११-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Biomass Pelleting Machine" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-03-11-2023)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Fertigation Unit तयार करणेसाठी आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृद व रसायनशास्त्र विभागातील रब्बी हंगामामध्ये "प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक व प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Plywood for P.C Steel Beds" at Sagarkanya girls hostel, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-03-11-2023)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेतील काळीमिरी निर्मितीची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-११-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-११-२०२३)
वनशास्त्र महाविद्यालयं दापोली येथे "जे.सी.बी. भाडेतत्वावर देणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)/a>
Supply Quotations for the purchase of "Plastic Bags" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-06-11-2023)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यालयीन टेबल, खुर्च्या व कपाट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "Benson Make Paddy Thresher" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "टाटा झेनॉन वाहनाकरिता ट्युब्लेस टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "विंधण विहिर खोदणे, जोडणी अनुषंगिक करणेकरीता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे कार्यालयामध्ये "स्टेशनरी खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे कार्यालयामध्ये "स्टेशनरी खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १९ (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रोपवाटिकेमध्ये जांभूळ कलमे बांधणीसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जी.आय. गोल व चौकोनी पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जे.सी.बी भाड्याने पुरविणेकरिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-११-२०२३)
तारापोरेवाला सागरी जीव संशोधन केंद्र, बांद्रा येथे "Bird Net" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "कार्यालयासाठी स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "भाजीपाला प्रक्षेत्रावर पिकांसाठी लागणारे प्रायोगिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "मल्चिंग कापड साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-११-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Shreder machine" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-26-10-2023)
विद्यापीठातील सामान्य शाखेमध्ये "फ्लोरिंग करिता पी.व्ही.सी. कारपेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जि.आय ट्यूब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Bamboo Mat Weaving Machine" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-26-10-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Semi Automatic Silver/Strip Machine" at College of Forestry, Dapoli (Last Date:-26-10-2023)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "अँटीव्हायरस व संगणक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भात व नागली पिकांची कापणी, बांधणी, मळणी इत्यादी कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय. देवधे, लांजा येथे "स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "इलेक्ट्रिक मोटार पॅनल बोर्ड दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जी.आय. पाईप खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत येथे "बस ची विक्री लिलावावाद्वारे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्यखाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-१०-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "जी.आय. पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "बियाणे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "माती वाहतुकीची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऑफिस टेबल व खुर्ची" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "इन्व्हर्टर मशीन दुरुस्त करणेकरीता व दोन बॅटरी ची रिप्लेसमेंट करून नवीन बॅटरी खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-१०-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १८ (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
Supply Quotations for the Replacement of old damaged inverter batteries in Hon. V. C. Cabin & Meeting Hall at Adm. buildine Dr. BSKKV, Dapoli (Last Date:-13-10-2023)
Supply Quotations for the Renovation to office cum Laboratory Building of Agronomy Section at R.A.R.S., Karjat, Dist-Raigad (Last Date:-11-10-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कोंबडी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ल येथे "टाटा ट्रक चे मागील चार टायर रेमोल्डींग करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १७ (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १६ (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
निविदा सूचना क्र. १५ (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मिश्र खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "पंगेशियस मत्स्य बोटुकली" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-१०-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "माहे नोव्हेंबर २०२३ करिता शेळ्यांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "माहे नोव्हेंबर २०२३ करिता दुभत्या जनावरांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "माहे नोव्हेंबर २०२३ करिता भाकड जनावरांसाठी पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र. वाकवली येथे "सिल्वर ब्लॅक प्लास्टिक मल्चिंग पेपर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "सोनचाफा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ. व आय.एफ.एस. मॉडेल प्रक्षेत्रावर विविध कामे कंत्राटीपध्दतीने मजुरांकडून करून घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "इलेकट्रीक मोटार पॅनल बोर्ड दुरुस्ती साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत अ.भा.स सिंचन जलव्यवस्थापन योजनेअंतर्गत विद्राव्य खते खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "रबर लागवडीच्या प्रक्षेत्राची राखण करणे, टॅपिंग करणे, रबर झाडांना मार्किंग करणे, रबर झाडापासून मिळालेल्या चिकावर प्रक्रिया करणे व रबर शीट वाळवणे इ. कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१०-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "किर्लोस्कर डिझेल इंजिन पंप दुरुस्ती करणेसाठी" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१२० G.S.M जाडीचे HDPE प्लास्टिक कापड खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "प्रक्षेत्रावर विक्री योग्य काजू कलमे तयार करणे व संबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "चुना व मोरचूद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जांभूळ (कोकण बहाडोली) जातीच्या अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१०-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "४ Storke Honda गवत कापणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१०-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मिश्र खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मोगरा छाट (Cutting)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काटेरी कुंपण तार, कंपाऊंड हुक व काटेरी तारेचे हुक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला पिकांच्या रोपांची रोपवाटिका करण्यासाठी प्रो ट्रे आणि कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील "कृषी विद्या विभाग येथे खरीप २०२३ या हंगामातील शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे करणेसाठी" कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "विविध फळपिकांच्या १ हेक्टर मातृवृक्ष बागेतील झुडुपे तोडून साफसफाई करणे, बेणणी आणि कुंपण करणे" इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे ''निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "ऍव्होकॅडो प्रकल्पांतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार व आधार देण्यासाठी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणी करिता फॅब्रिकेशन पाईप/अँगल कापणी, अँगलवरती छिद्र करणे, वेल्डिंग इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार व आधार देण्यासाठी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणी करिता लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Computer Tables and Chairs" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Desktop Computer, LCD Data Projector, Screen and WiFi Routers with LAN Cables" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Inverters & Batteries" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Air Conditioner" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
भात पैदास विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "प्रयोगशाळेतील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "मिश्र खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "रोपवाटिकेसाठी प्लास्टिक पिशवी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मोगरा छाट (Cutting)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काटेरी कुंपण तार, कंपाऊंड हुक व काटेरी तारेचे हुक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "भाजीपाला पिकांच्या रोपांची रोपवाटिका करण्यासाठी प्रो ट्रे आणि कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०९-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "२० एच.पी. इलेक्ट्रिक किर्लोस्कर मोटार" दुरुती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२३)
दापोली येथील अळंबी तंत्रज्ञान केंद्र येथील "लोखंडी जिन्याकरीता लोखंडी चौथरा बांधणे साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०९-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील "कृषी विद्या विभाग येथे खरीप २०२३ या हंगामातील शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे करणेसाठी" कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सिमेंट कचरा कुंड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "निरुपयोगी साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "काजू बागेतील साफसफाई व इतर संबंधित कामे करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "विविध फळपिकांच्या १ हेक्टर मातृवृक्ष बागेतील झुडुपे तोडून साफसफाई करणे, बेणणी आणि कुंपण करणे" इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे ''निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "ऍव्होकॅडो प्रकल्पांतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथील "भाजीपाला सुधार योजनेअंतर्गत भाजीपाला लागवड, पिकांची लागवड करणे इ. कामे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथील "भाजीपाला सुधार योजनेअंतर्गत भाजीपाला लागवड, अतिरिक्त बीजोत्पादन, मत्स्यपालन इ. कामे" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथील भाजीपाला बीजोत्पादन योजनेअंतर्गत पिकांच्या बिजोत्पादनासाठी लागवडीसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार व आधार देण्यासाठी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणी करिता फॅब्रिकेशन पाईप/अँगल कापणी, अँगलवरती छिद्र करणे, वेल्डिंग इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ऍव्होकॅडो कलमांना आकार व आधार देण्यासाठी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर/सांगाडा उभारणी करिता लागणारे साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१०-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र. लांजा येथील "प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र. लांजा येथील "प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Computer Tables and Chairs" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Desktop Computer, LCD Data Projector, Screen and WiFi Routers with LAN Cables" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Inverters & Batteries" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Air Conditioner" for CAD Laboratory at CAET, Dapoli (Last Date:-29-09-2023)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "प्रक्षेत्रावरील मजूर पदाची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०९-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील नारळ पाडाप संदर्भातील नोंदी घेणे व संबंधित कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "मुख्य रस्त्याकडील फुटलेला गडगा दुरुस्त करण्याचे काम ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०९-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "MS Angle stands with racks for aquarium tanks"TMRS, Bandra (Last Date:-22-09-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत अंतर्गत "उद्यानविद्या विभागातील शेतीविषयक विषयक विविध कामे" कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत अंतर्गत भांडार विभाग येथे "भांडार विषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "प्रक्षेत्रावरील पहारेकरी काम ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "आंबा व काजू बागेतील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "नारळ बागेत व गांडूळखत युनिट येथे" दरपत्रके पुरविणेबाबत
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पांगारी विभाग अंतर्गत विविध कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणे (अंतिम दिनांक:१४-०९-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील नारळ पाडप व संकरीकरणासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "औषधे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०९-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Cooling Unit" at RARS, Karjat (Last Date:-20-09-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "किर्लोस्कर सबमर्सिबल बोअरवेल पंप आणि इतर पूरक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०९-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यक्रमादरम्यान अल्पोपहार व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "अ. भा. स सिंचन जलव्यवस्थापन योजनेअंतर्गत विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" ठेकेदारांकडून दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील काजू कलमे बांधणीची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पॉवर टिलर" दुरुस्ती करणेसाठी दरपत्रके पुरविणे बाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय एफ एस मॉडेल प्रक्षेत्रावर लागवड केलेली पिके व इतर कामे करणेसाठी" कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०९-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Water Storage Tank" at Dept. of Aquaculture, College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-21-09-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे भाजीपाला सुधार योजनेतील "ट्रॅक्टरचलित कल्टिव्हेटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०९-२०२३)
वनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली अंतर्गत "अगरबत्ती प्रकल्प करिता महिला बचत गट/शेतकरी लाभार्थी निवडणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०९-२०२३)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
Archived Tenders from October 2022
Archived Tenders from March 2023
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top